Buradasınız

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Bazı Fonlar Ve El Dokumacılığı İle Alakalı Belgelere Dair

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Done researches, which is about Turkish hand-weaving, until today usually based on the work on the examined studies.However, there are many documents about weavings in the Prime Ministry Ottoman Archives. Because of limited paper/reports, 15 funds was choosen as a subject about weavings. Each fund one exemplified by the document.
Abstract (Original Language): 
Türk el dokumacılığı ile alakalı günümüze kadar yapılan araştırmalar genellikle eser üzerindeki incelemeye dayalı çalışmalardır. Oysa Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde dokumalarla alakalı çok sayıda belge vardır. Çalışmanın makale/bildiri ile kısıtlı olmasından dolayı dokumayla alakalı belgeleri ihtiva eden 15 fon konu olarak seçilmiştir. Her fon, bir adet belge ile örneklendirilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKYILDIZ, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul, 1993.
ANONİM, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul, 2010, s. 266.
ANONİM, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul, 2000, s. 185.
AYTAÇ, Ahmet, “Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Konya El Dokumacılığı İle Alakalı Belgelere
Dair”, S. Ü. Selçuklu Arş. Mrk. II. Uluslararası Türk El Dokumacılığı (Tekstil) Kongresi
Bildirileri, Konya, 14-15 Mayıs 2009, s. 41-50.
BARIŞTA, H. Örcün, “Halı Sanatının Bazı Azeri, Türkmen, Kırgız ve Kazak Örnekleriyle
Benzerliklerine Dair, 3. International Symposium Azerbaijan Carpet And Traditional
Applied Arts, Ministry of Culture of the Republic of Azarbaijan, Baku-Elm-2005, s.102.
İNALCIK, Halil, “Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere: Pamuk Rekabetinde Emek
Maliyetinin Rolü”, OTDÜ Gelişme Dergisi, Türkiye İktisat Tarihi Üzerine Araştırmalar II,
1979-1980 özel sayı, s. 12-14.
ÖZTÜRK, İsmail, “Türkiye’de Halı ve Kilimciliğin Kaymakları, Kaynakçası ve Terminolojisine
İlişkin Sorunlar”, Uluslararası IV. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara, 4-7 Kasım
1997.
http://www.devletarsivleri.gov.tr/katalog, 12.01.2011.
http://www.devletarsivleri.gov.tr/katalog.12.01.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com