Buradasınız

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ MEZUNLARININ MESLEKLERİNE VE İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ANSICHTEN ZUR BERUFLICHEN ZUFRIEDENHEIT DER ABSOLVENTEN DER TRAKYA UNIVERSİTÂT DEUTSCHLEHRERAUSBILDUNG

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Durch Absolventenbefragungen können Evaluationen für Abteilungen zur Lehrerausbildung durchgeführt werden. In dieser Studie wurden Absolventen der berufsbezogenen Deutschlehrerausbildung der Universitât Trakya auch zugunsten des Bologna-Prozesses befragt. Ziel ist es, je nach der beruflichen Tâtigkeit die berufliche Zufriedenheit der Absolventen festzulegen. In dieser Studie wurde von einer Literatursichtung und von einer digitalisierten Umfrage profitiert. Die Mehrheit der befragten Absolventen âuBerten sich über ihre qualifizierten Kompetenzen und zu ihrem starken Bedürfnis als Deutschlehrer arbeiten zu können. Es konnte festgestellt werden, dass von befragten Absolventen 82 % berufstâtig und 18 % arbeitslos sind. Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass von den arbeitenden Absolventen nur ein Anteil von 37 % berufliche Zufriedenheit hat.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen yetiştiren kurumların kendilerini değerlendirmelerinin bir boyutu da mezunlarını izleme çalışmalarıdır. Bu çalışmada Bologna süreci ölçüt alınarak meslek odaklı eğitim veren Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Ana bilim dalı mezunları izlenmiştir. Çalışmanın amacı, mezunların istihdam şekline göre görev aldıkları mesleklere yönelik görüşlerini betimlemektir. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup, verilere elektronik anket uygulamasıyla ulaşılmıştır. Ulaşılan mezunların büyük bir bölümü alanları ile ilgili nitelikli bir eğitim aldıklarını ve mezun oldukları alanla ilgili olarak istihdam edilmek istediklerini belirtmişlerdir. Yapılan değerlendirmede mezunların % 82'sinin istihdam edildiği, %18'inin istihdam edilmediği tespit edilmiştir. Çalışan mezunların ise sadece % 37'sinin iş doyumu elde ettiği saptanmıştır.
128
146

REFERENCES

References: 

Babadoğan, C. (2007), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları İzleme Araştırması-4 ilk bulgular, Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon Çalıştayı, Ankara, 73-85.
Çakır, M., C. Merten, B. Sayınsoy Özünal, T. Polat, N. Tapan, (Hrsg.) (2009), Tagungsdokumentation zum Symposium Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengange Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa, Eşit ofset, İstanbul.
146
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2010 Cilt 12 Sayı 1 (128-146)
Çetintaş, B. (2005), Zukunftsperspektiven von Deutsch als Fremdsprache in der Türkei, Info DaF, 32, 4, 306-314.
Erkman, F., C. Yıldız (1999), Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası, Marmara Üniversitesi Yayını No. 650, İstanbul.
Genç, A. (2003), Türkiye'de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi, Ankara: Seçkin, 2003.
Köksal, H. (2008), Fokus: Absolventen der Deutschlehrerausbildung. Einige Bemerkungen zur Berufsorientierung, DAAD-Universitât Mannheim, Deutsch - Türkisches Germanistentreffen, 12.-17. Oktober, Mannheim.
Kuruyazıcı, N., H. Köksal, H. Asutay, M. Yücel (1997), Türkiye'de Germanistik Bölümlerinin Yeniden Yapılanma Tartışmaları, 6. Germanistik Sempozyumu, Mersin, 340-350.
Ozil, Ş., H. Bilen, G. Develi, S. Dilidüzgün, B. Ercan, M. Karakuş, E. Kayaoğlu, N. Kuruyazıcı, N. Tapan (1997), İstanbul Üniversitesi Almanca Eğitim veren Anabilim Dallarında Ders Programlarına ve Üniversite-Meslek İlişkisine Yönelik bir Projenin İlk Sonuçları, 6. Germanistik Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin.
Şimşek, S. M., Akgemici T., Çelik A. (2003), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Pegem, Ankara.
Tapan, N., T. Polat, H.-W. Schmidt (Hrsg.) (2000) Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Goethe Institut- TAÖD, Istanbul.
http://www.Facebook.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com