Buradasınız

BOSNA’NIN OSMANLI İDARESİNE GEÇİŞİNDE BOGOMİLLİĞİN ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The conquest of entire Bosnia lasted until the end of the 15thcentury. However, in what way this conquest took place is still acontroversial point. The purpose of this study is to enlighten the roleof Bogomilism in the conquest. After exclusion of Bogomil Bosnians by theChurch and isolation they were faced with, the influence of the sectat the entrance of them under the sovereignty of the Ottoman State in Balkans
Abstract (Original Language): 
Bosna’n.n tamam.yla fethi 15. Yüzy.l sonlar.na dek sürmüştür. Ancak bu fethin ne şekilde gerçekleştiği halen tart.ş.lan bir noktad.r. Bu çal.şman.n amac. tart.ş.lan bu noktalardan Bogomillik meselesinin bu fetihteki rolüdür. Bogomil Bosnal.lar.n, Kilise taraf.ndan d.şlanmalar. sonras.nda yaşad.klar. yaln.zl.k ve sonras.nda Osmanl. Devleti hakimiyeti alt.na girişlerinde bu mezhebin tesiri ortaya konmal.d.r. Bu sayede Balkanlar.n Osmanl. eline geçişinin de inanç unsurunun ortaya konmas. da mümkün olacakt.r.
FULL TEXT (PDF): 
19-35

REFERENCES

References: 

Ayd.n Babuna, “Osmanl. Döneminde Bosna ve Boşnaklar”, Doğu-Bat.,
s.51, 2010.
Tursun Bey, Tarih-i Ebûl-Feth, (Haz. Mertol Tulum), İstanbul, 1977.
John V. A. Fine, “The Medieval And Ottoman Roots of Bosnian Society”,
Ed. Mark Pinson, The Müslim Of Bosnia Herzogovina, Cambridge,1994.
Kadir Albayrak, Bogomilizm ve Bosna Kilisesi, İstanbul 2005.
Metin İzeti, Balkanlarda Tasavvuf, İstanbul 2004.
G. L. Seidler, Bizans Siyasal Düşüncesi, Çev. Mete Tunçay, Ankara 1980.
Mehmet Çog, “İslam Bizans İlişkileri Bağlam.nda “Pavlikanlar” Üzerine
Bir Değerlendirme”, F.rat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13/2 (2008),
ss.73–87.
Osman Karatay, “Z.ez. Ex Quo Vulgares: Orta Asya’da Bulgar Aramak”
Orta Asya Ve Kafkasya Araşt.rmalar., III / 5, Ankara 2008, s. 52.
Nedim Filipović, “O Jednom Aspektu Korelacije İzmeđu İslamizacije İ
Čiflučenja”, Prilozi IIS, XVII, 1981.
Ahmed S. Aliçiç, “Hersek’te İslam.n Yay.lmas.”, Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi ,46, 2 (2006), s. 248.
Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul, 2005, s. 64.
http://www.hermetics.org/Bogomiller.html (07.05.2010)
Halil İnalc.k, Osmanl.lar, İstanbul, 2010.
Mehmet Coğ, “İslam-Bizans İlişkileri Bağlam.nda “Pavlikanlar” Üzerine
Bir Değerlendirme”, F.rat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008),
s. 83.
Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789, Çev. Ertürk
Demirel, Ankara 2002.
İsmail Hami Danişment, Fetih Ve Fatih, İstanbul 2008, s. 78.
Şerif Baştav, “Osmanl. İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Bizans Ve
Avrupa”, XIII. Türk Tarih Kongresi, III. Cilt, 1. K.s.m, Ankara 2002, s. 12.
Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Iş.ltan, TTK,
Ankara 1981.
J. Krcsmar.k, Bosna (tarih), maddesi, İA/2, Eskişehir 2001, s. 734.
İsmail Hakk. Uzunçarş.l., Büyük Osmanl. Tarihi, I, TTK, Ankara 1984.
Selahattin Tansel, Osmanl. Kaynaklar.na Göre Fatih Sultan Mehmet’in
Siyasi Ve Askeri Faaliyeti, TTK, Ankara 1999.
Hatice Oruç, “15. Yüzy.lda Bosna Sancağ. ve İdari Dağ.l.m.”, OTAM,
Say.:19, Y.l. 1990, Ankara.
Hüdai Şentürk, Osmanl. Devleti’nde Bulgar Meselesi(1850-1875), TTK,
Ankara 1992.
Paul Coles, Avrupa’da Osmanl. Tesirleri, Çev. Vecdi Bürün, İstanbul
1975.
L. S. Stavrianos, The Balkans Since 1453, İllinois, 1956.
Janko Lavrin, “Bogomils And Bogomilism”, The Slavonic and East
European Review, Vol. 8, No. 23 (Dec., 1929), s. 281.
Halil İnalc.k, Osmanl. Fetih Yöntemleri, Çev. Hamdi Can Tuncer,
COGİTO, Osmanl.lar Özel Say.s., Say.:19, 1999.
Feridun Emecen, Osmanl. Klasik Çağ.nda Siyaset, İstanbul 2009.
Ahmet Yaşar Ocak, Sar. Salt.k, TTK, Ankara 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com