Buradasınız

RÜSÛM-I ÖRFİYE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Places conquered by the Ottoman Empire did not interfere with the laws and regulations. Among these, there were also a number of tax items. Tax was collected from the people in the Ottoman Empire under three categories. Traditional taxes (Rüsum-. Örfiye), was one of these taxes. In this study, information will be given about the traditional taxes.
Abstract (Original Language): 
Osmanl. Devleti, fethettiği yerlerdeki kanun ve nizamlara müdahale etmedi. Bunlar aras.nda bir tak.m vergi kalemleri de bulunmaktayd.. Osmanl. Devleti’nde halktan üç başl.k alt.nda vergi al.n.yordu. Örfî vergiler, bu vergilerden biriydi. Bu çal.şmada, örfî vergiler hakk.nda bilgiler verilecektir.
FULL TEXT (PDF): 
55-73

REFERENCES

References: 

a)Arşiv Kaynaklar.
300, 427, 559, 686, 1038 numaral. Tapu Tahrir Defterleri
b)Tetkik Eserler
Abdüllatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanl. Vergi Sistemi, İstanbul,
1990.
Ahmet Akgündüz, Osmanl. Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, III, V,
İstanbul, 1992.
Celal Yeniçeri, İslamda Devlet Bütçesi, İstanbul, 1984.
Cengiz Orhonlu, Osmanl. İmparatorluğunda Aşiretlerin İskan., İstanbul,
1987.
Enver Çakar, “XVI. Yüzy.lda Suriye’de Yaşayan Salur ve Çoğun
Türkmenleri”, FÜ Sosyal Bilimler Dergisi, II/2, Elaz.ğ, 2002, s. 325-340.
Enver Çakar, Doğu Akdeniz Sahilinde Bir Osmanl. Sancağ.: Trablus
(1516-1579), Ankara, 2012.
Enver Çakar, XVI. Yüzy.lda Haleb Sancağ. (1516-1566), Elaz.ğ, 2003.
Feridun Emecen, “Baştina”, DİA, IV, İstanbul 1992, s. 135-136.
Feridun Emecen, “Çift Resmi”, DİA, VIII, İstanbul, 1993, s. 309-310.
Göknur Göğebakan, XVI. Yüzy.lda Malatya Kazas. (1516-1560),
Malatya, 2002.
Halil İnalc.k, “İspence”, DİA, XXIII, İstanbul, 2001, s. 177.
Halil İnalc.k, “Osmanl.larda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92,
Ankara, 1959, s. 575-610.
Halil İnalc.k, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid,
Ankara, 1987.
Halil Sahillioğlu,“ Avar.z”, DİA, IV, İstanbul, 1991, s. 108-109.
Halil Sahillioğlu, “Bad-. Heva”, DİA, IV, İstanbul, 1991, s. 417-419.
İbrahim Y.lmazçelik, XIX. Yüzy.l.n İlk Yar.s.nda Diyarbak.r (1790-
1840), Ankara, 1995.
İsmet Miroğlu, Kemah Sancağ. ve Erzincan Kazas. (1520-1560), Ankara,
1990.
L. Fekete, Türk Vergi Tahrirleri (çev.: Sadrettin Karatay) , Belleten,
Ankara, 1947, XI/ 42, s. 299-328.
M. Ali Ünal, “Öşür”, Osmanl. Tarih Sözlüğü, İstanbul, 2011, s. 534.
M. Ali Ünal, Osmanl. Müesseseleri Tarihi, Isparta, 1998.
Mehmet Ali. Ünal, XVI. Yüzy.lda Çemişgezek Sancağ. (1518-1566),
Ankara, 1989.
Mehmet Ali. Ünal, XVI. Yüzy.lda Harput Sancağ. (1518-1566), Ankara,
1989.
Milan Vasiç, “Osmanl. İmparatorluğunda Martoloslar”, İÜ Tarih Dergisi,
S. 31, 1978, s. 48-64.
Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, I, Ankara, 1999.
Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, II, Ankara, 1999.
Mübahat S. Kütükoğlu, XV. ve XVI. As.rlarda İzmir Kazas.n.n Sosyal ve
İktisadi Yap.s., İzmir, 2000.
Neşet Çağatay, “Osmanl. İmparatorluğunda Re’ayadan Al.nan Vergi ve
Resimler”, AÜDTCFD, V (Ankara, 1947), s. 483-511.
Orhan K.l.ç, XVI ve XVII. Yüzy.llarda Van (1548-1648), Van, 1997.
Orhan K.l.ç, XVI. Yüzy.lda Adilcevaz ve Ahlat (1534-1605), Ankara,
1999.
Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI inci As.rlarda Osmanl. İmparatorluğunda
Ziraî Ekonominin Hukuki ve Malî Esaslar. Kanunlar I, İstanbul, 1943.
Ömer Lütfi Barkan, “Avar.z”, İA, II, Ankara, 1979, s. 13-19.
Ömer Şen, Osmanl. Panay.rlar. (18.-19. Yüzy.l), İstanbul, 1996.
Recep Dündar, K.br.s Beylerbeyliği (1570-1670), Malatya, 1998.
Ünal Taşk.n, “1540 (h.947) Tarihli Kanunnamelere Göre Musul, Amid ve
Erzurum Sancaklar.nda Ziraî Gelirlerin Mukayeseli Tahlili”, Turkish Studies,
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish
or Turkic, Volume 2/2, Spring, S. 2, www.turkishstudies.net, (Ed. Prof. Dr.
Gürer Gülsevin- Dr. Mehmet Dursun Erdem), s. 632-653.
Ünal Taşk.n, “Osmanl. Devleti’nde Hayvanlardan Al.nan Vergiler”, I.
Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri 30
Mart-1 Nisan 2006, (edt: Abdullah Özen), Elaz.ğ, 2006, s. 231-239.
Ünal Taşk.n, Osmanl. Devleti’nde Kullan.lan Ölçü ve Tart. Birimleri
(FÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bas.lmam.ş Yüksek Lisans Tezi), Elaz.ğ, 2005.
Ünal Taşk.n, Osmanl. İdaresinde Safed (1516-1600), Elaz.ğ, 2011.
Yavuz Ercan, “Osmanl. İmparatorluğunda Gayri Müslimlerin Ödedikleri
Vergiler ve Bu Vergilerin Doğurduğu Sonuçlar”, Belleten, Ankara 1991,
CLV/213, s. 371-391.
Yusuf Halaçoğlu, “Tapu Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzy.l.n İlk
Yar.s.nda Sis (Kozan) Sancağ.”, İÜ Tarih Dergisi, S. 32, 1970, s. 819-892.
Ziya Karamursal, Osmanl. Mali Tarihi Hakk.nda Tetkikler, Ankara,
1999.
Ziya Kaz.c., Osmanl.larda Vergi Sistemi, İstanbul, 1977.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com