Buradasınız

SPOR YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK BOYUTLARININ ARAŞTIRILMASI ( Ege Bölgesi Örneği)

INVESTIGOTING THE LEADERSHİP DIMENSIONS OF SPORT OF SPORT MANAGERS’ ( Example Of Aegean Zone)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Purpose of the research is to determine the leadership investigoting of the sports managers who are in different dimensions of sports management. Te variables that are considered in the framework of this generel purpose are; gender, age, education level, income level, working as a sports manager or not, years of working, other jobs of the club managers except their own jobs, time period of working as sports managers of the leaders that have jobs in Youth and Sports Management of City in the research. Sampling groups of this research are; the people who are working as managers in Youth and Sports Management of City, city managers, branch managers, chieves, and the members of board of directors who are sports managers in the sports clubs in Egean Region. Our questionnaire was applied to 161 people in total which includes; 107 sports managers working at the Youth and Sports Management of the cities of; İzmir, Manisa, Afyon, Uşak, Muğla, Aydın, Kütahya and Denizli, and 54 sports club managers working at Karşıyaka Sports Club, Izmir Büyükşehir Belediye Sports Club, Uşak Sports Club, Afyon Sports Club, Aydın Sports Club, Kütahya Sports Club, Muğla Sports Club. The scale that was applied to the sports managers in this research is “The Questionnaire of Leadership View” which was developed by Edwin A. Fleishman in 1960 and published by SRA ( Scientific Research Associates ). Balcı (1997) which was applied for validity and reliability studies, is the turkish version of the Questionnaire of Leadership View. In addition to this scale which was used to sports managers, personal information form was used. The analysis of data which was obtained was acquired by using the package program of SPSS 11.0. The evaluation was done by using the analysis ot t test and Pearson correlation. At the end of the research it was detected that, there was no coherent relation among the leadership dimensions of the sports managers at the level of 0,05 statistically As we consider the relationships between the leadership dimensions of the sports managers and the other independent variables, the coherent relationship was found (p<0,05) among age, years of working, years of working as administrators in Youth and Sports Management of City, whereas there was no coherent relationship (p>0,05) among gender, education level, income level, working at higher levels and club managers’having other jobs.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı; spor yönetiminin farklı boyutlarında yer alan spor yöneticilerinin liderlik boyutlarını belirlemektir. Spor yöneticilerinin liderlik özelliklerine etkisi olabileceği düşünülen; cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, aylık gelir düzeyi, şu anki görevinden önce üst düzey yönetici olarak görev yapıp yapmadığı, görev yılı süreleri, kulüp yöneticilerinin görevlerinin dışındaki meslekleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görev yapan spor yöneticilerinin idareci olarak görev yapma sürelerine ilişkin değişkenler ele alınmıştır.Çalışmanın örneklem grubunu, Ege Bölgesi’ ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yönetici pozisyonunda görev yapan, İl Müdürleri, Şube Müdürleri ve Şefler ile , yine Ege Bölgesi’ nde ki Spor Kulüplerinde spor yöneticisi olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri oluşturmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 107 ve Spor Kulüplerinde görev yapan 54 spor yöneticisi olmak üzere 161 yöneticiye uygulanmıştır. Bu çalışmada, spor yöneticilerine uygulanan ölçek, Edwin A. Fleishman tarafından 1960’da geliştirilen SRA (Scientific Research Associates) tarafından yayımlanan Liderlik Görüş Anketidir. Balcı (1997) Türkçe’ye uyarlayıp, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı, Türkçe Liderlik Görüş Anketi ya da Liderlik Görüş Anketinin Türkçe Versiyonudur. Kullanılan bu ölçeğin dışında, spor yöneticilerine “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi, SPSS 11.0 istatistik paket programı kullanılarak elde edilmiştir. Değerlendirme t testi ve Pearson Korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. Spor yöneticilerinin liderlik boyutları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Spor yöneticilerinin liderlik boyutları ve diğer bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında; yaş, görev yılı süreleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükler’ inde idareci olarak görev yapma süreleri arasında anlamlı ilişkiler bulunurken (p<0.05), cinsiyet, öğrenim durumları, gelir düzeyleri ve kulüp yöneticilerinin başka bir mesleğe sahip olmaları arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır (p>0.05).
4-14

REFERENCES

References: 

1.
ALGANER İ.Y.(2002), Liderlik Analizi Ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Liderlik, Afyon: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
2.
ARICI D.E.(2002), Yönetici Yaşının Liderlik Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bankacılık Sektöründen Bir Grup Yönetici Üzerine Bir Araştırma, Antalya: Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 3, Syf 1-20,
3.
BALCI A.( 1997), Liderlik Görüş Anketinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Yapı Geçerliliği, İstanbul: 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Syf 37-40,.
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2008 Cilt: 3 - SAYI : 1
14
14
4.
BİLGİN N. (Ed).(2000), Sosyal Psikolojiye Giriş, 3. baskı, Ege Üniversitesi Yayınları,. İzmir
5.
CANKALP M. (Ed)., Sporda yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Syf 127-129, Ankara.
6.
CHELLADURAİ, P.(1980), Leadership in Sports Organizations, Canadian Journal of Applied, Sport Sience, 5, Syf 226-231.
7.
DIXON R. (Ed).( 1997), Management Theory and Practice, England: Butterwarth-Heinemann Ltd. Linanc Howe,.
8.
DÖNMEZER S. (Ed).(1994), Toplumbilim, 11. baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım,Syf 163, İstanbul
9.
ERKAL M.E. (Ed).(1998), Sosyoloji, 9. baskı, Der Yayınları, Syf 30, İstanbul
10.
ESKİCİOĞLU Y., MİRZEOĞLU N., ÇELEBİ M.(2004), Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin Verimliliklerini Etkileyen Faktörlerin Analizi, 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı,Syf 96, Antalya.
11.
İKİZLER C. (Ed).(2000), Sporda Sosyal Bilimler 1, 1. baskı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Syf 153-168, İstanbul.
12.
İMAMOĞLU F. A., YERLİSU T.(2003), Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Yöneticilik ve Liderlik Becerilerinin Değerlendirilmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VIII,1, Syf 61-71, Ankara.
13.
KATTAT D., MİZRAK O., YENEL İ. F.(2004), Spor Federasyonlarında Görev Yapan Genel Sekreterlerin Liderlik Analizi, 10.Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı,Syf 96, Antalya.
14.
NALBANT E., ÖZDİL T., ECEVİT Z.(1997), Liderlik Nitelikleri ve İş Gören Performansı Üzerindeki Etkileri, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Syf 18-20, İstanbul.
15.
OKAKIN N., TINAZ P.(1997), Orta Kademe Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarına Yönelik Bir Çalışma; Bankalarda Şube Müdürlerinin Liderlik Tarzları, 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1. baskı, İstanbul.
16.
PEKER Ö., AYTÜRK N (Ed).(2000), Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Syf 47-49, Ankara.
17.
TENGİLİMĞLU D.(2005), Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1.
18.
ZALEZNİK A.(2004), Managers and Leaders, United Stades: Clin Leadersh Management Review, 18(3),Syf 171.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com