Buradasınız

2004–2007 YILLARI ARASINDA OKUL SPORLARI DİSİPLİN KURULU KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

AN EVALUATION OF THE DECISIONS OF SCHOOL SPORTS DISCIPLINE COMMITTEE BETWEEN 2004 AND 2007: A CASE OF ANKARA PROVINCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to analyze current state of student athletes, teachers and administrators who are sent to discipline committee and penalized in Ankara between 2004 and 2007. The decisions of the Discipline Committee of Provincial Assembly for 405 student athletes, 39 teachers and 10 administrators who are sent to discipline committee and penalized were examined retrospectively. Documents from primary data sources constitute the data source for the study. These documents were analyzed using the document analysis method of a qualitative research design. The statistical method of a quantitative research was also used in analyzing the data. By using document analysis method, punishment types were categorized and punishment items that go into these categories were identified. Percentage and frequency values for the number of penalized athletes, teachers, and administrators were given according to punishment items, punishment period and punishment time. When the punishment rates were examined with respect to periods, it was found that student athletes, teachers, and administrators were penalized at the most in the period of 2005-2006, 2004-2005, and 2005-2006, respectively. It was also found that punishment rate in team sports was higher than individual sports for the youth and star categories, and that football was utmost penalized sport branch and punishment rates in youth category was rather higher than star category. Nevertheless, according to the data on punishment time, utmost 1 or 2 games were penalized, and among these punishments 9 teachers and 8 school administrators were penalized by “warning” punishment, 123 student athletes and 10 teachers were penalized by “prohibition from field events and competition” punishment, and 268 student athletes, 18 teachers, and 5 administrators were penalized by “loss of rights." Furthermore, it seen that 13 student athletes and 2 teachers received two different school punishment (“Prohibition from Field Events and Competition” and “Loss of Rights”)
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Ankara ilinde 2004-2007 tarihleri arasında ceza kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen sporcu öğrenci, öğretmen ve idarecilerin mevcut durumunu analiz etmektir. Ceza kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen 405 sporcu öğrenci, 39 öğretmen ve 10 idarecinin İl Disiplin Kurulu kararları geriye dönük olarak incelenmiştir. Araştırmada veri kaynağını, birincil veri kaynaklarından olan belgeler oluşturmaktadır. Bu belgeler nitel araştırma deseninin doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nicel araştırmanın istatistiki yönteminden de yararlanılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle ceza türleri sınıflandırılmış ve bu sınıflara giren ceza maddeleri belirlenmiştir. Ceza maddelerine, ceza dönemine, ceza süresine göre; ceza alan sporcu öğrenci, öğretmen ve idarecilerin sayısı istatistiki olarak yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Yapılan incelemede; yıllara göre ceza oranlarına bakıldığında sporcu öğrencilerin 2005-2006, öğretmenlerinin 2004-2005, idarecilerin ise 2005-2006 dönemlerinde en fazla ceza aldıkları, yıldız ve gençler kategorisinde takım sporlarında ceza oranının bireysel sporlara göre yüksek olduğu ve en fazla ceza alınan branşında futbol olduğu, gençler kategorisinde ceza oranının yıldızlara göre oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla beraber ceza süreleri verilerine göre en fazla 1 ve 2 maç ceza alındığı, bu cezalardan “ihtar” disiplin cezasını, 9 öğretmen ve 8 okul idarecisi, “müsabaka-faaliyet ve yarışmadan men” disiplin cezasını 123 sporcu öğrenci ve 10 öğretmen, “hak mahrumiyet” disiplin cezasını 268 sporcu öğrenci, 18 öğretmen ve 5 idarecinin aldığı saptanmıştır. Ayrıca iki farklı disiplin cezasını (“Müsabaka Faaliyet-Yarışmadan men” ve “Hak Mahrumiyet”) 13 sporcu öğrenci ve 2 öğretmenin aldığı görülmüştür
30-41

REFERENCES

References: 

Ankara İli okul sporları disiplin kurulu ceza listesi (2004-2007). http://www.ankaraobesi.com./ disiplinkurulukararlari.xls.
ERSOY, A., (1997). Futbol’da Yöneticilerin Uyguladığı Ödül ve Cezanın Disiplin Açısından Değerlendirilmesi ve Başarıya Etkisi, Marmara Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
GÜMÜŞ, A. (2006). Şiddetin Nedenleri. Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu. Eğitim Sen Yayınları.
KARATAY, G. (2006). Çocuk Televizyon ve Şiddet. Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu. Eğitim Sen Yayınları.
ORHUN, A. (1992). Fair play okul sporunda bir eğitim ilkesidir. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri (20-22 Kasım), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayınları.
Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü: (MEBMİMEM) (2007). Yöneticiler ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Rehberi, Ankara: Hazar Reklam.
YILDIRAN, İ., Fair Play: Kapsamı, Türkiye’de ki Görünümü ve Geliştirme Perspektifleri, VII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Antalya, 27-29 Ekim 2002)’ne Sunulan Bildiri.
YILDIRAN, İ. (2004). Fair Play: Kapsamı, Türkiye’deki Görünümü ve Geliştirme Perspektifleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4,(4), s.3-16.
Ödül ve Disiplin Yönergesi (ÖDP) (2007). http://obesid.meb.gov.tr/Mevzuat /ödülvedisiplinyönergesi.doc.
SEZEN, G. ve YILDIRAN, İ. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Futbolda Fair Play’e İlişkin Olumlu ve Olumsuz Davranışlara Yaklaşımlarının İncelenmesi. http://www.sporyonetimi.com/ 2007/Cilt 2, Sayı 1/ 14-22/0126.pdf.
YAPAN, H.T., (1992). Beden Eğitimi Dersinde Ahlaki Eğitim. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YILDIRIM, A. ŞİMŞEK H (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com