Buradasınız

ELEKTRONİK SPOR: TÜRKİYE’DEKİ SİBER SPORCULARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

ELECTRONIC SPORT: ATTITUDES AND BEHAVIORS OF CYBER ATHLETES IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Tremendous developments in technology have changed the structures of all areas as it changed the sports as well. One of them is electronic sport. Electronic sports comprise efforts that all sport areas have psychically or mentally however have specific characteristics. These characteristics are that it is performed in a cyber place, does not require high level of financial resources, is possible to perform this sport everywhere in the world, can be performed individually or with a team and requires particular tools to perform. A Questionnaire was conducted to 356 people performing electronic sports. When considering the characteristics of the players, it is determined that % 14.5 of the respondents participate to the individual games and %85.4 of them participate to the matches in the team level. %20.8 of the respondents have been performing this sport for 3-4 years. %11.7 of the respondents participated international official tournaments, %71.9 of the respondents participated to national or international private games and %10.6 of the respondents won prize in the games. When considering the motivating factors of electronic sports, it is determined that loving the computer games are in the first place and passion for game is the second place. In terms of attitudes to electronic sports, positive attitudes to federation has the average of 4.04 and the average of players who consider electronic games professionally or as an amateur game is 4.01. Intelligence, sight ability, thinking quickness, foresight, team play, hand quickness and concentration are considered important for the success
Abstract (Original Language): 
Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler her alanda olduğu gibi spor alanını da etkileyerek yeni bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerden biri elektronik spordur. Elektronik spor, hem fiziksel hem de zihinsel bir takım özelliklere sahiptir. Bunlar: Sanal veya bilgisayar ortamında icra edilmesi, yeni tesis veya ekipman bakımından geleneksel sporlarla karşılaştırıldığında çok büyük finansal kaynağı gerektirmemesi, dünyanın her bölgesinde bu sporu icra edebilme olanağı, bireysel ve takım halinde oyuna açık olma, ve doğasına özgü araç gereci gerektirmesidir. Bu amaçla hazırlanan bir anket, elektronik sporla uğraşan 356 kişiye uygulanmıştır. Oyuncuların özellikleri düşünüldüğünde; yanıtlayıcıların % 14.5’i bireysel oyunlarda, % 85.4’ü ise takım oyunlarında mücadele etmektedir. Katılımcıların % 20.8’i 3-4 yıldır bu sporu icra etmektedir. Cevaplayıcıların % 11.7’si uluslararası resmi turnuvalara, % 71.9’u ulusal ve uluslararası özel turnuvalara katılmış ve % 10.6’si bu turnuvalarda ödül kazanmıştır. Elektronik sporu yapmada güdüleyici faktör olarak bilgisayar oyunlarını sevmek ilk sırada yer alırken, oyun tutkusu ise ikinci sırada yer almaktadır. Elektronik spora yönelik tutumlar bakımından federasyona yönelik tutumlar 4.04 ortalamaya sahip olup, bu sporu profesyonel veya amatör olarak düşünenlerin ortalaması ise 4.01’dir. Zeka, görme yeteneği, çabuk düşünme, sezgi, takım oyunu, el çabukluğu ve konsantrasyon başarıda önemli olarak değerlendirilmiştir.
1-11

REFERENCES

References: 

Ayhan, A., Dünden bugüne Türkiye’de bilim-teknoloji ve geleceğin teknolojileri, Beta Basım Yayım Rağıtım, 2000.
Erdoğan, İ., Araştırma Dizaynı ve Istatistik Yöntemleri, Ankara. Emel Matbaası, Birinci Basım, 1998.
Erdoğan, İ., Pozitivist Metodoloji (Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum),Birinci Baskı, Ankara. Erk Yayınevi, 2003.
Ersoy, A., İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2002.
Kurtuluş, K., Pazarlama Araştırmaları, İstanbul, Genişletilmiş 6. Baskı, İstanbul Üniversitesi, İşl. Fak.Yay. No: 274, 1998.
Nakip, M., Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli), Ankara: Birinci Baskı,
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:1 SAYI:2
ELEKTRONİK DERGİ
11
Seçkin Yayıncılık, 2004.
Nakip, M., Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Ankara: Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2003.
www.computergames.com/ indeks, Bilgisayar ve video oyunları 2006, (Erişim Tarihi: 13.05.2006).
www.esl-shop.net/index./language/tr, Elektronik sporda kullanılan malzemeler, 2006 (Erişim Tarihi: 25.04.2006).
www.esworldcup.com/. Lig yapısı, 2005 (Erişim Tarihi:26.06.2006).
www.worldgames.com, sponsorlar, 2006 (Erişim Tarihi:12.06.2006).
Yavru, K., Elektronik sporlar, www.clanexs.com/index.php.2006 (Erişim Tarihi: 04.05.2006.
Yükselen, C., Pazarlama Araştırmaları, Ankara: Birinci Baskı. Detay Yayıncılık, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com