Buradasınız

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE KLASİK FİLOLOJİ

CLASSICAL PHILOLOGY IN ISTANBUL UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In Turkish, philology is the meaning of education in language and literature. Classical philology is a philological discipline which is based on logic and to make comparisons. It deals with examining Ancient Greek and Roman civilizations, explaining all aspects (language, institutions, governments, social life, etc.) of these civilizations by documents and literary texts which were transferred to us, and bringing the unknown aspects to light. In our history of higher education Classical Philology as a discipline is occurred in 1933 through the educational relorms introduced by Mustafa Kernal AtatUrk, the founder of the Turkish Republic. In Istanbul University, between twelve institutes, which were established in Faculty of Letters from 1933 to 1942, Classical Philology has taken place also. At the beginning, the academic staff of Classical Philology consisted of foreign academics. After a while the Turkish scholars, who have been trained abroad and have returned home, took the place of foreign scholars. Today, education and research activities which continue at undergraduate and postgraduate levels and aim to present and to explain the importance of classical culture on the intellectual and social development of people, are carried by Turkish academics who are the classical scholars trained in Istanbul University.
Abstract (Original Language): 
Filoloji öğrenimi Türkçedeki anlamıyla dil ve edebiyat öğrenimidir. Klasik filoloji, temeli akıl yürütmeye ve karşılaştırma yapmaya dayalı bir filoloji disiplinidir. Antikçağın Eski Yunan ve Roma uygarlıklarını, bu uygarlıklardan zamanımıza aktarılmış belgeleri ve edebi metinleri inceleyerek ve açıklayarak her yönüyle (dil, kurumlar, devlet yönetimi, sosyal yaşam v.b.) tanıtma, bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkarma uğraşıdır. Ülkemizin yüksek öğrenim tarihi incelendiğinde klasik filolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışının 1933 yılında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Üniversite Reformuyla gerçekleştiği görülür. Fakültemizde 1933 Üniversite Reformuyla birlikte başlayan ve 1943 yılına kadar kurulan on iki enstitünün arasında Klasik Filoloji Enstitüsü de bulunmaktaydı. İlk kuruluşunda öğretim kadrosu yabancı akademisyenlerden oluşan Klasik Filoloji zaman içinde önce yurt dışında eğitim görmüş Türk akademisyenlerin katkılarıyla ve sonra da İstanbul Üniversitesinin yetiştirdiği akademisyen kadrosuyla Antikçağ kültürünün insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemini ve değerini tanıtmayı amaçlayan eğitim ve araştırma faaliyetlerini lisans ve lisans üstü düzeylerde sürdürmektedir.
273-283

REFERENCES

References: 

Baydur, Suat Yakup, Dil ve KUltiir, Istanbul 2003.
Berkol, BUlent, "DarUlfUnun'da Klasik Filoloji Ogretimi Yap,ld, m,?" (4 Nisan 2008
Per~embe gUnU saat 16.00'da istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi'nin 345 numarah
odasmda Klas!k Filoloj! Seminerleri kapsammda sunulan yay'mlanmam'~ bildiri metni).
<;elgin, Ahmet Vedat, "Her Zaman Yeti~meyecek Bir 'Amt-Hoca' Dr. Sina Kabaaga,",
Arkeoloj! ve Sanal, Say, 80, 1997, s. 3-5.
<;elgin, Ahmet Vedat, "istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi'nden Bir 'Faruk Hoca'
Ge,ti: Prof. Dr. Faruk Zeki Perek'in Ardmdan", Arkeoloj! ve Sallat, Say, 91,1999, s. 4-14.
Demiri~, Bedia, "Klasik Filoloji: Tamm, ve S,mrlan", Lucema, istanbul 1996, s. 31-35.
Demiri~, Bedia, "Dr. Sina Kabaaga, ve Klasik Diller Egitimi", NaviSalvia Silla
Kabaagar;', Anma Toplanttsl2003 (:eJitlemeler, istanbul 2005, s. 5-14.
Erim, MUzehher, "Klasik Filolojinin Onemi ve TUrkiye'de Kurulu~u", yay. haz. G.
<;elgin, A. Vedat <;elgin, Arkeoloji ve Sanat Say, 94, 2000, s. 27-30.
Ortayh, Ilber, Filoloji ve Tarih. Tilrkiye Bilimler Akademisi Forumu, Ankara, 2005.
Sinanoglu, Suat, Tiirk Humanivni, Ankara 1980.
Sinanoglu, Suat, "Yirmibirinci YUzy,la Girerken Klasik <;ag Dti~lincesi ve Tilrkiye",
Belleten (1992) C. LVI, S. 216, s. 513-530.
Tekin, Oguz ve Nil TUrker Tekin, Multeci Bir Akademisyenin Biyograflsi: Clemens
Emin Bosch (1899-1955).
Uysal, Dr. Mehmet Re~at, "Atattirk'Un DarUlfUnun'u Ziyareti" Milli KilltUl' C. 2, S. 12,
May.s 1981, KUlttir Bakanhg., s. 25.26.
Widmann, Horst (Prof. Dr.), Ataturk ve Onivel'site Reformu, ~ev. Prof. Dr. Aykut
Kazanc.gil, Do~. Dr. Serpil Bozkurt, istanbul 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com