Buradasınız

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ DEĞERLERİYLE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND AN ORGANIZATIONAL LEARNING values RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today's increasing competetion conditions force the businessess to behave carefully. Stiff competetion in many fields requires a better understanding and evaluation of available market conditions by businesses. The basic factor to understand and evaluate the market conditions is knowledge. Because, knowledge is an inevitable value for the fundemantal competetion power of businesses. The importance of knowledge leads the businesess to learning and the number of businesses in the way of learning organization becomes higher and higher. But, the level of organizational learning of busineses differs from each other. This can be evaluated as the ultimate result of needs toward knowledge by businesses. The forthcoming and the maintability of knowledge as the important component of competetion depend on the values owned by the organization. Organizational culture consists of mystical, material and spiritual values and is inevitable standard behaviors. These behaviors are not only unique elements of an organization, but also the determiners of the level of organizational learning, because, organizational learning mostly depens on the organization's cultural values. This connection is an important factor to take into account by the businesses. This situation provides the starting point for this research. Because of this reason, the aim of this research is to investigate the relation between the organizational cultural values and organizational learning levels and to find out the differences between the values.
Abstract (Original Language): 
Günümüzün aratan rekabet koşulları işletmeleri daha dikkatli davranmaya zorlamaktadır. Birçok alanda rekabetin kıyasıya yaşanması, işletmelerin mevcut pazar koşullarını daha iyi anlamalarına ve değerlemelerine sebep olmaktadır. İşletmelerin pazar koşullarını anlama ve değerlendirmeleri için gerekli olan temel unsur ise bilgidir. Çünkü bilgi işletmelerin temel rekabet gücünün vazgeçilmez değeridir. Bilginin bu denli önemli olması, işletmeleri öğrenme konusuna yönlendirmekte ve her gün öğrenen örgüt olma yolunda ilerleyen işletmelerin sayısı giderek artmaktadır. Fakat işletmelerin örgütsel öğrenme düzeyleri bir birinden farklıdır. Bu durum işletmelerin bilgi ihtiyacı farklılığının nihai sonucu olarak değerlendirilebilir. Rekabetin önemli gücü olan bilginin ortaya çıkması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ise örgütün sahip olduğu değerlere bağlıdır. Örgüt kültürü, bir örgütün mistik, manevi ve maddi değerlerinden oluşan ve vazgeçilmez olarak nitelendirilen standart davranışlarıdır. Bu davranışlar bir örgütün var oluşunun yegâne unsuru olduğu gibi örgütsel öğrenmen düzeyinin de belirleyicisi olarak değerlendirilebilir. Çünkü örgütsel öğrenme, temelde örgüt kültürü değerlerine bağlıdır. Bu bağ işletmeler açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu durum araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Söz konusu nedenle araştırmanın amacı; örgüt kültürü değerlerinin örgütsel öğrenme düzeyi ile ilişkisini incelemek ve değerler arsındaki farklılığı ortaya çıkarmaktır.

REFERENCES

References: 

Argyris Chris, D.A. Schön (1996), "Organizational Learning II", Addison-Wesley Pub. Com. New York, USA
Ayden Cem, (2001) "Öğrenen Organizasyonlar: Türkiye'de Çok Uluslu Şirketlerle Yapılan İş Ortaklıklarında Bir Uygulama"; İnönü üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya
Beck Klaus (2004); "Organizational learning", http://www.sfb504.uni-mannheim.de/glossary/orglearn.htm
Daft Richard L., K.E. Weick (1984), "Toward A Model of Organization As Intrepretation Systems", Academy of Management Review, Vol.9, No.2, pp. 284-295
Fiol C.M. M.A. Lyles 1985, "Organizational Learning", Academy of Management
Review, Vol.10, No.4 pp.803-813
Gephart Martha, V. Marsick (1996), "Learning Organizations Come Alive", Traning and
Development, Vol. 50 No.12, pp. 34-46
Hult G. Tomas M.,O. C. Ferrell (1997) "Global Organizational Capacity in Purchasing: Construct and Measurement", Journal of Business Research, Vol. 40, Iss 2, Oct, pp 97-111
İlhan Erdoğan (1991), "İşletmelerde Davranış", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:242, İstanbul,
Greene Robert J (1995), "Culturally Compatible HR Strategies", HR Magazine, Vol.40,
Iss 6, pp. 115-122
Khatri Naresh (1999), "Emerging Issues in Strategic HRM in Singapore", International Journal of Manpwer, Vol.20, No.8, pp. 516-529
Mahler Julianne (1997), "Influances of Organizational Culture on Learning", Journal of Pub. Adm, Vol. 7, No.4, pp. 519-541
Mainiero Lisa A.(1993), "Is Your Corporate Culture Costing You?", Academy of Management Journal, Vol.7, No.4, pp. 84-85
Pemberton Jonathan,(2000), "Organizational Learning and Knowledge Assets and Essential Patrnership", The Learning Organization, Vol..7, No.4, pp. 184-193
Schein, Edawrd. H. (1984). Coming to new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, 12(1), 3- 16
Senge Peter (1990), "The Leader's New Work: Building Learning Organizations". Sloan Management Review, Vol. 32, No.1, Fall, pp 7-23.
Wallum Peter (2000), "Why Diligent Directors Consider Cultural Connotations" People Management, October, p. 4yis, Sayı:4, Eylül-Ekim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com