Buradasınız

2008-2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi

Performance Analysis of Turkish Mutual Funds Between The Years 2008-2012

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to measure performance of Turkish mutual funds being traded in the Turkish Capital Market by the end of the year 2013. The study begins with creating A type investment portfolio consisting of 13 A type mutual funds, B type investment portfolio consisting of 13 B type mutual funds and variable portfolio consisting of 13 variable mutual funds. The mutual funds are selected among leading and high volume traded mutual funds. There exists many methods to measure performance of mutual funds. While Sortino ratio, Sharpe ratio and T2 indicator are among the methods based on total risk, Treynor ratio, Jensen alpha and M2 indicator are among the methods based on systematic risk. These methods are employed to measure performance of the market and three portfolios above. Research period is the years between 2008 and 2012. Aforementioned methods are employed on three type mutual funds within five years period between years of 2008-2012. As a result of the study, it is found out that there is similarities between performance results of portfolios and the variation course.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamız Türk Sermaye Piyasası’nda 2013 yılı sonu itibariyle işlem görmekte olan yatırım fonlarının performanslarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız, her biri 13 adet A tipi yatırım fonundan oluşan A tipi yatırım portföyünün, 13 adet B tipi yatırım fonundan oluşan B tipi yatırım portföyünün ve 13 adet değişken yatırım portföyü fonundan oluşan değişken yatırım portföyünün oluşturulması ile başlamıştır. Her bir yatırım portföyündeki 13’er adet yatırım fonları Sermaye Piyasasında işlem görenler içerisinde önde gelen ve en yüksek işlem hacmine sahip olan yatırım fonları arasından seçilmiştir. Yatırım fonu değerlemesinde kullanılan pek çok yöntem mevcuttur. Toplam riski esas alan yöntemler arasında Sortino oranı, Sharpe oranı, ve T2 performans ölçütü olup, sistematik riski esas alan yöntemler arasında ise Treynor oranı, Jensen alfası, M2 göstergeleri yer almaktadır. Bu yöntemler oluşturulan 3 adet portföyün ve piyasanın performansının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Araştırma dönemi olarak 2008 ile 2012 yılları arasındaki 5 yıl alınmıştır. Yukarıda adı geçen yöntemler, oluşturulan 3 tip fona 5‘er yıllık periyodlar üzerinden uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, toplam riski esas alan yöntemler ve sistematik riski esas alan yöntemler vasıtasıyla analize tabi tutulan portföylerin performans sonuçları ile değişim yönlerinde benzerlikler tespit edilmiştir.
139
163

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

GÖKGÖZ, Fazıl; GÜNEL, Mehmet Ogan (2012), “Türk Yatırım Fonlarının
Portföy Performanslarının Analizi” Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2) DOI: 10.1501.
ARSLAN, Mehmet; ARSLAN, Sıddık (2010), “Yatırım Fonu Performans
Ölçütleri, Regresyon Analizleri ve Manova Yöntemine Göre A, B ve
Borsa Yatırım Fonlarının Karşılaştırmalı Analizi” İşletme
Araştırmaları Dergisi 2/2 3-20.
TAN, Murat; ATAN, Sibel; ÖZDEMİR, Zeynel Abidin (2008),
“Türkiye’deki Bazı Yatırım Fonlarının Performanslarının
Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi 10 / 2 . 47-67.
TEKER, Suat; KARAKURUM, Emre; TAV, Osman (2008), “Yatırım
Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi” Doğuş
Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 89-105.
GÜRSOY, Cudi Tuncer; ERZURUMLU (2001), Ömer; “Evaluatıon Of
Portfolıo Performance Of Turkısh Investment Funds”, Doğuş
Üniversitesi Dergisi.
KORKMAZ, Turhan; UYGURTÜRK (2008), Hasan; “Türkiye’deki
Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması
ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri” Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15), 1 :114 – 147.
SHARPE, William F. (1966), “ Mutual Fund Performance”, The Journal Of
Business, 39(1), Part 2: Supplement Of Security Prices, 119-138 .
KIYMAZ, Halil (1997), “Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi B
Tip Fonlar Uygulaması”, İşletme, İktisat ve Finans Dergisi; Cilt:
138, 21-36.
JENSEN, Michael C. (May, 1968), “Problems In Selectıon Of Securıty
Portfolıos The Performance Of Mutual Funds In The Perıod 1945-
1964” The Journal of Finance, Vol. 23, No. 2, pp. 389-416.
GRINBLATT, Mark, (July, 1989), TITMAN, Sheridan; “Mutual Fund
Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings”, The
Journal of Business, Vol. 62, No. 3 , pp. 393-416.
HENRIKSSON, Roy D. (Jan., 1984), “Market Timing and Mutual Fund
Performance: An Empirical Investigation” The Journal of Business,
Vol. 57, No. 1, Part 1 , pp. 73-96.
CUMBY, Robert E., GLEN, Jack D. (Jun., 1990), “Evaluating the
Performance of International Mutual Funds”; The Journal of
Finance, Vol. 45, No. 2, pp. 497-521.
F.B. GÜMÜŞ, K. ÜNGİR
162 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3
AYAYDIN, Hasan (October 2013), “Evaluating the Performance of
Investment Funds in Turkey”, Journal of Modern Accounting and
Auditing, ISSN 1548-6583, Volume: 9, Number: 10, Pages: 1392-
1407.
AKEL, Veli (2007), “Türkiye’deki A Ve B Tipi Yatırım Fonları
Performansının Devamlılığının Parametrik Ve Parametrik Olmayan
Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, , Sayfa:147-177.
KON, Stanley J.; JEN; Frank C. (Apr., 1979), “The Investment Performance
of Mutual Funds: An Empirical Investigation of Timing, Selectivity,
and Market Efficiency” The Journal of Business, Vol. 52, No. 2 , pp.
263-289.
FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth R. (2014), “Mutual Fund
Performance” http://ssrn.com/abstract=1153715 .
ANGELA, Copil, Crina (2014), “Investment Funds In Romanıa” Annuals of
the University of Oradea http://steconomiceuoradea.ro/anale/
volume/2013/n1/065.pdf .
GÜÇLÜ, Seda (Haziran, 2007), “Yatırım Fonlarının Performansının
Ölçülmesi ve Bir Uygulama”; İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
KLAPPER, Leora; SULLA, Víctor; VITTAS, Dimitri (2004), “The
Development of Mutual Funds Around the World” Emerging
Markets Review, http://siteresources.worldbank.org
/DEC/Resources/MFNov03.pdf.
BOGLE, John C.; SULLIVAN, Rodney N. (Jan. - Feb., 2009), ”Market In
Crisis” Financial Analysts Journal, Vol. 65, No. 1 , pp. 17-24.
DEĞERTEKİN, Efsun Ayça (Mayıs 2011), “Türkiye’de Yatırım Fonları”
Sermaye Piyasalarında Gündem Dergisi; Sayı:105; ISSN 1304-8155.
TURAL; Ahmet Orçun (2011), “Türkiye’deki A VE B Tipi Yatırım
Fonlarının 2004 – 2010 Yılları Arasındaki PERFORMANS
Değerlendirmesi” Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi; Ankara.
DEMİRTAŞ, Özgür; GÜNGÖR, Zülal (Temmuz 2004), “ Portföy Yönetimi
Ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama” Havacılık Ve uzay
teknolojileri Dergisi; Cilt:1, Sayı: 4.
SALDANLI, Arif, (2012) “Kurumsal Yönetim Endeks Performansının
Analizi”; Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:8, Yıl:8,
Özel Sayı, 8:137-154.
KILIÇ, Saim (2002), “Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performanslarının
Değerlendirilmesi” Ankara, İMKB Yayınları.
2008-2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:3 163
PEDERSEN, Christian S; SATCHELL, Stephen E; (2002), ” On The
Foundation Of Performance Measures Under Asymmetric Returns”,
Journal Of Quantıtatıve Finance Volume 2 217–223.
KORKMAZ, Turhan; CEYLAN, Ali; (2006) “Sermaye Piyasası ve Menkul
Değer Analizi”, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitapevi.
EGE, İlhan; TOPALOĞLU, Emre Esat; COŞKUN Dilek (2011),
“Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Yatırım
Performanslarının Analizi”; Ekonomi Bilimleri Dergisi; ISSN: 1309-
8020, Cilt 3, No 1.
HAKLI, Zafer; (2006), “Tam Sayılı Doğrusal Programlama Modeli İle
Optimal Portföy Oluşturma Ve İmkb’de Bir Uygulama” Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
HAMILTON, Sally; JO, Hoje; STATMAN, Meir; (Nov. - Dec., 1993), “
Doing Well While Doing Good? The Investment Performance Of
Socially responsible Mutual Funds” Financial Analysts Journal, Vol.
49, No. 6, pp. 62-66.
YALÇINKAYA, Pınar; (1998-2000), “ Türkiye'de A Tipi Yatırım
Fonları Ve Performanslarının Değerlendirilmesi”
http://eprints.sdu.edu.tr/ 303/1/TS00467.pdf .
TUNCAY, A.; (Kasım 1986), “Bir Yatırım Fonu Öyküsü”, Para ve Sermaye
Piyasası Dergisi
SARIKAMIŞ, Cevat; (Kasım 2000), “ Sermaye pazarları”, Alfa
Yayınları:213. Dizi No:22
www.takasbank.com.tr 10.01.2014
http://www.ziraatportfoy.com.tr/hakkimizda/portfoy-yonetim-sektoru.aspx
20.02.2014
http://www.isportfoy.com.tr/Contents/Piyasa_Verileri/Yatirim_Fonlari_Piya
sasi/32/33/Piyasa_Verileri.aspx 10.01.2014
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=78&fn=7
8.pdf Ankara Haziran, 2010; 02.01.2014
http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/05/mfhistory.asp
03.01.2014
http://www.tspakb.org.tr/tr/LinkClick.aspx?fileticket=GWCWdoIhaXU%3D
&tabid=153&mid=588 10.01.2014

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com