Buradasınız

Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

The Relationship Between Education Expenditures and Economic Growth in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Education is one of the most important factors that contribute to progress, prosperity and level of economic and social development of countries. Therefore, the expenditures on education become a great importance. In this study, the relationship between education expenditures and economic growth was investigated for the period of 1998:01- 2013:02 in Turkey. With this purpose, unit root tests, autoregressive distributed lag (ARDL) bound test approach and the Granger causality test were used. According to the results, it was determined that there is no cointegration relationship between education expenditures and economic growth. As a result of the Granger causality test, one-way causal relationship between the corresponding variables was determined.
Abstract (Original Language): 
Eğitim ülkelerin ilerlemesine, refahına, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle eğitime yapılan harcamalar büyük önem taşır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1998:01-2013:02 dönemi için eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki rolü incelenmiştir. Bu amaçla, geleneksel birim kök testleri, gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi yaklaşımı ve Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan Granger nedensellik testi sonucuna göre incelenen değişkenler arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
77
90

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Afzal, M., M. S. Farooq, H. K. Akmad, I. Begum ve M. A. Quddus (2010),
“Relationship Between School Education and Economic Growth in
Pakistan: ARDL Bounds Testing Approach To Cointegration”,
Pakistan Economic And Social Review, 48(1), 39-60.
Afzal, M., H. U. Rehman, M. S. Farooq ve K. Sarwar (2011), “Education and
Economic Growth in Pakistan: A Cointegration and Causality
Analysis”, International Journal Of Educational Research, 50, 321-
335.
Akçacı, T. (2013), “Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi”, Kafkas
Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (5), 65-79.
Akgül, I. ve S. Ö. Koç (2011), “Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve
Büyüme İlişkisi: Eşik Otoregresif Yaklaşım”, Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 1-36.
M. PAMUK, H. BEKTAŞ
88 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:2
Blankenau, W. F. ve N. B. Simpson (2004), “Public Education
Expenditures and Growth”, Journal of Development Economics, 73,
583-605.
Blankenau,W. F., N. B. Simpson ve, M. Tomljanovich (2007), “Public
Education Expenditures , Taxation and Growth: Linking Data To
Theory”, American Economic Association, 97(2), 393-397.
Çakmak, E. ve S. Gümüş (2005), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik
Büyüme: Ekonometrik Bir Analizi (1960-2002), Ankara Üniversitesi
SBF Dergisi, Cilt 60, Sayı 1, 59-72.
Çoban, O. (2004), “Beşeri Sermayenin İktisadi Büyüme Üzerine Etkisi:
Türkiye Örneği”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 30, 131-
142.
Devarajan, S., V. Swaroop Ve H. Zou (1996), “The Composition of Public
Expenditure and Economic Growth”, Journal of Monetary
Economics, 37(2), 313-344
Eriçok, R. E. ve V. Yılancı (2013), “Eğitim Harcamaları ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Dergisi, 8(1), 87-101.
Granger, C. W. J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric
Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424-438.
Granger, C. W. J. ve Newbold, P. (1974), ”Spurious Regressions in
Econometrics”, Journal Of Econometrics, 2, 111-120.
Johansen, S. ve K. Juselius (1990), “Maximum Likelihood Estimation and
Inference on Cointegration With Applications to The Demand for
Money”, Oxford Bulletin Of Economics and Statistics, 52, 169-210.
Kar, M. ve H. Ağır (2006), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi,1926-
1994”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi, Sayı 11, 51-68.
Karagül, M. (2003), “Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyümeyle İlişkisi ve
Etkin Kullanımı”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 5,79-90.
Karataş, M. ve E. Çankaya (2011), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik
Büyüme İlişkisinin Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 18,
Sayı 1, 105-214.
Kıran, B. (2013), “Testing The Impact of Educational Expenditures on
Economic Growth: New Evidence From Latin American Countries”,
Quality And Quantity. 47, 1-10.
Li, J. ve L. Kong (2012), “Equilibrium Relationship Between Education And
Economic Growth”, Advances in Applied Economic and Finance,
2(3), 403-406.
Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL …
89 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:2
Lucas, R. E. (1988), “On The Mechanics of Economic Development”, Journal
of Monetary Economics, 22, 3-42.
Narayan, P. K. ve R. Smyth (2005), “Trade Liberalization and Economic
Growth in Fiji. An Empirical Assessment Using the ARDL
Approach”, Journal of The Asia Pacific Economy, 10(1), 96-115.
Narayan, P. K. ve S. Narayan (2005), “Estimating Income and Price
Elasticities of Imports For Fiji in a Cointegration Framework”,
Economic Modelling, 22, 423-438.
Narayan, P. K. (2005), ”The Saving And Investment Nexus for China:
Evidence From Cointegration Tests”, Applied Economics, 37(17),
1979-1990.
Narayan, P. K. ve R. Smyth (2006), “What Determines Migration Flows From
Low-Income to High-Income Countries? An Empirical İnvestigation
of Fiji-U.S. Migration 1972-2001”, Contemporary Economic Policy,
24(2), 332-342.
Özsoy, C. (2009), “Türkiye’de Eğitim ve İktisadi Büyüme Arasındaki
İlişkinin VAR Modeli ile Analizi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 71-83.
Öztürk, N. (2005), “İktisadi Kalkınmada Eğitim Rolü”, Sosyoekonomi
Dergisi, Sayı 1, 27-44.
Pesaran, M. H., Y. Shin ve R. J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches
to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied
Econometrics, 16, 289-326.
Pesaran, M. H. (1997), ”The Role of Economic Theory in Modelling The Long
Run”, The Economic Journal, 107(440), 178-191.
Riasat, S., R. M. Atif ve K. Zaman (2011), “Measuring The Impact of
Educational Expenditures on Economic Growth: Evidence from
Pakistan”, Educational Research, 2(13), 1839-1846.
Serel, H. ve K. Masatçı (2005), “Türkiye’de Beşeri Sermaye ve İktisadi
Büyüme İlişkisi: Ko-Entegrasyon Analizi”, Atatürk Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 49-58.
Şimşek, M. ve C. Kadılar (2010), “Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat ve
Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi”,
Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 115-140.
Tarı, R. ve D. Ç. Yıldırım (2009), “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi:
Türkiye İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16(2), 95-
105.
Yaylalı, M. ve F. Lebe (2011), “Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme
Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, 30(1), 23-51.
M. PAMUK, H. BEKTAŞ
90 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2014, Yıl:2, Cilt:2, Sayı:2
Yılancı, V. (2012), “Türkiye’de Para Talebi İstikrarlılığının Testi: Kayan
Pencerelerde Sınır Testi Yaklaşımı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 33, 67-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com