Buradasınız

BETONARME MANTOLAMA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ HASARLI KİRİŞLERİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DAMAGED BEAMS REPAIRED WITH REINFORCED JACKETTING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Repair and strengthening of damaged reinforced concerete structural members can be carried out using different techniques. One of these techniques is reinforced concrete jacketting coloums. In practise, reinforced concrete jacketting could be applied to the one side of beams or coloums. Also its different typicals colud be applied to the other sides. In this study, reinforced concerete beams are retrofitted by adding longitudinal reinforcement to the tension side, confining with transverse reinforcement and jacketing with concrete. In this experimental research, six beams were repaired and tested and six beams were used as reference. According to the test results, strength, stifness, ductility and energy absoption capacity of beams were discussed. The parameters which are effective on the behaviour of strengthened beams were determined.
Abstract (Original Language): 
Hasarlı betonarme yapı elemanlarının güçlendirilmesi değişik şekillerde yapılabilmektedir. Betonarme mantolama bu yöntemlerden biridir ve uygulamada sıkça kullanılmaktadır. Uygulamada betonarme mantolama, kiriş veya kolonların tek tarafına veya değişik şekillerde diğer kenarlarına da yapılabilmektedir. Bu çalışmada, kirişlerin çekme bölgelerine donatı ilavesi yapılarak kirişler etriye ile sarılmış ve ilave beton ile mantolanarak güçlendirmeleri yapılmıştır. Bu deneysel çalışmada, altı kiriş güçlendirilerek deneye tabi tutulmuş, altı kiriş ise referans olarak kullanılmıştır. Kullanılan güçlendirme tekniğinin davranış ve dayanım üzerindeki etkileri, kirişlerin taşıma gücü, rijitliği, sünekliği ve enerji yutma kapasiteleri karşılaştırılarak irdelenmiştir.
94-106

REFERENCES

References: 

[1] Demir, H., “Depremlerden Hasar Görmüş Betonarme Yapıların Hasarı İle İlgili
Çalışmalar ve İlkeler”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Deprem
Mühendisliği Türkiye Milli Komitesi, İTÜ Yapı ve Deprem Araştırması Merkezi, 4.
Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 1997.
[2] Atımtay, E., Tekel, E., “Hasarlı Bir Yapının Deprem Davranışının İnclenmesi ve
Öğrenilen Dersler”, 4. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 567-576, 1997
[3] Demir, H., “Depremlerden Hasar Görmüş Betonarme Yapıların Onarım ve
Güçlendirilmesi”, İstanbul, 2000
[4] Fukuyama, K., Higashibata, Y., Miyauchi, Y., “Studies on Repair and Strengthening
Methods of Damaged Reinforced Concrete Columns”, Cement and Concrete Compozites,
22, 1, 81-88, 2000.
[5] Ramirez, J.L., “Ten Concrete Colum Repair Methods”, Construction and Building
Materials, 10,3,195-202, 1996.
[6] Frangou, M., Pilakoutas, K., Dritsos, S., “Structural Repair/Strengthening of R/C
Columns”, Construction and Building Materials, 9, 5, 259-266, 1995.
[7] Hung, L.C., Tyan, C.S., An, Y.C., “Repair or Fire-Damaged Reinforced Concrete
Columns”, ACI, Structural Journal, 92, 4, 406-411, 1995.
[8] Chai, Y., H., “An Analysis of the Seismic Characteristics of Steel-Jacketed Circular
Bridge Columns”, Eartquake Engineering and Structural Dynamics, 25, 2, 149-161,
1996.
[9] Tanaka, Y., Ro., Y., Toyata, T.,Ortadan Donatılı Betonarme Kolonların Özelliklerinin
İncelenmesi”, 2. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İMO, İstanbul Şubesi, 1993.
[10] Aykaç, S., “Onarılmış/Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı” Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2000.
[11] Sharma,A.K., “Shear Strength of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams”, ACI
Proceedings, 83, 624-628, 1986.
[12] Can, H., “Deprem Etkisindeki Betonarme Kirişlerin Onarılması”, İMO,Teknik Dergi,
771, Ankara, 1994.
[13] Ersoy, U., Tankut, A.., “Behaviour of Jacketed Columns”, Structural Journal ACI, 90, 3,
1993.
[14] Yazar, E., “Hasar Görmüş Kirişlerin Takviyesi”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 1997.
[15] Basunbul,A.I., Gubati,A.A., Al-Sulaimani,G.J., Baluch,M.H., “Repaired Reinforced
Concrete Beams”, ACI Materıals Journal, s348-354, 1990.
[16] Ünsal, Ç.T., “Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Davranış ve Dayanımları”, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1989.
[17] Yılmaz, K., “Betonarme Yapılarda Depremler Sonucunda Oluşan Hasarlar ve Onarım
Yöntemleri” Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
[18] Paramasivam, P., Ling, ESCT,Ong, KCG, “Strengthening of RC Beams with Ferrocement
Laminates”, Cement and Concrete Composites, 20, 1, 53-65, 1998.
[19] Diab, Y.G., “Strengthening of RC Beams by Using Sprayed Concrete: Experimental
Approach”, Engineering Structures, 20, 7, 631-643, 1998.
[20] Collins, F., Roper,H., “Laboratory Investigation of Shear Repair of Reinforced
Concrete Beams Loaded in Flexure”, ACI Materials Journal, 87, 2, 149-159, 1990.
[21] Sharif, A., Al-Sulaimani, G.J., Basunbul, I.A., Baluch, M.H., Husain, M.,“Strengthening
of Shear-Damaged RC Beams by External Bonding of Stell Plates”, Magazine of
Concrete Research,47, 173, 329-334, London, 1995.
[22] Ecemiş, A.,Ş., “Hasar Görmüş Betonarme Kirişlerin Epoksi İla Çelik Levha Yapıştırılarak
Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2000.
[23] Altın, S., Anıl, Ö., “Betonarme Kirişlerin Dıştan Yapıştırılan Çelik Plakalarla Kesmeye
Karşı Güçlendirilmesi” Tübitak İnşaat ve Çevre Teknolojileri Araştırmaları Grubu, Yapı
Mekaniği Laboratuarları Toplantısı,13, 2001.
[24] Shahawy, M.A., Beitelman, T., “Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams
Strengthened with Advanced Composite Materials”, International SAMPE Symposium
and Exhibition, Anaheim, USA, 1996.
[25] Kumbasar, N., İlki, A., ”Karbon Lif Takviyeli Polimer Kompozitlerin Yapı
Elemanlarının Onarım ve Güçlendirilmesinde Kullanılması”, Tübitak İnşaat ve Çevre
Teknolojileri Araştırma Grubu, Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, 105, 2001.
[26] Önal, M.,M., “Hasar Görmüş Dikdörtgen Kesitli Kirişlerin Mantolama Yöntemiyle
Onarımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.
[27] Önal, M., ve Tokgöz, H., “Hasarlı Betonarme Kirişlerin Onarımı Üzerine Deneysel Bir
Çalışma”, Sigma Dergisi, 83-96, 2005/1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com