Buradasınız

Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ’ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning on SMEs

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Manufacturing Resource Planning (MRP) is a technics of management schudeling and control which is use for minimize the stock envestismans, to increase production and activity and to develop the service for buyer. Manufacturing Resource Planning (MRP II) is a informatics system which is use for planning of production activities at the long and middle period. In this study, effects of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning on the control activities were examined. In the studies, it is aimed that designation technological structure of the companies, establishing the rivalry force and designation effects on the companies. For this aim, researchs were carried out on the companies that have MRP or MRP II, continual production and especially have a assembly line. Total 93 companies that in the Ankara region and different industry areas have been added in this study. In this study, a questionnaire that existenced 39 questions have been applicated about general informations, company properties, structure of the organization, general management and production management. The results which have been obtained the questionnaire have been transferred SPSS 15 Software. The results have been commented on the outcome of the SPSS programme.
Abstract (Original Language): 
Malzeme İhtiyaç Planlama-MİP (Material Requirement Planning - MRP) sistemi, stok yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkinliği arttırmak ve alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Üretim Kaynakları Planlaması–ÜKP, (Manufacturing Resource Planning – MRP II) uzun ve orta dönemde üretim faaliyetlerinin planlaması ve kontrolü için kullanılan bir bilişim sistemidir. Bu çalışmada; Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının üretim planlama ve kontrol faaliyetleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmada, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin teknolojik yapısını ortaya koymak, rekabet güçlerini tespit etmek ve işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, MİP ve ÜKP’nin uygulandığı, sürekli üretim yapan ve özellikle montaj hatlarına sahip kuruluşlar üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Araştırmaya Ankara bölgesinde yer alan farklı sanayi bölgelerindeki toplam 93 işletme dahil edilmiştir. Araştırma çerçevesinde, belirlenen bu işletmelere, genel bilgiler, işletme özellikleri, organizasyon yapısı, genel yönetim ve üretim yönetimi ile ilgili toplam 39 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket çalışmalarından elde edilen sonuçlar, istatistiksel analizler yapan SPSS 15 paket programına aktarılmıştır. SPSS programından elde edilen verilere göre sonuçlar yorumlanmıştır.