Buradasınız

Elit Seviyedeki Sporcuların Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Knowledge for Diet and Dietary Habits of Elite Athletes

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is designed to determine the dietary habits and knowledge level of the elite athletes from various branches in international context, on behalf of our country. Randomly selected athletes from Basketball, Volleyball, Football, Handball, Track and Field, Fencing, Weightlifting, Tennis, Wrestling, Taekwondo, Judo, Swimming, Boxing, Gymnastics, Badminton, Pentathlon, Skiing, and Archery for 18 Olympic, totally 334 elite athletes are the focus of the investigation. Data are gathered via questionnaires designed by the relevant specialist and statistical are reached by SPSS (version 15.0) software from the data collected are the frequencies and ratios acquired. As a result it is reached such on idea that elite athletes are not well aware of the nutrition in sports or not knowledgeable and not well-educated, in academic level though they compete in national and international games. Several scientific supports are needed for them, particularly in both knowledge and a balanced diet.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ülkemizi uluslararası alanda temsil eden çeşitli branşlardaki elit sporcuların beslenme konusundaki bilgi ve alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada denek grubunu, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, Atletizm, Eskrim, Halter, Tenis, Tekvando, Güreş, Judo, Yüzme, Boks, Jimnastik, Badminton, Pentatlon, Kayak ve Okçuluk branşlarıyla uğraşan 18 farklı olimpik branştan rastgele seçilen elit düzey 334 sporcu oluşturmuştur. Veriler, konu uzmanı tarafından hazırlanan anket aracılığıyla toplanmış, istatiksel hesaplamalarda SPSS (version 15.0) programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, elit sporcuların sporcu beslenmesi konusundaki bilgilerinin istenilen düzeyde olmadığı, kısmen yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip oldukları, büyük çoğunluğunun akademik düzeyde eğitim görmüş ve milli sporcu olmalarına rağmen beslenmelerine yeteri kadar önem vermedikleri kanısına varılmıştır. Beslenme bilgilerinin arttırılması ve doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması için bilimsel destek almaları gerektiği düşünülmektedir.
368-371

REFERENCES

References: 

1. Akıl C., “Dayanıklılık Sporcularında Beslenme Bilgi
Düzeylerinin Belirlenmesi” Selçuk Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Konya, 2007.
2. Alpar R., Ersoy G., Karagül A., “Yüzücü
Beslenmesi El Kitabı”, Ankara, 1994.
3. Arslan F N.,Profesyonel Futbolcuların Beslenme
Bilgi ve Alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ; 1995.
4. Atay E., Kılınç F., Çetinkaya E., Kılıç T. Türkiye
Yarı Finallerine Katılan Yıldızlar Kategorisi
İlköğretim Okulları Futbolcularının Beslenme
Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. 9.Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitapçığı, 2006;.475-
477, Muğla, Türkiye.
5. Bayrakdar A., Saygın Ö., Karacabey K., Gelen E.,
“Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve
Alışkanlıklarının İncelenmesi”, 1.Adli Bilimler ve Spor
Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Ankara, 2008.
6. Baysal A. “Beslenme”, 7. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi,
Ankara, 1997;103–107.
7. Bilgiç C., Bilgiç P., Ersoy G., “2001 Akdeniz
Oyunlarına Katılan Türk Sporcuların Beslenme Bilgi
ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, 7.Spor
Bilimleri Kongresi, Seminer Kitabı, 2002;171,
Antalya.
8. Bozkurt İ., “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okullarında Aktif Spor Yapan Öğrencilerin
Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2001.
9. Bozkurt İ., Nizamoğlu M., Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokullarında Okuyan Aktif Spor Yapan
Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 209-215.
10. Demirkan E., Koz M., Kutlu M. Sporcularda
Dehidrasyonun Performans Üzerine Etkileri Ve
Vücut Hidrasyon Düzeyinin İzlenmesi. Spormetre
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2010, 8 (3):
81-92.
11. Ersoy G., Egzersiz ve Spor Performansı İçin
Beslenme. Ankara: Sistem Ofset; 2010
12. Ersoy G., Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme,
3.Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
13. Ersoy G., Hasbay A., Sporcu Beslenmesi, Ankara,
Klasmat Matbaacılık, 2000.
14. Ersoy G; Futbolcular çin Beslenme ilkeleri,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları 1995;2:5-18.
15. Göral K., Çevik H., Saygın Ö., Öcal K., “Amatör
Futbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”,
9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri
Kitapçığı, s.548, Muğla, 2006.
16. Göral K., Saygın Ö., Karacabey K: “Amatör ve
profesyonel futbolcuların beslenme bilgi düzeylerinin
İncelenmesi’’. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. (2010). 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
17. Günay, M., “Futbol Antrenmanın Bilimsel
Temelleri”, Gazi Kitapevi, Ankara 2001.
18. Gürsoy Ö. ’’Güreş ve Doping’’ 27 Eylül 2011 http:
// www. guresdosyasi.com / makale1. html
19. Horton E S; Metabolic Fuels, Utilization, and
Exercises Am. J. Clinical Nutrition, 1989; 49: 931–7.
20. Nutrition Reviews; Dietary Fiber and Colonic
Function an Effect of Practicle Size, Nutrition
Reviews, 1975; 33:70.
21. Özdemir G., Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi
Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan ve Aktif Spor
Yapan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının
Tespiti ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi,
Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi; 2002
22. Özdemir, G., Spor Dallarına Göre Beslenm.
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
2010; 8(1):1-6.
23. Öztürk A., Profesyonel ve Amatör Futbolcuların
Beslenme Alıskanlıkları ve Vücut Bilesimleri. Yüksek
Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi; 2006.
24. Parlak N ., Konya İlinde Aktif Spor Yapan 15-18 Yaş
Arası Sporcuların Sıvı Alımı İle İlgili Bilgi Ve
Alışkanlıklarının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi,
Konya, Selçuk Üniversitesi; 2008.
25. Pehlivan A., Sporda Beslenme, İstanbul, Yaylacık
Matbaası, 2005.
26. Pulur A., Cicioğlu İ. Bayan Basketbolcuların
Beslenme Bilgisi Ve Alışkanlıkları. Atatürk
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
2001;1(2):44-47.
27. Saygın Ö., Göral K., Gelen E : ‘’Amatör ve
profesyonel futbolcuların beslenme alışkanlıklarının
İncelenmesi’’ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.
2009:6(2): 178-196
28. Sevim, Y., Antrenman Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım,
7.Basım, Ankara. 2007.
29. Süel E., Şahin İ., Karakaya M A. Savucu Y., Elit
Seviyedeki Basketbolcuların Beslenme Bilgi ve
Alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi, 2006: 20 (4): 271 – 275.
30. Şenel Ö., Güler D., Kaya İ., Ersoy A., Kürkçü R.
Farklı Ferdi Branşlardaki Üst Düzey Türk
Sporcuların Ergojenik Yardımcılara Yönelik Bilgi Ve
Yararlanma Düzeyleri. Spormetre Beden Eğitimi ve
Spor Bilimleri Dergisi, 2004;2 (2) 41-47.
31. Tekin M., Arslan F., “10 .Gap Spor Şenliğine Katılan
Yıldız ve Genç Taekwondo Sporcularının Beslenme
Alışkanlıklarının Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005;14:481-485.
32. Tian H.H. Ong W.S. Tan C.L., “Nutritional
Supplement Use Among University Athletes in
Singapore”, Singapore Med J., 2009; 50 (2): 165-172.
33. Ünsal G.N. Özdemir G. Ersoy G., “The Assessment
of the Consumer Awareness in Nutritional Support
Products Usage” Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Tıp Dergisi, 2010: 24 (2): 81 – 88
http://www.fusabil.org.
34. Yıldıran İ. Bayraktar I., “Antrenörlerin Beslenme
Bilgi ve Alışkanlıkları”, Atletizm Bilim ve Teknoloji
Dergisi. 2000:40, 21-38.
35. Yıldırım Y B., Miçooğulları O., Yıldırım İ., Şahin F
N. Hatay İli Amatör Basketbol Kulüplerindeki
Sporcuların Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıkları, Atatürk
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
2005; 7(4): 12-22.
36. Zorba E., Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk.
G.S.G.M. Eğitim Dairesi, Ankara, 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com