Buradasınız

Yaz Futbol Kurslarına Katılan 6-9 Yaş Grubu Erkek Çocukların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Some Physical Fitness Characteristics of the Male Children between the Age Groups 6-9 That Participate in Summer Football Courses

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim in this study was the investigation of physical fitness characteristics of the male children between the ages group 6- 9 who participated in summer football courses. To this investigation, 24 male pupils participated voluntarily (14 of these pupils acceded to second scale) from 6-9 ages group of the trainees that took part in the summer football courses which was organised by Burdur Special Provincial Administration Rural Services Youth Sport Club. The average and standard deviations, minimum and maximum values of the whole variables were taken; at the beginning and end of the course with Wilcoxon Paired Two-Sample Test was determined and assessed whether it had discrepancy on the mean average of the whole variables or not. The height average of pupils (between the ages 6-9) was 1,33 ±0,1 m, weight average was 28,55 ±6,7 kg, Body Mass Index (BMI) average was 16,07 ±3,0, the flexibility average was 19,00 ±4,3 cm, sit-up average was 30,25 ±8,6, pull-up average was 0,4 ±0,7, long jump average by standing up was 126,6 ±17,9 cm, 30 meter sprint average was 6,34 ±0,48 second, aerobic endurance average was 11,34 ±1,02 minute identified. In addition to this, significant differences are observed between the pre and post measurements of course in of the height, weight, flexibility and aerobic endurance parameters (P<0,05, P<0,01). Consequently, about the physical fitness characteristics the guardianships of male pupils between 6 and 9 that took part in the summer football course were observed and at the end of the course the increasing of durability specialities in connection with the height, weight, flexibility and the aerobic endurance were confirmed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada amaç, yaz futbol kurslarına katılan 6-9 yaş grubu erkek çocukların bazı fiziksel uygunluk özelliklerinin araştırılmasıdır. Araştırmaya; Burdur Özel İdaresi Köy Hizmetleri Gençlik Spor Kulübü’nün açmış olduğu Yaz Futbol Kursundaki kursiyerlerden 6-9 yaş arası sağlıklı 24 (14’ü ikinci ölçümlere katıldı) erkek öğrenci gönüllü katıldı. Tüm değişkenlerin ortalama ve standart sapmaları, minimum ve maksimum değerleri alındı; kurs öncesi ve sonrası tüm değişkenlere ait ortalamalar arasında fark olup olmadığı Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testiyle belirlendi ve değerlendirildi. 6-9 yaş grubu çocukların boy uzunluğu ortalaması 1,33 ±0,1 m, vücut ağırlığı ortalaması 28,55 ±6,7 kg, VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ortalaması 16,07 ±3,0; esneklik ortalaması 19,00 ±4,3 cm, mekik çekme ortalaması 30,25 ±8,6, barfikste kol çekme ortalaması 0,4 ±0,7, durarak uzun atlama ortalaması 126,6 ±17,9 cm, 30 m sürat koşusu ortalaması 6,34 ±0,48 sn, aerobik dayanıklılık ortalaması ise 11,34 ±1,02 dk olarak tespit edildi. Bu sonuçlarla birlikte ikinci ölçümlere katılan öğrencilerin ön test ve son test sonuçları arasında boy uzunluğu, vücut ağırlığı, esneklik, aerobik dayanıklılık koşusu ortalamalarında anlamlı (P<0,05, P<0,01) farklar gözlendi. Sonuç olarak, futbol yaz kursuna katılan 6-9 yaş grubu erkek çocukların fiziksel özelliklerinin uygun olduğu; kurs sonucunda boy uzunluğu, vücut ağırlığı, esneklik ve aerobik dayanıklılık özelliklerinin arttığı gözlendi.
1-6

REFERENCES

References: 

1. Bağırgan, T. (1990). Hentbolde Antrenman,
Ankara: Bağırgan Yayımevi.
2. Bastarrachea, R.A., Cole, S.A., Comuzzie, A.G.
(2004). Genomics of Body Weight Regulation:
Unraveling The Molecular Mechanisms
Predisposing to Obesity, Med Clin (Barc),
123(3),104-17.
3. Baur, J., Bös, K. ve Singer, R (Herausgeber) (1994).
Motorsche Entwicklung. Verlag Hofmann
Schorndorf, (Akt: Muratlı, S. (1997). Antrenman
Bilimi Işığı Altında Çocuk ve Spor, Ankara:
Bağırgan Yayımevi).
4. Bostancı, Ö., Taşmektepligil, Y. ve Ayyıldız, M.
(2004). Amatör Futbolcularda Hazırlık
Periyodunun Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere
Etkileri, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, IX (2), 43-58.
5. Corbin, C.B. ve Pangrazi, R.P. (1992). Are
American Children And Youth Fit, Research
Quarterly For Exercise And Sport, 63 (2), 96-106.
6. Çamur, H. (1998). Esneklik, Atletizm Bilim ve
Teknoloji Dergisi, 31 (3), 5-12.
7. Eniseler, N., Çamlıyer, H. ve Göde, O. (1996).
Çeşitli Lig Seviyelerine ve Bu Liglerde Futbol
Oynayan Oyuncuların Oynadıkları Mevkilere Göre
30 m Mesafe İçindeki Sprint Derecelerinin
Karşılaştırılması, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi,
2, 3-8.
8. Gökmen, H., Karagül, T. ve Aşçı, F.H. (1995).
Psikomotor Gelişim, Ankara: GSGM Yayın No:
139.
9. Graf, C., Koch, B., Dordel, S., Schindler-Marlow,
S., Icks, A., Schuller, A., Bjarnason-Wehrens, B.,
Tokarski, W., Predel, H.G. (2004) Physical Activity,
Leisure Habits and Obesity in First-Grade Children,
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil., 11(4):284-290.
10. Güler, D. (2005). Burdur’daki 6-10 Yaş Grubu
Çocukların Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Vücut
Yağ Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Yüzdelikleri,
16-19 Kasım 2005 1. Burdur Sempozyumu,
BURDUR.
11. Güler, D. (2005). Burdur’daki 6-11 Yaş Grubu
Erkek Çocukların Somatotiplerinin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi, 16-19 Kasım 2005 1. Burdur
Sempozyumu, BURDUR.
12. Güler, D. (2007). Amatör Futbolcularda Müsabaka
Döneminde Yapılan 7 Haftalık Futbol
Antrenmanlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik
Parametrelere Etkisi, MAKÜ Eğitim Fakültesi
Dergisi, 8 (13), 44-51.
13. Johnson, B.L., Nelson, J.K. (1974). Practical
Measurements for Evaluation in Physical
Education, Second Edition, USA: Burgess
Publishing Company.
14. Kamar, A. (2003). Sporda Yetenek, Beceri ve
Performans Testleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
15. Karatosun, H. (1991). Futbol (Çocuk ve Gençlerin
Eğitimi). Isparta: Altuğ Ofset Tesisleri.
16. Koşar, N. Ş. ve Demirel, A. H. (2004). Çocuk
Sporcuların Fizyolojik Özellikleri, Acta Orthop
Traumatol Turc, 38 Suppl 1:1-15.
17. Kuvvetli, B. ve Müniroğlu, S. (1998). Üç Farklı
Ligde Mücadele Eden Profesyonel Futbol
Takımlarının 14-16 Yaş Grubu Futbolcularının
Sürat, Kuvvet ve Esneklik Özelliklerinin
İncelenmesi, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3,
27-32.
18. Larson, G.A., Zaichkowsky, L.D. (1995). Physical,
Motor and Fitness Devalopment in Children and
Adolescents, Journal of Education, 177 (2), 25-55.
19. Looney, M.A. ve Plowman, S.A. (1990). Passing
Rates Of American Children And Youth On The
Fıtnessgram Criterion-Referenced Physical Fitness
Standarts, Research Quarterly For Exercise, 61 (3),
215-223.
20. Morrow, J.R., Jackson, A.W., Dısch, J.G., Mood,
D.P. (2000). Measurement and Evaluation in
Human Performance, Second Edition, USA:
Human Kinetics.
21. Özer, K. (2001). Fiziksel Uygunluk, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
22. Özkara, A. (2004). Futbolda Testler ve Özel
Çalışmalar, Ankara: Kuşçu Etiket ve Matbaacılık.
23. Polat, C. (1996). Futbol Fizyolojisi ve Antrenman,
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1, 12-18.
24. Ross, J.G., Pate, R.R., Delpy, L.A., Gold, R.S. ve
Svılar, M. (1987). The National Children and
Youth Fitness Study II, New Health-Related
Fitness Norms, Journal of Physical Education,
Recreation & Dance, November-December, 66-70.
25. Şahin, Ö. (31/05/2007). Dayanıklılık,
http://www.kondisyoner.net/dayaniklilik.htm
26. Stephens, M. (2002). Children, Physical Activity
and Public health: Another call to Action,
American Family Physician, 65 (6), 1033-1034.
27. Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel-Fizyolojik
Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi,
Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara; Bağırgan Yayımevi.
28. Topkaya, İ. ve Tekin, T.A. (1996). Amatör Futbol
Takımı Antrenmanlarının Antrenman İlkeleri
Açısından Gözlenmesi (TFF Amatör Çalıştırıcı
Kursları Üzerine Bir Ön Araştırma), Futbol Bilim
ve Teknoloji Dergisi, 3, 24-26.
29. Tremplay, A. ve Chıasson, L. (2002). Physical
Fitness in Young College Men and Women,
Canadian Journal of Applied Physiology, 27 (6), 12-
56.
30. Wisloff, U., Helgerud, J. ve Hoff, J. (1998).
Strength And Endurance Of Elite Soccer Players,
Med Sci Sports Exerc. Mar; 30 (3), 462-467.
31. Ziyagil, M.A., Zorba, E., Bozatlı, S. ve İmamoğlu,
O. (1999). 6-14 Yaş Grubu Çocuklarda Yaş,
Cinsiyet Ve Spor Yapma Alışkanlığının Sürat Ve
Anaerobik Güce Etkisi, C.B.Ü. Beden Eğitimi Ve
Spor Bilimleri Dergisi, 3 (3), 9-18.
32. Zorba, E. (2001). Fiziksel Uygunluk, Muğla: Gazi
Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com