Buradasınız

POLİSİN BİREYSEL OLARAK YABANCI DİL ÖĞRENME ÇABALARINA BİR KATKI

A Contrubition to Police's Struggle to Learn Foreign Language Individually

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The border-free change, development in technology and in communication systems are now some of the most popular subjects under discussion in the global world. The process of globalization has effected ali aspects of life, hance the structure of ali illegal actions. Organizations involved in internaüonal organized crimes are now bound together in their efforts to make easy tnoney. Ali of these developments have resulted in the insufficiency of countries combating against crimes vvithin their borders. This has created the need to act together among countries in order to secure peace and order. Turkey is aware that internaüonal solidarity and cooperation is a necessity in combating crimes. As a result, security cooperation texts have been signed with a total of 61 countries. Ali these facts revealed the need for a large number of personnel who are proficient in ali foreign language skills. The basic aim ofthes article is to reveal the ways to improve foreign language skills in the process of becoming autonomous learners. It includes some technic/ues used in learning grammar, vocabulary, speaking, listening, reading and writing skills are included for learners tofollovv. It also seeks to suggest a number ofbooks on language learning. The article concludes with some suggestions which are believed to be useful.
Abstract (Original Language): 
Sınır tanımayan değişim, teknoloji ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler küreselleşen dünyanın en çok konuşulan konularıdır. Küreselleşme, yaşamın her alanını olduğu gibi yasadışı eylemlerin yapısını da değişmiştir. Suç organizasyonları daha az riskle daha fazla gelir elde etmek için birbirine yaklaşmışlar ve ortak teşebbüslerde bulunmaya başlamışlardır. Tüm bu gelişmeler sonucunda ülkelerin kendi sınırları içerisinde suçla mücadele etmeleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum ülkelerin güvenlik alanında birbiriyle ortak hareket etme ihtiyacını doğurmuştur. Suçla mücadelede uluslar arası işbirliğinin gerekli olduğunun farkında olan ülkemiz, toplam 61 ülke ile Güvenlik İşbirliği Metinlerine imza atmıştır. Tüm bu gerçekler, yabancı dil bilen personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu makalenin yazılma gerekçesi de, bu ihtiyaca yönelik olarak dil becerilerini geliştirmeye çalışan personele katkıda bulunmaktır. Bu makale ile bireysel olarak yabancı dil becerilerinin nasıl geliştirileceği açıklanmaktadır. Bu çerçevede, dilbilgisi, sözcük, konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini bireysel olarak geliştirmeye yönelik teknikler verilmektedir. Son bölümde, dil öğrenimine yönelik bazı kitaplar tavsiye edilmektedir. Makale bazı öneriler ile bitirilmektedir.
141-154

REFERENCES

References: 

Altan, Akdağ. (1999), "Teaching Vocabulary in a Self-Access Center", Dil
Dergisi, Ankara: TÖMER Yayınlan, Sayı.85. Budak, Yusuf. (2000), "Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün işlevi", Dil Dergisi,
Ankara: TÖMER Yayınlan, Sayı.92. Dan, Sperber. (1980), Man Made Language, London: RKP. Demirel, Özcan. (1992), ELT Methodology, Ankara: Usem Yayınları. Demirel, Özcan. (1999), İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, Ankara:
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan. Erkan, G. Ahu. (1999), "Dört Temel Dil Becerisi Üzerine", Dil Dergisi, Ankara:
TÖMER Yayınları, Sayı.76. Erkan, G. Ahu. (1999), "Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Sözcük
Dağarcığını Geliştirme Teknikleri", Dil Dergisi, Ankara: TÖMER Yayınlan,
Sayı.78.
Freeman L. Diane. (1986), Techniçues and Princibles in Language Teaching,
Oxford: Oxford University Press. Grernmo, M. Jose. (1985), Learning a Language or Learning to Read, London:
Longman.
Hymes, Dell. (1974), Foundations İn Sociolinguistics: An Ethnographic
Approach, Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Peçenek, Dilek. (1998), Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknikleri, Ankara:
Değişim Yayıncılık. Peçenek, Dilek. (1999), "iletişimci Yaklaşımda Sözel Beceri Öğretimi", Dil
Dergisi, Ankara: TÖMER Yayınları, Sayı.75. Grernmo, M. Jose. (1985), Learning a Language or Learning to Read, London:
Longman.
Tura, Sabahat. (1983), Dilbilimin Dil Öğretimindeki Yeri, Ankara: TDD

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com