Buradasınız

İlköğretim Öğrencilerinde Polis Kavramının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi

The Investigation of the Concept of the Police Trough Metaphors Among Elementary School Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to investigate the opinions of elementary school students about the police through metaphors. The factors which affect the opinions of the students about the police were also investigated in the study. The study was carried out with 398 students who were attending to 6.-8. grades of elementary school in Adana central district in 2008-2009 school year, spring semester. “Police Metaphors Questionnaire” which was developed by the researcher was used as data collection tool. In analysing the data, descriptive statistics and content analysis were used. Findings indicated that students generally have positive opinions about the police. The metaphors which were developed by the students were categorized under eight themes. These themes are: “police as a person who is responsible for security and protection”, “police as a symbol of power and heroism”, “police as a symbol of favour and friendship”, “police as a member of the family”, “police as a symbol of badness”, “police as an active profession”, “polis as the guard of the justice” and “police as an educator”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin polise yönelik düşüncelerinin metaforlar aracılığıyla incelenmesidir. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin polis hakkındaki düşüncelerinin oluşmasında etkili olan faktörler de ele alınmıştır. Veriler 2008- 2009 öğretim yılı bahar döneminde, Adana merkez ilçelerinde bulunan dört ilköğretim okulunda, 6.-8. sınıf düzeyinde 398 öğrenciden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “Polis Metaforları Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra içerik analizleri de yapılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin genel olarak polise yönelik olumlu düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda öğrencilerin polise yönelik geliştirdiği metaforlar, sekiz ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar: “güvenlik ve korumadan sorumlu biri olarak polis”, “güç ve kahramanlık sembolü olarak polis”, “iyilik ve dostluk sembolü olarak polis”, “aile üyesi olarak polis”, “kötülük sembolü olarak polis”, “hareketli bir meslek olarak polis”, “adalet bekçisi olarak polis” ve “eğitimci olarak polis” şeklindedir.
43-80

REFERENCES

References: 

Balcı, Ayşe, (1999), Metaphorical Images of School: School Perceptions of Students, Teachers and Parents from Four Selected Schools (in An-kara), Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Brown, Ben ve Benedict, W. Reed, (2005), “Classroom Cops, What Do the Students Think? A Case Study of Student Perceptions of School Police and Security Officers Conducted in an Hispanic Community”, International Journal of Police Science and Management, C.7, S.4, pp.264-285.
Cerit, Yusuf, (2006), “Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Okul Kavra-mıyla İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, C. 6, S.3, ss.669-699.
Creswell, John, W. ve Miller, Dana, L., (2000), “Determining Validity in Qualitative Inquiry”, Theory into Practice, C.39, S.3, pp.124-130.
Derbil, Süheyp, (1943), “Polis Kavramı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, ss.473-485, http://acikarsiv.ankara. edu.tr/fulltext/1561.pdf (e.t. 15 Nisan 2009).
Dowler, Kenneth, (2003), “Media Consumption and Public Attitudes Toward Crime and Justice: The Relationship Between Fear of Crime, Punitive Attitudes, and Perceived Police Effectiveness”, Journal of Criminal Justice and Popular Culture, C.10, S.2, ss.109-126.
Erkul, Hüseyin ve Karakılçık, Yusuf, (2002), “Polislik Mesleği ve Polis Eğitimi”, Polis Dergisi, C.8, S.30, ss.57-62
EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü, 2006), Toplum Destekli Polislik Konu-lu Genelge, http://www.asayis.pol.tr/tdpmevzuat_genelge1.asp (E.t.18.04.2009)
Gül, Serdar Kenan ve Güneş, İsmail Dinçer, (2009), “Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.11, S.1, ss.79-101, http://www.sosbil.aku.edu.tr /dergi/XI1/serdarismail.pdf (e.t. 18.12.2009).
Hafızoğulları, Zeki, (1995), “İnsan Hakları, Polis Görevi ve Yetkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.44, S.1-4, ss. 555-585.
Hopkins, Nick; Hewstone, Miles ve Hantzi, Alexandra, (1992), “Police-school Liaison and Young People’s Image of the Police: An Intervention Evaluation”, British Journal of Psychology, C.83, pp.203-220.
Karasar, Niyazi, (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi (14. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kratcoski, Peter, C., (2004), “Police Education and Training in a Global Society: Guest Editor’s Introduction”, Police Practice and Research, C.5, S.2, pp.103-105.
Lakoff, George ve Johnson, Mark, (2005). Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil, İstanbul: Paradigma Yayınları.
Lino, Paulo, R., (2004), “Police Education and Training in a Global Society: A Brazilian Overview”, Police Practice and Research, C.5, S.2, pp.125-136.
Marenin, Otwin, (2004), “Police Training for Democracy”, Police Practice and Research, C.5, S.2, pp.107-123.
Miller, Joel ve Davis, Robert, C., (2008), “Unpacking Public Attitudes to the Police: Contrasting Perceptions of Misconduct with Traditional
Measures of Satisfaction”, International Journal of Police Science and Management, C.10, S.1, pp.9-22.
O’Connor, Christopher, D, (2008), “Citizen Attitudes Toward the Police in Canada”, Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, C. 31, S. 4, pp.578-595.
Otrar, Mustafa, (2002), “Ergenlik Dönemi”, Betül Aydın (Edt.) Gelişim Psikolojisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları, ss.79-119.
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (1934), http://www.mevzuat. ada-let.gov.tr/html/569.html (E.t.20.04.2009).
Powell, Martine, B.; Skouteris, Helen ve Murfett, Romana, (2008), “Children’s Perceptions of the Role of Police: A Qualitative Study”, International Journal of Police Science and Management, C.10, S.4, pp.464-473.
Powell, Martine. B.; Wilson, J. Clare; Gibbons, Carl ve Croft, Catherine, M., (2008), “Children’s Conception of Police Authority When Responding to Requests for Assistance”, Police Practice and Research, C.9, S.1, pp.5-16.
Saban, Ahmet; Koçbeker, Beyhan, N. ve Saban, Aslıhan, (2006), “Öğ-retmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimle-ri, C.6, S.2, ss.461-522.
Selçuk, Ziya, (1999), Gelişim ve Öğrenme. Eğitim Psikolojisi (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Sung, Hung-En, (2001), Fragmentation of Policing in American Cities: Toward an Ecological Theory of Police-Citizen Relations. Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group.
Şahin, Eyüp, (2004), “Türk Zabıta Yapılanmasının Tarihi Gelişimi”, Po-lis Dergisi, C.10, S.38, ss.149-173.
Şirin, Ahmet, (2002), “Gelişim Psikolojisine Giriş”, Betül Aydın (Ed.) Gelişim Psikolojisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Baş-kanlığı Yayınları, ss.1-17.
Taslak, Soner ve Akın, Mahmut, (2005), “Örgüt İmajı Üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlü-ğü Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.19, S.2, ss.263-294.
USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu), (2008), İstanbul Kent Güvenliği Projesi II. Çalıştay Değerlendirme Raporu. http://www.usak.org.tr (E.t.22.04.2009).
Veic, Petar ve Mraovic, Irena, C., (2004), “Police Training and Education: The Croatian Perspective”, Police Practice and Research, C.5, S.2, pp.137-147.
Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştır-ma Yöntemleri (5. baskı), Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yılmaz, Ali, (2004), Avrupa Polis Modelleri ve Türk Polis Sistemi, Ya-yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilim-ler Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com