Buradasınız

İngilizce Okutmanlarının Yansıtıcı Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

An Investigation of English Language Instructors’ Attitudes towards Reflective Teaching

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study is predicated on a descriptive survey of quantitative research designs, which attempts to identify the attitudes of instructors of English towards reflective teaching in Turkey. For the collection of data, Reflective Teaching Attitude Scale, developed by Akbari, Bahzaadpoor and Dadvand, was distributed to 56 instructors of English who comprised the sampling of the study. The instructors were sampled more than ten universities across Turkey. The questionnaire was administered via using the online questionnaire feature of Google documents. The results demonstrate that all instructors tend to hold positive attitudes towards reflective teaching. In addition, when some variables such as gender, types of institutions worked at, faculties graduated from, and finally the last degree they hold are concerned, no statistically significant difference is observed among the participants in relation to their attitudes towards reflective teaching.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, İngilizce okutmanlarının yansıtıcı öğretime yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Verileri toplamak amacıyla Akbari, Bahzadpoor ve Dadvand tarafından geliştirilen Yansıtıcı Öğretim Tutum Ölçeği kullanılmıştır ve araştırmaya 56 İngilizce okutmanı katılmıştır. İngilizce okutmanlarının örneklemi Türkiye genelindeki ondan fazla üniversiteden elde edilmiştir. Anketler Google Belgelerin anket oluşturma özelliğinden yararlanılarak online olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okutmanların tamamının yansıtıcı öğretime yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan okutmanların cinsiyetleri, çalıştıkları kurum türü, mezun oldukları fakülte türü ve en son mezun oldukları program türüne göre ölçme aracından aldıkları puanların ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
27
46

REFERENCES

References: 

Altrichter, H. Feldman, A., Posch, P., & Somekh, B. (2008). Teachers investigate their work: An introduction to action research across the professions (2nd ed.). Londra: Routledge.
Akbari,R. Bahzadpoor, F. & Dadvand B. (2010). Development of English language teaching reflection inventory. System, 38(2), 211-227.
Amobi, F.A.(2005). Turning the focus on ourselves: teacher education professors’ reflectivity on their own teaching. Reflective Practice, 6(2), 311-318.
Aslan, G. (2009). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bliss, J., Askew, M. & Macrea, S. (1996). Effective teaching and learning: Scaffolding revisited. Oxford Review of Education, 22(1),37-61.
Butke, M.A. (2003). Reflection on practice: A study of five choral educators’ reflective journeys. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Ohia.
Çakır Ö. Kan, A. & Sünbül, Ö.(2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1),36-47.
Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge and action research. Geelong: Deaking University Press.
Carter, C. W. (1998). The use of journals to promote reflection. Action in Teacher Education, 19(4), 39-42.
Cook, F.P. (1998). Teacher Reflection in lerner-centered education. Journal for Educational Reform in Namibia, 8(1), 1-8.
Cruickshank, D. & Applegate, J. (1981). Reflective teaching as a strategy for tender growth. Educational Leadership,1(1), 553-554.
Çelenk, S. (1988) .Eğitim yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of life-long learning. London: Falmer Press
Demirel Ö. (2009). Eğitimde program geliştirme. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık.
Deniz, M, Avşaroğlu, S. & Fidan Ö. (2006). İngilizce Öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 120-135.
Ekiz, D. & Yiğit, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimindeki modeller hakkındaki görüşlerinin program ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 543-557.
---------------. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimindeki modeller hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi. İlkögretim Online, 5(2), 110-122.
--------------. (2003). An analysis of the content of ITE curriculum for the primary phase in Turkey: Theoretical underpinnings and practice. Journal of Kastamonu Education Journal, 11(1), 31-52.
Filiz, Y. (2008). İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yaklaşımları. Unpublished master’s thesis, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Goodman, J. (1984). Reflection and teacher education: A case study and theoretical analysis. Interchange, 15(3), 9-26.
Mithat Korumaz ve Ali Karakaş – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1) 2014, 27-46
44
Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 12-24.
İnce, V. M. (2006). İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
Karadağ, M. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin belirlenmesi. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Kaf Hasırcı, Ö. & Sadık, F. (2009). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1-3 Ekim 2009, İzmir.
Kılıç A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini uygulama ve gözleme düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 155-167.
Kılınç, H. H. (2010). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri. Unpublished master’s thesis, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Korthagen, F.A.J. (2004). In search of the essence of a good teacher: A more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77-97.
Korkmaz, Ö. (2008). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 10(1), 1-13.
Korumaz, M. (2012). İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yönelik tutumları. Unpublished master’s thesis, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Lee, I. (2007). Preparing pre-service English teachers for reflective practice. ELT Journal, 61(4), 321-329.
Loughran, J. (1995). Practising what I preach: Modelling reflective practice to student teachers. Research in Science Education, 25(4), 431-451.
McKeny, T.S. (2006). A case-study analysis of the critical features within field experience that effected the reflective development of pre-service secondary math teachers. Unpublished master’s thesis, Ohio State University, Ohio.
Mutlu, E. & Aktan, E. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4),799-828.
Övet ,O. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Unpublished master’s thesis, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özcan, T. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersinin genel amaçlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Kilis ilinde bir araştırma. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Öztürk, B., Doğan, O. & Koç, G. (2005). Eğitim fakültesi ile fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının karşılaştırılması. (Gazi Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-22.
Pedro, J. Y. (2005). Reflection in teacher education: Exploring pre-Service teacher’s meanings of reflective practice. Reflective Practice, 6(1), 49-66.
Pennington, M. (1992). Reflecting on teaching and learning: A development focus for the second language classroom. In Perspectives on Second Language Classroom Teacher Education. eds. J. Flowerdew, M. Brock, and S. Hsia. Kowloon: City Polythenic of Hong Kong.
Richards, J. C. (1995). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge University Press
Mithat Korumaz ve Ali Karakaş – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1) 2014, 27-46
45
Schön, D. (1983) The reflective practitioner. How professionals think in action, London: Temple Smith
------------ (1987). Educating the reflection practitioner: Towards a new design for teaching and learning in the profession. San Francisco, CA:Josey-Bass Publishers.
Serafini, F. (2002). Reflective practice and learning. Primary Voices K-6, 10(4), 2-7.
Smith, E. (1999). Ten years of competency-based training: The experience of accredited training providers in Australia. International Journal of Training and Development, 3(2), 106-117.
Stanley, C. (1998). A framework for teacher reflectivity. TESOL Quarterly, 32(3), 584-591.
Şimşek, H. (2011). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-26.
Tabachnick, B. G. & Fidell LS. (2011). Using multivariate statistics. (5th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
Taggart, G. (2005). Promoting reflective thinking in teachers: 50 action strategies by Germaine Taggart. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Troyer, M. B. (1989). The effects of reflective teaching and supplemantal theoritical component on preservice teachers’ reflectivity in analysing classroom teaching situation. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Ohio.
Ural, A. & Kılınç, İ. (2005). Bilimsel arastırma süreci ve SPSS ‘le veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Wallace, M. (1991). Training foreign language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
Waters, M. (2005). Schön and reflective rractice. Erişim Tarihi: 10/05/2012 http://www.resources.scalingtheheights.com/Schon%20and%20Reflective%20Pr...
Weshah A.H. (2007). Training pre-service teacher education on reflective practice in Jordanian Universities. European Journal of Scientific Research, 18(2), 206-219.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com