Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN DERS DENETİM YETERLİKLERİ

ACCORDING TO PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS, EDUCATION INSPECTORS’ PROFICIENCIES DURING THE LESSON INSPECTION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, we investigated according to primary school teachers’ opinions, about the proficiencies on teacher of education inspectors during the lesson inspection. The data was gathered by Murat Demir (2009) through the poll about “The evaluation of lesson inspection of education inspectors by teacher”. The population of the study was comprised of primary school teachers at primary schools within Denizli city center borders. Due to the reason, it was almost impossible to reach all the primary school teachers at primary schools within the Denizli city borders, totally 408 primary school teachers of them were included the study through rational sampling method. In the analysis of the data, the package programme of “SPSS for Windows 11.0” while the inner consistency of the measure scale was calculated by using Cronbach’s Alpha consistency co-efficient. As a result of the application, the Cronbach’s Alpha consistency co-efficient was found as r= 0, 83. As with “the proficiencies of education inspectors during the lesson inspection”, the primary school teachers’ opinions in the scale were “I agree”. The primary school teachers’ opinions about the proficiencies of education inspectors during the lesson inspection do not indicate a meaningful difference based on “the age”, “the gender”, “occupational ranking”, “the last graduated school” and “the average of the inspection grades in the last three years”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin ders denetim yeterlikleri araştırılmıştır. Veriler Murat Demir (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Müfettişlerinin Ders Teftişlerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Denizli ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerine ulaşmak mümkün olmadığından oranlı küme örnekleme yoluyla 408 sınıf öğretmeni örneklem olarak alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 11.0” paket programı kullanılmıştır. Ölçme aracının iç tutarlılığı Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 83’dir. “Ders denetiminde eğitim müfettişlerinin yeterlikleri” boyutunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin anketteki görüşleri “Katılıyorum” şeklindedir. Eğitim müfettişlerinin ders denetimindeki yeterlikleri konusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri “cinsiyet”, “yaş”, “mesleki kıdem”, “en son mezun olunan okul” ve “son üç yıldaki teftiş puanlarının ortalaması” değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
97-109

REFERENCES

References: 

Balaban, C. (2005). Aday Öğretmenlerin İşbaşında Yetiştirilmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Rolü, (Yüksek Lisans Tezi),
İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Başar, H. (1993). “Eğitim Denetçisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
Beycioğlu, K. - Dönmez, B. (2009). Eğitim Denetimini Yeniden Düşünmek, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 71-93.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara.
Demir, M. (2009). İlköğretim Müfettişlerinin Ders Teftişlerinin Öğretmenler Tarafından
Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Gökçe, F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç ve İlkeleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78.
Gündüz, Y. (2010). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin İlköğretim
Müfettişlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2),
1-23.
Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara.
Kunduz, E. (2007). İlköğretim Müfettişlerinin Çağdaş Eğitim Denetimi İlkelerine Ve Kliniksel
Denetime Yönelik Davranışlarına İlişkin Algıları (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul.
Özgözcü, S. (2008). “İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin, Denetmenlerin Sözlü İletişim
Becerilerine İlişkin Algı ve Beklentileri”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6 (23), 70-93.
Sarı, D. (2005). İlköğretim okulları ve denetim, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 6 (64-65), İnternetten
25.08.2011 ‘de http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi64-65/index-sari.htm den indirildi.
Sarpkaya, R. (2004) . “İlköğretim Denetmenlerinin Denetim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar”,
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 114-129.
Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler Ve Yöntemler, (5. Baskı), Ankara.
Uygun, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürleri İle İlköğretim
Müfettişlerinin Öğretmenleri Etkileme Düzeyi (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir.
Ünal, A., Yavuz, M., ve Küçüker, E. (2011). “İlköğretim Müfettişlerinin Öğretim Yılı Sonu Raporlarına
Göre
Konyaİli Eğitim Sorunlarının Değerlendirilmesi”, Kuram ve UygulamadaEğitimYönetimi[Educational
Administration: Theory and Practice], 17(2), 247-276.
Yılmaz, K. (2009). “Okul Müdürlerinin Denetim Görevi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
10 (1), 19-35.
Şubat 2001 tarih ve 2521 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim
Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi”

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com