Buradasınız

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖZEL HASTANELERİNDE BİR ÇALIŞMA

THE EXAMINATION OF THE EFFECTS OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON JOB ALIENATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY ON PRIVATE HOSPITALS IN ISTANBUL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In today’s business world, the organizations have started giving more importance to human resource to continue their existence and provide a competitive advantage. Hence, understanding and explaining the behaviour of employees are getting more and more important. It is supposed that the organizations that do not experience alienation and have employees depended on the organization is more advantageous than the others. In this study, the effects of perceived organizational support on perceived job alienation and organizational commitment of hospital’s employees were examined. For this purpose 118 employees from two hospitals of A class have taken part in the research. As a result of the study, it was revealed that organizational support had significant and negative moderate relationship with job alienation (r=-0,456) and the regression analysis results showed that the organizational support explained 21% of job alienation. Moreover, it was revealed that the organizational support had significant and positive strong relationship with organizational commitment (r=0,649) and having 41% explanatory power on organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde işletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için, insan kaynağına daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bu sebeple çalışan davranışlarını anlamak ve açıklamak giderek önem kazanmaya başlamıştır. İşe yabancılaşma yaşamayan ve örgüte bağlı çalışanları olan işletmeler, diğerlerinden daha avantajlı hale gelmişlerdir. Örgütün çalışanlarının katkısını ve katılımını bir değer olarak kabul ederek, sürekli iyiliğini gönüllü olarak düşündüğüne ilişkin algı olarak tanımlanan örgütsel destekte bu dinamiklerden birisidir. Buradan hareketle yapılan araştırmada, hastane çalışanlarının algılanan örgütsel desteğinin, işe yabancılaşma ve örgüte bağlılığı üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, İstanbul İl’inde faaliyet göstermekte olan özel hastanelerden A sınıfı olarak tanımlanan 2 hastaneden 118 çalışan araştırmada yer almıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel destek algısının işe yabancılaşma üzerinde negatif yönde orta düzeyde anlamlı korelasyon gösterdiği (r=-0,456) ve regresyon analizi sonucunda yabancılaşmanın %21’ini açıkladığı; örgüte bağlılık ile ise pozitif yönde kuvvetli (r=0,649) ilişki gösterdiği ve %41’ini açıklayıcılığa sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
121
138

REFERENCES

References: 

Agarwal, S. (1993). “Influence of Formalization On Role Stress, Organizational Commitment, and Work
Alienation of Salespersons: A Cross-Cultural Comparative Study”, Journal of International
Business Studies, 24/4, 715–739.
Akyıldız, H. ve Dulupçu, M. (2003). “Kavramsal ve Diyalektik Süreç Olarak Yabancılaşma”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8/3, 27-48.
Allen, D. G., Shore, L. M. ve Griffeth, R. W. (2003). “The Role of Perceived Organizational Support and
Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process”, Journal of Management,
29, 99-118.
Arbak, Y. ve Kesken, J. (2005). Örgütsel Bağlılık, Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin
Davranışsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
Bacharach, S.B. ve Aiken, M.(1979). “The Impact of Alienation, Meaninglessness and Meritocracy
on Supervisor and Subordinate Satisfaction”, Social Forces, 57/3, 853– 870.
Bakan, İ. (2011). Örgütsel Stratejilerin Temeli Örgütsel Bağlılık, Kavram Kuram Sebep ve
Sonuçlar, Gazi Kitabevi, Ankara.
Banai, M. ve Reisel, W.D. (2007). “The Influence of Supportive Leadership and Job Characteristics
on Work Alienation: A Six-Country Investigation”, Journal of World Business, 42/4, 463–
476.
Banai, M., Reisel, W.D. ve Probst, T.M. (2004). “A Managerial and Personal Control Model:
Predictions of Work Alienation and Organizational Commitment in Hungary”, Journal of
International Management, 10/3, 375-392.
Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life, Wiley, New York.
Bonjean, C.M. ve Grimes, M.D. (1970). “Bureaucracy and Alienation: A Dimensional Approach”,
Social Forces, 48/3, 365-373.
Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). “Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir
Araştırma”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 44/511, 55-74.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (İstatistik, Araştırma De s e n i ,
SPSS Uygulamaları ve Yorum), 8. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Casper, W. J., Martin, J. A., Buffardi, L. C. ve Erdwins, C. J. (2002). “Work-Family Conflict, Perceived
Organizational Support, and Organizational Commitment Among Employed Mothers”,
Journal of Occupational Health Psychology, 7, 99–108.
Celep, B. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması (Kocaeli İli Örneği). (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ceylan A. ve Şenyüz P. B. (2003). “Örgütsel Destek Algısı ve Dâhil Olma-Dışlanmama Algısının
Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma”, Yönetim Dergisi, 14/44, 107-
119.
Cheung, C.K. (2005). “Adaptation to Work Restructuring Among Working People in Hong Kong”,
The Journal of Socio-Economics, 34/3, 361–376.
Cheung, M. F. Y. ve Law, M. C. C. (2008). “Relationships of Organizational Justice and Organizational
Identification: The Mediating Effects of Perceived Organizational Support in Hong Kong”,
Asia Pacific Business Review, 14(2), 213–231.
Chiang, C. F., ve Hsieh, T. S., (2011). “The Impacts of Perceived Organizational Support and
Psychological Empowerment on Job Performance: The Mediating Effects of Organizational
Citizenship Behavior”, International Journal of Hospitality Management, 31,180-190.
Chiu, Y.L., Chung, R., Wu, C., Ho, C. (2009). “The Effects of Job Demands, Control, and Soc i a l
Support on Hospital Clinical Nurses’ İntention to Turn Over”, Applied Nursing Research,
22, 258–263.
Chow, I.H., Lo, W.C., Sha, Z. ve Hong, J. (2006). “The impact of Developmental Experience,
Empowerment, and Organizational Support on Catering Service Staff Performance”.
International Journal of Hospitality Management, 25, 478-495.
Chuan, J. Yeh ve S. K. Lo (2004). “Living Alone, Social Support and Feeling Lonely Among the
Elderly”, Social Behavior and Personality, 32/2, 129-138.
KAYNAKÇA
Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Özel
Hastanelerinde Bir Çalışma
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014 135
Coyle-Shapiro, J. A.M. ve Conway, Neil (2005) “Exchange Relationships: Examining Psychological
Contracts and Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 90/4,
774-781.
Crank, J., Regoli, R., Hewitt, J. ve Culbertson, R. (1995). “Institutional and Organizational Antecedents
of Role Stress, Work Alienation, and Anomie Among Police Executives”, Criminal Justice
and Behavior, 22, 152-171.
Çevik,R.(2009).Ortaöğretim Kurumlarında yönetici Davranışlarının Öğretmenlerin M e s l e k l e r i n e
Yabancılaşmasına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal
Bilimleri Enstitüsü.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu G., Büyüköztürk Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik
(SPSS ve LISREL Uygulamaları), Pegem Yayınları, Ankara.
DeConick, D. ve Dean, S.C, (1996). “Factors İnfluencing the Organizational Commitment of Female
Advertising Executives”, American Business Review, 14/2, 80-88.
Dick, G. ve Metcalfe, B. (2001). “Managerial Factors and Organizational Commitment: A
Comparative Study of Police Officers and Civilian Staff”, The International Journal of
Public Sector Management, 14(2), 111-128.
Eisenberger, R., Fasolo, P. ve Davis-LaMastro, V. (1990). “Perceived Organizational Support and
Employee Diligence, Commitment and Innovation”, Journal of Applied Psychology, 75,
51–59.
Eisenberger, R., Huntington, R,, Hutchison, S., ve Sowa, D. (1986). “Perceived Organizational
Support”, Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
Erjem, Y. (2005). “Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerinde
Sosyolojik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4/3, 1-22.
Ersoy, S. ve Bayraktaroğlu, S. (2012). “Örgütsel Bağlılık”, Örgütsel Davranışta Güncel Konular,
(Ed: Özler, D.E.), Ekin Yayınları, İstanbul.
Ertenü, B. (2008). The Role of Psychological Empowerment Between Managerial Practices
and Organizational Citizenship Behavior. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Fettahlıoğlu, T. (2006). Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi-Kahramanmaraş Özel
İşletme ve Kamu Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Foley, S. Hang-yue, N. ve Liu, S. (2005). “The Effects of Work Stressors, Perceived Organizational
Support, and Gender on Work-Family Conflict in Hong Kong”, Asia Pacific Journal of
Management, 22, 237-256.
Gautam, T., Van Dick, R. ve Wagner, U. (2004). “Organizational Identification and Organizational
Commitment: Distinct Aspects of Two Related Concepts”, Asian Journal of Social
Psychology, 7, 301-315.
Gençtürk, O.C. (2005). Algılanan Sosyal Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bir
Vaka Çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Greenberg, J. ve Baron, R.A. (1995). Behavior in Organizations, Understanding and Managing
the Human Side of Work, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
Gümüştekin, G.E., Özler, D.E. ve Yılmaz, F. (2010). “360 Derece Performans Değerleme Sisteminin
Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, İşletme ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1/1, 1-20.
Hirschfeld, R. ve Feild, H.S. (2000). “Work Centrality and Work Alienation: Distinct Aspects of a
General Commitment to Work”, Journal of Organizational Behavior, 21/7, 789-800.
Hirschfeld, R., Feild, H., ve Bedeian, A.G.(2000). “Work Alienation as an Individual-Difference
Construct for Predicting Workplace Adjustment: A Test in Two Samples”, Journal of
Applied Social Psychology, 1880-1902.
S. Taştan
136 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Number 19, 2014
Hoşgörür, V. (1997). Eğitim İşgörenlerinin Örgütsel Tutumları: Samsun İli Merkez Ortaöğretim Okulları
Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Samsun.
Huselid, M.A. ve Day, N.E. (1991). “Organizational Commitment, Job Involvement, and Turnover:
A Substantive and Methodological Analysis”, Journal of Applied Psychology, 76, 380-
391.
Irving, P.G., Coleman, D.F., ve Cooper, C.L. (1997). “Further Assessment of a Three Component Model
of Occupational Commitment: Generalizability and Differences Across Occupations”,
Journal of Applied Psychology, 82,444-452.
Kanungo, R. N. (1983). “Work Alienation: A Pancultural Perspective”, International Studies of
Management and Organization, 13/1-2, 119-138.
Kanungo R.N. (1992). “Alienation and Empowerment: Some Ethical Imperatives in Business”,
Journal of Business Ethics, 11/5-6, 413-423.
Kaya, U. ve Serçeoğlu, N. (2013). “Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma: Hizmet Sektöründe Bir
Araştırma”,Çalışma ve Toplum, 36, 311-346
Kaymakçıoğlu, Ç. (2001). Effects of Perceived Stress, Social Support, Expectancies and Coping Style on
Depression and Anxiety. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi.
Loi, R., Hang-Yue, N. ve Foley, S. (2006). “Linking Employees’ Justice Perceptions to Organizational
Commitment and Intention to Leave: The Mediating Role of Perceived Organizational
Support”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 101–120.
Lu, L. (1999). “Work Motivation, Job Stress and Employees’ Well-Being”, Journal of Applied
Studies, 8/1, 61-73.
Lynch, P. D., Eisenberger, R. ve Armeli, S. (1999). “Perceived Organizational Support: Inferior-
Versus-Superior Performance by Wary Employees”, Journal of Applied Psychology, 84,
467-483.
Martin, T. N. ve Hafer J.C. (1995). “The Multiplicative Interaction Effects of Job Involvement and
Organizational Commitment on the Turnover Intentions of Full-Time and Part-Time
Employees”, Journal of Vocational Behavior, 46, 310-331.
Maslach, C. ve Leiter, M. P. (1997). The Truth About Burnout. Jossey Bass, San Francisco.
Mathieu, J.E. ve Zajac, D.M. (1990). “A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Corralates
and Consequences of Organizational Commitment”, Physcological Bulletin, 108/2, 171-
194.
Meşe, G. ve Sürvegil, O. (2007). “Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizi: Belediye
Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama”, Mevzuat Dergisi, 115, 1-12.
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). “A Three Component Conceptualization of Organizational
Commitment”, Human Resources Management Review, 1, 61-89.
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace, Thousand Oaks Sage
Publications, CA.
Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1984). “Testing the Side-Bet Theory of Organizational Commitment:Some
Methodological Considerations”, Journal of Applied Psychology, 64/3, 372–378.
Meyer, J.P., Allen, N.J. ve Simith, C.A (1993). “Çommitment to Organizations and Occupations:
Extension and Test of A Three Component Conceptualization”, Journal of Applied
Psychology, 78/4, 538-551.
Meyer, J.P., Irving, G. ve Allen, N.J. (1998). “Examination of the Combined Effects of
Work Values and Early Work Experiences on Organizational Commitment”, Journal of
Organizational Behavior, 19/1, 29-52.
Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). “Affective, Continuance and
Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates,
and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, 61/1, 20-52.
Moss, S.A., McFarland, J., Ngu, S. ve Kijowska, A. (2006). “Maintaining an Open Mind
to Closed Individuals: The Effect of Resource Availability and Leadership
Style on The Association Between Openness to Experience and Organizational
Commitment”. Journal of Research in Personality, 11, 1–17.
Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Özel
Hastanelerinde Bir Çalışma
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014 137
Mowday, R.T., Porter, L.W. ve Steers, R.M. (1982). Employee-Organization Linkages, The
Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, Inc, New
York.
Ramaswami, S.N., Agarwal, S. ve Bhargava, M. (1993). “Work Alienaton of Marketing Employees:
Influence of Task, Supervisory and Organizational Structure Factor”, Journal of the
Academy of Marketing Science, 21/3, 179-193.
Obeng, K. ve Ugboro, I. (2003). “Organizational Commitment Among Public Transit Employees:
An Assessment Study”, Journal of the Transportation Research Forum, 57/2, 83- 98.
Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki
Bağlantılar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özbek, M.F. (2011). “Örgüt İçerisindeki Güven ve İşe Yabancılaşma İlişkisinde Örgüte Uyum
Sağlamanın Aracı Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 16/1, 231-248.
Özdevecioğlu, M. (2003). “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 18/2, 113 -130.
Perryer, C. Jordan, C., Fins, I., ve Travaglione, A. (2010). “Predicting Turnover Intentions the
Interactive Effects of Organizational Commitment and Perceived Organizational Support”,
Management Research Review, 33/9, 911-923.
Polly, L. M. (2002). Social Exchange and Customer Service: The Relationship Between Perceived
Organizational Support, Leader-Member Exchange and Customer Service Behavior
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Lousiana State University, U.S.A.
Pugh, K. J. ve Zhao, Y. (2003). “Stories of Teacher Alienation: A Look at the Unintended Consequences
of Efforts to Empower Teachers”, Teaching and Teacher Education, 19, 187–201.
Rhoades, L., ve Eisenberger, R. (2002). “Perceived Organizational Support: A Review of the
Literature”, Journal of Applied Psychology, 87, 698–714.
Riggle, R.J., Edmondson, D.R. ve Hansen, J.D. (2009). “A Meta-Analysis of the Relationship Between
Perceived Organizational Support and Job Outcomes: 20 Years of Research”, Journal of
Business Research, 62, 1027–1030.
Ring, J. K. (2011). “The Effect of Perceived Organizational Support and Safety Climate on
Voluntary Turnover in the Transportation Industry”, International Journal of Business
Research and Management, 1/3, 156-168.
Saks, A. (2006). “Antecedents and Consequences of Employee Engagement”, Journal of
Managerial Psychology, 21, 600-619.
Sarros, J.C., Tanewski, G.A., Winter, R.P., Santora, J.C. Densen, I.L. (2002). “Work Alienation and
Organizational Leadership”, British Journal of Management, 13/4, 285-304.
Searle, B., Bright, J. E. H. ve Bochner, S. (2001). “Helping people to sort it out: The role of social
support in the Job Strain Model”, Work & Stress, 15/4, 328-346.
Seeman, M. (1959). “On Meaning of Alienation”, American Sociologial Review, 24, 783-790.
Shore, L.M. ve Shore, T.H. (1995). “Perceived Organizational Support and Organizational Justice”,
Organizational politics, Justice, and Support: Managing the Social Climate of the
Workplace, (Ed: Cropanzano, R.S. ve K.M. Kacmar), Westport, CT: Quorum.
Sığrı, Ü. (2007). “İş Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle
Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 7/2, 261-278.
Sığrı, Ü. ve Basım, N. (2011). “İş Görenlerin İş Doyumu İle Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ana l i z i :
Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 131-154.
Sluss, D.M., Klimchak, M., Holmes, J.J. (2008). “Perceived Organizational Support as a Mediator
between Relational Exchange and Organizational Identification”, Journal of Vocational
Behavior, 73, 457–464.
Stamper, Christina L. ve Mark C. Johlke (2003). “The Impact of Perceived Organizational Support
on the Relationship Between Boundary Spanner Role Stress and Work Outcomes”, Journal
of Management, 29/4, 569-588.
S. Taştan
138 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Number 19, 2014
Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Seçkin Yayınları,
Ankara.
Şimşek, M.Ş., Çelik, A., Akgemci, T. ve Fettahlıoğlu, T. (2006). “Örgütlerde Yabancılaşmanın
Yönetimi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 569-
587.
Tai, T. W., Bame, S.I., Robinson, C.D. (1998). “Review of Nursing Turnover Research, 1977-1996”,
Social Science & Medicine, 47/12, 1905-1924.
Tak, B. ve Aydemir, A. (2006). “Algılanan Örgütsel Prestij İle Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel
Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, Erzurum, 1-11.
Tak, B. ve Çiftçioğlu B.A. (2009). “Üç boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe’de Güvenilirlik
ve Geçerliliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi, 10/1, 89-102.
Terzi, A.R. ve Kurt, T. (2005). “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının
Öğretmelerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi”, Milli Eğitim, 166/98, 6-14.
Tokgöz, N. (2011). “Örgütsel Sinisizm, Örgütsel Destek ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik Dağıtım
İşletmesi Çalışanları Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 6/2, 363-387.
Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). “Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması,
Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14/1, 209-232.
Tutar, H. (2010). “İşgören Yabancılaşması ve Örgütsel Sağlık İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir
Uygulama”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65/1, 1-19.
Ulusoy, H. (1988). “Sanayi Örgütü İşçileri ve İşe Yabancılaşma”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Dergisi, 32/1-2, 77-84.
Ünsar A.S., ve Karahan D. (2011). “Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Eğilimini Belirlemeye Y ö n e l i k
Bir Alan Araştırması”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15/21, 361-378.
Warren, J.A. ve Johnson, P.J. (1995). “The Impact of Workplace Support on Work-Family Role
Strain”, Family Relations, 44/2, 163-169.
Wasti, A.S. (2000).“Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne Bir
Bakış”, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, (Ed: Aycan Z.),
Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:21, Ankara.
Wasti, A.S. (2002).“Affective and continuance commitment to the organization: Test of an
integrated model in the Turkish context”, International Journal of Intercultural
Relations, 26/5, 525-550.
Yalçın, A. ve İplik, F.N. (2005). “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel
Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği”, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/1, 395-412.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com