Buradasınız

Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi

Progressive Failure Analysis on the Single Lap Bonded Joints

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the failure analysis on the single lap bonded joint, which is used for joined two composite plates each other with adhesive, is investigated experimentally and numerically. In the joint, the epoxy resin is used for adhesive and the four layered carbon fiber reinforced epoxy matrix resin composite plates are used for adherent. Numerical study is performed in the ANSYS software which is used finite element method for solution. For obtained numerical failure loads, the progressive failure analysis is used with material property degradation rules. In the failure analysis the Hashin Failure Criterion is used for composite plates and the Maximum Principal Stress failure criterion is used for adhesive. The effects of the adhesive thickness overlap lengths and plate weight on the joint strength is investigated with numerically. As a result it is seen that the failure loads is affected the bond face area. The results are presented with graphs and tables.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, iki kompozit levhayı birleştirmek için yapıştırıcı kullanılarak elde edilmiş olan tek tesirli yapıştırma bağlantısının hasar analizi deneysel ve sayısal metotlar kullanılarak araştırılmıştır. Bağlantı yapılırken yapıştırıcı olarak epoksi reçine ve yapışan olarak ta karbon fiber takviyeli epoksi reçine matriksli dört tabakadan oluşan kompozit levhalar kullanılmıştır. Sayısal çalışma sonlu elemanlar metodunu kullanarak çözüm yapan ANSYS programında yapılmıştır. Sayısal hasar yüklerini elde etmek için ilerlemeli hasar analizi metodu malzeme indirgeme kuralları ile birlikte kullanılmıştır. Hasar analizinde kompozit levhalar için Hashin Hasar Teorisi kullanılırken yapıştırıcı için Maksimum Asal Gerilme Hasar Teorisi kullanılmıştır. Bağlantı mukavemeti üzerine yapıştırıcı kalınlığı, bindirme uzunluğu ve plaka genişliğinin etkisi sayısal olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak yapışma yüzey alanının değişiminin hasar yükleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.
315
323

REFERENCES

References: 

ANSYS
11.
0 Academic Teaching Introductory Help Menu, 2007.
Apalak,
Z
. G., Apalak, M. K and Genç, M. 2006. "Progressive Damage Modeling of an Adhesively Bonded Unidirectional Composite Single - lap Joint in Tension at the Mesoscale Level" Journal of Thermoplastic Composite Materials. (19), 671-702.
Aydın, M.D., Temiz, Ş. ve Özel, A. 2007. "Yapıştırma Bağlantılarının Dayanımı Üzerine Kürleşme Basıncının Etkisi" 8. Uluslararası Kırılma Konferansı, 7-9 Kasım 2007, İstanbul, Türkiye.
Camanho,
P.P
. and Matthews, F.L. 2000. "A Progressive Damage Model for Mechanically Fastened Joints in Composite Laminates" Journal of Composite Materials.
(33), 906-927.
Pamukkale University, Journal of Engineering Sciences, Vol. 16, No. 3, 2010
322
Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi
Hashin, Z. 1980. "Failure Criteria for Unidirectional Fibre Composites" Journal of Applied Mechanics. (47), 329-334.
Kahraman, R., Sunar, M. and Yilbas, B. 2008. "Influence of Adhesive Thickness and Filler Content on the Mechanical Performance of Aluminum Single-lap Joints Bonded with Aluminum Powder Filled Epoxy Adhesive", Journal of Materials Processing Technology. (205), 183-189.
Liu, K.S. and Tsai, S.W. 1998. "A Progressive Quadratic Failure Criterion for a Laminate" Composites Science and Technology. 58 (7) 1023-1032.
Liu, X. and Wang, G. 2007. "Progressive Failure Analysis of Bonded Composite Repairs" Composite Structures. (81),
331-340.
Papanikos, P., Tserpes, K.I. and Pantelakis, S. 2007. "Initiation and Progression of Composite Patch Debonding in Adhesively Repaired Cracked Metallic Sheets", Composite
Structures. (81), 303-311.
Shokrieh, M.M. and Lessard, L.B. 2001. "Progressive Fatigue Damage Modeling of Composite Materials Part I: Modeling" Journal of Composite Materials. (34), 1056-1080.
Silva, L. F. M., Rodrigues, T. N. S. S., Figueiredo, M. A. V., Moura, M. F. S. F. and Chousal, J. A. G. 2006. "Effect of Adhesive Type and Thickness on the Lap Shear Strength", The Journal of Adhesion. (82), 1091-1115.
Taib, A., Boukhili R., Achiou, S., Gordon, S. and Boukehili, H. 2005. "Bonded Joints with Composite Adherents, Part 1. Effect of Specimen Configuration, Adhesive Thickness, Spew Fillet and Adherent Stiffness on Fracture" International Journal of Adhesion and Adhesives. (26),
226-236.
Tserpes, K.I., Papanikos, P. and Kermanidis, T.H. 2002. "A Three-dimensional Progressive Damage Model for Bolted Joints in Composite Laminates Subjected to Tensile Loading" Fatigue and Fracture Engineering Materials and Structures. 24 (10), 673-686.
Turan, K., Kaman, M.O. ve Gür, M. 2009. "Dairesel Delikli Tabakalı Kompozit Levhalarda Deneysel ve Sayısal Hasar Analizi" 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,
13-15
Mayı
s 2009, Karabük, Türkiye.
Yarrington, P., Zhang, J., Collier, C. and Bednarcyk, B.A. 2005. "Failure Analysis of Adhesively Bonded Composite Joints" American Institute of Aeronautics and Astronautics.
1-23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com