Buradasınız

ÇELİK LİFLERİN BETON BASINÇ VE EĞİLME ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

EFFECT OF STEEL FIBER ON PROPERTIES OF CONCRETE IN COMPRESSION AND BENDING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, effect of steel fiber type and content on the mechanical properties of fiber concrete in bending and compression was investigated. In the production of concrete series, four different aggregates which have in 22 mm max. diameter were used. Cement content and water/cement ratio were kept at 325 kg/m3 and 0.60, respectively. In mixes, totally ten different series were produced as in two different fiber types at 60 and 80 aspect ratio, and five different fiber contents at 0 (control), 15, 30, 45 and 60 kg/m3. For define to mechanical properties of fiber concretes in bending and compression, 0150 x 300 mm. cylindrical specimens and 100x100x350 mm. prismatic specimens were used. Stress-strain behavior in compression and flexure strength in bending were defined on the cylindrical and prismatic specimens, respectively. As a result, it was observed that the stress-strain in compression and flexure strength of concrete were increased by adding of fibers in the concrete.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, çelik lif katkılı betonlarda farklı lif tipi ve miktarının, basınç ve eğilme altındaki betonun mekanik özelikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Beton serilerinin üretiminde, en büyük tane çapı 22 mm olan dört farklı agrega kullanılmıştır. Çimento dozajı 325 kg/m3, su/çimento oranı 0.60 olarak sabit tutulmuştur. Karışımlarda narinlik oranları 60 ve 80 olan iki farklı lif tipinde ve 0 (kontrol), 15, 30, 45 ve 60 kg/m3 olarak 5 farklı lif içeriğinde olmak üzere toplam 10 farklı seri üretilmiştir. Lif katkılı betonların basınç ve eğilme altındaki mekanik özeliklerinin belirlenmesi amacıyla 0150 x 300 mm. boyutlarında silindir numuneler ile 100 x 100 x 350 mm. boyutlarında prizmatik numuneler kullanılmıştır. Silindir numuneler üzerinde basınç altında gerilme-şekil değiştirme davranışı, prizmatik numuneler üzerinde de eğilme dayanımları belirlenmiştir. Sonuç olarak betona ilave edilen lifler, betonun basınç altındaki gerilme-şekil değiştirme yeteneğini ve eğilme dayanımını arttırdığı gözlenmiştir.
23
30

REFERENCES

References: 

Altun, F., Özcan, D. M., Vekli, M. ve Karahan, O. 2004. "Çelik Lif Katkılı C20 Betonun Mekanik Özelliklerinin Deneysel Araştırılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt-4, Sayı 1-2, Ekim, Afyon.
Anonim, 1992. TS 10513, "Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanılan", TSE, Ankara, 1992.
Anonymous, 1997.
AC
I 544.1R-96, State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete, American Concrete Institute (ACI) Committee 544.
Anonim, 2002a. TS EN 196-1, "Çimento Deney Metotları- Bölüm 1: Dayanım", TSE, Ankara.
Anonim, 2002b. TS EN 197-2, "Çimento- Bölüm 2:
Uygunluk Değerlendirmesi", TSE, Ankara.
Anonim, 2002c. TS EN 12390-1, Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 1 : Deney Numunesi ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Diğer Özellikleri, TSE, Ankara.
Anonim, 2002d. TS EN 12390-5, Beton - Sertleşmiş
Beton Deneyleri - Bölüm 5 : Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini, TSE, Ankara.
Bayasi, Z. and Soroushian, P.
1992
. "Effect of Steel Fiber Reinforcement on Fresh Mix Properties of Concrete", Technical Paper, ACI Materials Journal, Vol. 89, No. 4, July-August.
Ding, Y. and Kusterle, W. 2000. "Compressive Stress-Strain Relationship of Steel Fiber-Reinforced Concrete at Early Age", Cement and Concrete
Research 30, 1573-1579.
Ersoy, H. Y. 2003.
Kompozi
t Malzeme, Literatür Yayınları, Mimarlık Dizisi, ISBN : 975-8431-47-1.
Ezeldin A. S. and Balaguru P. N. 1992. "Normal-and High-Strength Fiber-Reinforced Concrete Under Compression", Mat. Civil Eng., (4) 415-427.
Fanella, D. A. and Naaman A. E. 1985. "Stress-Strain Properties of Fiber Reinforced Concrete in
Compression" ACI, 82 (4), 475 - 483.
Gençel, O. 2006. "Farklı Çelik Lif Tipi ve
Miktarının Beton Özelliklerine Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.
İçağa, Y., Ünal, O. ve Uygunoğlu, T. 2005. "Farklı Koşullarda Kür Edilmiş Lif Katkılı Betonların Donma Çözülme Etkisi Altında Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", Proje No:
042.TEF.02.
Khaloo, A.R. and Afshari, M. 2005. "Flexural Behavior of Small Steel Fiber Reinforced Concrete Slabs", Cement and Concrete Composites 27, 141-149.
Nataraja, M.C., Dhang, N. and Gupta, A.P. 1999.
"Stress-Strain Curves for Steel-Fiber Reinforced Concrete Under Compression", Cement and Concrete Composites 21, 383-390.
Shah, S. P. and Rangan, B.V. 1971. "Fiber
Reinforced Concrete Properties", ACI Journal, pp. 126-135, February.
Song, P.S. and Hwang, S. 2004. "Mechanical Properties of High-Strength Steel Fiber-Reinforced Concrete", Construction and Building Materials 18,
669-673.
Sorooshian, P. and Bayasi, Z. 1991. "Fiber Type Effects on The Performance of Steel Fiber Reinforced Concrete", ACI materials Journal, Technical Paper, March-April, Vol. 88, No. 2,
pp. 53-60.
Topçu, İ. B. ve Boğa, A. R. 2004. "Prefabrik Beton Borularda Çelik Liflerin Kullanımı", Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı : 73, ss. 13-20.
Topçu, İ. B. ve Boğa, A.R. 2005. "Uçucu kül ve Çelik Liflerin Beton ve Beton Borularda Kullanımı", Osmangazi Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, ss. 1-14.
Ünal, O. 1994. "Isıl İşlem Uygulamasının Lifli Beton Özelliklerine Etkisi", Dr. Tezi, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, İstanbul.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 2007 13 (1) 23-30
29
Journal
of Engineering Sciences 2007 13 (1) 23-30
Çelik Liflerin Beton Basınç ve Eğilme Özeliklerine Etkisi, O. Ünal, T. Uygunoğlu, O. Gençel
Ünal, O., Uygunoğlu, T. ve Elmacı Ö. 2005. "Lif Katkılı Betonun Elastisite Modülü Üzerine Kür Ortamının Etkisi", 6. Ulusal Beton Kongresi (Yüksek Performanslı Betonlar), 16-18 Kasım, İstanbul, s. 157.
Ünal, O., Uygunoğlu, T. ve Gençel, O. 2006. "Lif
Tipinin Betonun Tokluğu Üzerindeki Etkisinin
Araştırılması", V. GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, s. 941-942.
Yerlikaya, M. 2003. "Çelik Tel Donatılı Betonların Deprem Etkisi Altında Davranışları", Deprem Sempozyumu, Kocaeli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com