Buradasınız

YERALTI SUYU AKIMI İLE DİĞER METEOROLOJİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ

MODELING OF RELATIONSHIP BETWEEN GROUNDWATER FLOW AND OTHER METEOROLOGICAL VARIABLES USING FUZZY LOGIC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, modeling of the effect of rainfall, flow and evaporation as independent variables on the change of underground water levels as dependent variables were investigated by fuzzy logic (FL). In the study, total 396 values taken from six observation stations belong to Afyon inferior basin in Akarçay from 1977 to 1989 years were used. Using the monthly average values of stations, the change of underground water level was modeled by FL. It is observed that the results obtained from FL and the observations are compatible with each other. This shows FL modeling can be used to estimate groundwater levels from the appropriate meteorological value.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, bağımsız değişkenler olarak, yağış, akış ve buharlaşmanın etkisiyle, bağımlı değişken olan yeraltı su seviyesindeki (YSS) değişimin, bulanık mantık ile modellenmesi araştırılmıştır. Çalışmada, Akarçay havzası içerisinde yer alan Afyon alt havzasına ait 6 gözlem istasyonundan alınan 1977-1989 yıllarına ait toplam 936 adet veri kullanılmıştır. İstasyonların aylık ortalama verileri kullanılarak, YSS'deki değişim bulanık mantık yaklaşımı ile modellenmiştir. Bulanık mantık yaklaşımından elde edilen sonuçlar ile istasyonlardan alınan verilerin aylık ortalama değerlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.
285
292

REFERENCES

References: 

Anonim, 1977. DSİ., Akarçay Havzası Hidrojeolojik Etüt Raporu 63s. DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı suları Daire Başkanlığı. Ankara.
Anonim, 1982. TS 3440. Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
Aksoy, S. 2003. İnşaat Mühendisliğinde Çok Amaçlı Değerlendirme ve Karar Vermede Fuzzy Yaklaşımı 179 s., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Demir, F., Gençoğlu, M. ve Güler, K. 2004. "Çelik Tel Takviyeli Betonların Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışı için Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı" Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve Sergisi, 15-16-17 Nisan 2004. İstanbul.
Dixon, B. 2005. Applicability of Neuro-fuzzy
Technique
s in Predicting Ground-water Vulnerability : a GIS-based Sensitivity Analysis, Journal of Hydrology, 309 (2005) 17-38.
Elmas, Ç. 2003. Bulanık Mantık Denetleyiciler 227 s. Seçkin Yayınevi, ISBN 975 347 613 2, Ankara.
Şen, Z. 2004. Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) Mantık ile Modelleme Prensipleri 189 s. İ. T. Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Su Vakfı, İkinci Baskı, İstanbul.
Gönül, İ. A. ve Çelebi, G. 2003. Binalarda Zeminden Kaynaklanan Nemlenmeyi Önleme Yöntemleri, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, No: 4, 109-122.
Pegram, G. and James, G. S.
1972
. Multilag Multivariate Autoregressive Model for the Generation of Operational Hydrology, Water Resources Research, 8, 1074-1076.
Tezcan, L., Meriç T., Doğdu N., Akan B., Atilla Ö.
ve Kurttaş T. 2002. Akarçay Havzası Hidrojeolojisi ve Yeraltı suyu Akım Modeli Final Raporu 339s. Hacettepe Üniversitesi UKAM, Final Raporu. Ankara.
Tığdemir, M., Karaşahin, M. and Şen, Z. 2002. Investigation of Fatigue Behaviour of Asphalt Concrete Pavements With Fuzzy-logic Approach, International Journal of Fatigue, Turkey. 24 (2002),
903-910.
Uygunoğlu, T. ve Ünal, O. 2005a. Seyitömer Uçucu Külünün Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Üzerine Bulanık Mantık Yaklaşımı, Yapı Teknolojileri
Elektronik Dergisi (1), 13-20.
Uygunoğlu T., Ünal O., ve Yücel K.Y. 2005b.
"Uçucu Külün Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Üzerine Bulanık Mantık Yaklaşımı" 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Konya.
Yokozekia, K., Watanabea, K., Sakata, N. and Otsuki, N. 2004. Modeling of Leaching From Cementitious Materials Used in Underground Environment, Applied Clay Science. 26 (2004),
293-308.
Yurtcu, Ş., İçağa, Y. 2005a. Akarçay Havzası Yeraltı Suyu Periyodik Davranışının Modellenmesi" Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, (2), 21-28.
Yurtcu, Ş., İçağa, Y. 2005b. Kil Zeminlerde Yeraltı suyu Davranışının Modellenmesi", 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Konya.
Zadeh, L. A. 1965. Fuzzy Sets, Information and Control, Vol. 8, pp. 338-353, Academic Pres, New
York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com