Buradasınız

İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması

I Was Not Aware I Plagiarized From Online Resources: A Phenomenological Research

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Many studies suggest that university students commit plagiarism in their academic studies, which is considered to be a major problem. The aim of this study is to develop an insight into the opinions of prospective elementary school teachers who plagiarize in their research reports about this experience. This study used a phenomenological design. A total of six students were selected for the study using homogeneous sampling. The research data were collected in 2011-2012 academic year using focus group discussions and semi-structured interviews. The collected data were analyzed thematically. The results revealed that the prospective teachers committed plagiarism due to personal characteristics, peer relationships, role of instructors, culture of the use of technology and role of the course. The prospective teachers need to develop awareness that the Internet makes it easy to plagiarize but, at the same time, it also makes it easy and instant to reveal plagiarism. They should also be informed about the ethical use of the Internet. Finally, realizing this not only in terms of courses themselves but also in terms of institutional policies could be more functional.
Abstract (Original Language): 
Birçok araştırma üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalarında intihal yaptığını ve bunun da önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmanın amacı araştırma raporlarında intihal yapan sınıf öğretmeni adaylarının bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini anlamaktır. Araştırma olgubilim olarak desenlenmiştir. Araştırmaya altı öğrenci benzeşik örnekleme yapılarak seçilmiştir. Araştırma verileri 2011-2012 öğretim yılında odak grup görüşmesi ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Toplanan veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının; kişisel özellikleri, akran ilişkileri, öğretim elamanının rolü, teknoloji kullanım kültürü ve dersin rolü nedenleriyle intihal yaptıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarına internetin hem intihal yapmayı hem de yapılan intihali ortaya çıkarmayı kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı farkındalığı kazandırılmalıdır. Ayrıca onların etik ilkelere uygun internet kullanmaları sağlanmalıdır. Bunun sadece ders bazında değil kurumsal politikalar kapsamında yapılmasının daha işlevsel olacağı düşünülmektedir.
47
60

REFERENCES

References: 

Akbulut, Y., Şendağ, S., Birinci, G., Kılıçer, K., Şahin, M.C., & Odabaşı, H. F. (2008). Exploring the types
and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate
students: Development of Internet-triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS).
Computers & Education, 51(1), 463-473.
Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and
grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
Arıkan, Y. D., & Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers’ use of
online homework sites. İlköğretim Online, 6(3), 366-376. [Online] http://ilkogretim-online.
org.tr
Arslantaş C., ve Acar, G. (2008). Son sınıf öğrencilerinin akademik yaşamdaki ve iş hayatındaki
sahtekarlığa ilişkin algılamaları. Yönetim, 19(60), 32-47.
Austin, M. J., & Brown, L. D. (1999). Internet plagiarism: Developing strategies to crub student
academic dishonesty. The Internet and Higher Education, 2(1), 21-23.
Batane, T. (2010). Turning to turnitin to fight plagiarism among university students. Educational
Technology & Society, 13(2),1–12.
Brown, B. S., & Weible, R. (2006). Changes in academic dishonesty among MIS majors between
1999 and 2004. Journal of Computing in Higher Education, 18(1), 116-134.
Campbell, C. R., Swift, C. O., & Denton, L. T. (2000). Cheating goes hi-tech: Online term paper mills.
Journal of Management Education, 24, 726-740.
Chapman, K. J., Davis, R., Toy, D., & Wright, L. (2004). Academic integrity in the business school
environment: I’ll get by with a little help from my friends. Journal of Marketing Education,
26, 236-249.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & resaerch design: Choosing among five approaches (Third
edition). New York: Sage.
Devlin, M., & Gray, K. (2007). In their own words: A qualitative study of the reasons Australian
univeristy students palgiarize. Higher Education & Development, 26(2), 181-198.
Durmuşçelebi, M. (2011). Lise öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının kopya çekme davranışlarına
ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 77-97.
Eraslan, A. (2011). Matematik öğretmeni adayları ve kopya: Hiç çekmedim desem yalan olur.
Eğitim ve Bilim, 36(160), 52-64.
Ersoy, A., ve Karaduman, H. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının hazırladıkları araştırma raporlarında
dijital aşırma: Google arama motoru örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Tam Metinler içinde (s. 529-534). Ankara: Cantekin Matbaası.
Ersoy, A., ve Özden, M. (2011). Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında
öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 608-619. [Online]
http://ilkogretim-online.org.tr
Evering, L. C., & Moorman, G. (2012). Rethinking palgiarism in the digital age. Journal of Adolescent
& Adult Literarcy, 56(1), 35-44.
Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (2. Baskı). A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev. Edt.). Ankara: Anı
Yayıncılık. [Orijinal baskı 2011].
Hansen, B. (2003). Combatting plagiarism. The CQ Research, 13(32), 773–796.
Kaymakcan, R. (2002). İlahiyat öğrencilerinin kopya çekmeye karşı yaklaşımları. Sakarya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 121-138.
KAYNAKÇA
A. Ersoy
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (January 2014/I) 59
Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research. (3rd
edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
Liamputton, P. (2009). Qualitative data analysis: Conceptual and practical considerations. Health
Promotion Journal of Australia, 20(2), 133-139.
McCabe, D. L., & Trevino L. K. (1997). Individual and contextual influences on academic dishonesty:
A multi- campus investigation. Research in Higher Education, 38, 379–396.
McCabe, D. L., Feghali, A., & Abdallah, H. (2008). Academic dishonesty in the Middle East: Individual
and contextual factors. Research in Higher Education, 49, 451-467.
Moon, J. (1999). How to... stop students from cheating. The Times Higher Education. http://www.
timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=147580vesectioncode=26 adresinden
15 Mayıs 2012 tarihinde alınmıştır.
Murdock, T., Hale, N., & Weber, M. J. (2001). Predictors of cheating among early adolescents:
Academic and social motivations. Contemporary Educational Psychology, 26, 96-115.
Özenç Uçak, N., ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 187-204.
Özgüngör, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde öğretmene ilişkin algıların ve öğrenci özelliklerinin
kopya çekme davranışlarıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 68-79.
Park, C. (2003). In other (people’s) words: Plagiarism by university students-literature and lessons.
Assessment and Evaluation in Higher Education, 28, 471–488.
Pavela, G. (1997). Applying the power of association on campus: A model code of academic
integrity. Journal of College and University Law, 24, 97-118.
Perry, B. (2010). Exploring academic misconduct: Some insights into student behaviour. Active
Learning in Higher Education, 11, 97-108.
Richards, L., & Morse, J. M. (2007). Readme first for a user’s guide to qualitative methods (Second
edition).. Thousand Oaks: Sage.
Saunders, E. J. (1993). Confronting academic dishonesty. Journal of Social Work Education, 29(2),
224-231.
Sisti, D. A. (2007). How do high school students justy Internet plagiarism? Ethics & Behavior, 17(3),
215-231.
Szabo, A., & Underwood, J. (2004). Cybercheats: Is information and communication technology
fuelling academic dishonesty? Active Learning in Higher Education, 5, 180–199.
Subrahmanyam, K., & Shamel, D. (2011). Digital worlds and doing to the right thing: Morality,
ethics and, civic engagement. In Digital Youth (pp. 103-122). New York: Springer.
Taşdemir, M., ve Taşdemir, A. (2011). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme
yeterlikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 343-353.
Teodorescu, D., & Andrei, T. (2009). Faculty and peer influences on academic integrity: College
cheating in Romania. Higher Education, 57, 267–282.
TÜBA. (2002). Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
Woessner, M. C. (2004). Beating the house: How inadequate penalties for cheating make plagiarism
an excellent gamble. Political Science and Politics, 37, 313–320.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com