Buradasınız

8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Analysis of the Relationship between Geometrical and Algebraic Thinking Levels of 8th Grade Students

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE469
Abstract (2. Language): 
This research aims to analyze the relationship between geometrical and algebraic thinking levels of 8th grade students. For this purpose survey method was used in the study. The participants of the study consist of 515 students from eight different schools in Diyarbakır city central districts during 2010-2011 Education Year Spring Semester. In present research Geometric Thinking Test developed by Usiskin (1982) and was adapted to Turkish by Duatepe (2000) has been employed to detect geometric thinking levels of students. In determining algebraic thinking levels of students Algebraic Thinking Test developed Hart vd. (1998) and was adapted to Turkish by Altun (2005) was used. According to the results obtained from the study, it is determined that 8th grade students focus level-1 (visual level) in terms of geometric thinking levels and level-0 in terms of algebraic thinking levels. It was determined that, gender is not an effective variable on students’ geometric and algebraic thinking levels. In this research it has also been pointed out that positive, moderate and significant relationship between geometrical and algebraic thinking levels of students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, 8. sınıf öğrencilerinin geometrik ve cebirsel düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Diyarbakır ili merkez ilçelerinde bulunan 8 farklı ilköğretim okulundan toplam 515 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini belirlemek için Usiskin (1982) tarafından geliştirilen ve Duatepe (2000) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Geometrik Düşünme Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerini belirlemek için ise Hart vd. (1998) tarafından geliştirilen ve Altun (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Cebirsel Düşünme Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, 8.sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme açısından düzey-1 (görsel düzey) seviyesinde, cebirsel düşünme açısından ise düzey-0 seviyesinde yığıldıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin geometrik ve cebirsel düşünme düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin geometrik ve cebirsel düşünme düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
33-46

REFERENCES

References: 

Akgün, L. (2006). Cebir ve Değişken Kavramı Üzerine. Journal of Qafqaz University, 17(1).
Altun, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Basım Yayım.
Altun, M. (2008). Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa Basım Yayım.
Bacanlı, H. (2010). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.
Bal, A.P. (2012). Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları.
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 17-34.
Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi: 6-8. Sınıflar. Ankara PegemA Yayıncılık.
Bayram, S. (2004). The effect of Instruction with Concrete Models on Eighth Grade Students’ Geometry
Achievement and Attitudes Toward Geometry. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
Bulut, İ., Öner Sünkür, M., Oral, B. ve İlhan, M. (2012). 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri
ile Zekâ Alanları arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal ilimler Dergisi, 11(41), 161-173.
Burger, W. ve Shaughnessy, J.M. (1986). Characterizing the Van Hiele Levels of Development in Geometry.
Journal For Research in Mathematics Education, 17(1), 31-48.
Coşkun, F. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Van Hiele Geometri Anlama Seviyeleri ile İspat Yazma Becerilerinin
İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Crowley, M.L. (1987). The Van Hiele Model of the Development of Geometric Thought. In M.M. Lindquist,
Ed., Learning and Teaching Geometry, K-12 (1-16). Reston, VA: National Council of Teachers of
Mathematics.
Clements, D. H. ve Battista, M. T. (1990). The Effects of Logo on Childrens’ Conceptuazilations of Angle and
Polyongs. Journal For Research in Mathematics Education, 21(5), 356-371.
B. Oral, M. İlhan, İ. Kinay
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II) 43
Çağdaşer, B.T. (2008). Cebir Öğrenme Yaklaşımının yapılandırmacı Yaklaşımla Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin
Cebirsel Düşünme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi,
Bursa.
Çelik, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Cebirsel Düşünme Becerilerinin Analitik İncelenmesi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir?, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24, 180-185.
Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Matematik Öğretmeni Adaylarının Belirli İntegral Konusunda Kullanılan
Temsiller ile İşlemsel ve Kavramsal Bilgi Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3),
581-605.
Dikkartın, F.T. ve Mert Uyangör, S. (2007, Kasım). İlköğretim 6., 7. ve Sınıf Cebirsel Düşünme Düzeyleri
Üzerine Bir Çalışma. I. Ulusal İlköğretim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Ankara.
Dindyal, J. (2003). Algebraic Thinking in Geometry at High School Level. Unpublished Doctoral Dissertations
Illinois State Universty.
Dindyal, J. (2004). Algebraic Thinking In Geometry at High School Level: Students’ Use of Variables and
Unknowns. In I. Putt, R. Faragher, ve M. Mclean (Eds. ) Proceedings of the 27th Annual Conference of
the Mathematics Education Group of Australasia (pp. 183-190). Townsville: MERGA.
Dindyal, J. (2007). The Need for an Inclusive Framework for Students’ Thinking in School Geometry. The
Montana Mathematics Enthusiast, 4(1), 73-83.
Driscoll, M. (1999). Fostering Algebraic Thinking: A Guide for Teachers, Grades 6-10. Portsmouth, NH:
Heinemann.
Duatepe, A. (2000). An İnvestigation of The Relationship Between Van Hiele Geometric Level of Thinking and
Demographic Variable for Pre-Service Elementary School Teacher. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Duval, R. (1999). Representation, Vision and Visualization: Cognitive Functions in Mathematical Thinking.
Basic Issues for Learning. In F. Hitt ve M. Santos (Eds.), Proceedings of the 21st North American PME
Conference (3-26). Cuernavaca, Morelos, Mexico.
Erden, M. ve Akman, Y. (2011). Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Erdoğan, T. ve Durmuş, S. (2009). The Effect of the Instruction based on Van Hiele Model on the Geometrical
Thinking Levels of Preservice Elementary School Teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences,
1, 154-159.
Fidan, Y. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Buluş Yoluyla Geometri
Öğretiminin Öğrencilerin Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Fidan, Y. ve Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185- 197.
Gutierrez, A. (1992). Exploring the Links Between Van Hiele And 3-Dimensional Geometry. Departamento
de Didactica de la, Matematica, Universidad de Valencia, Structural Topology.
Gülpek, P. (2006). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeylerinin Gelişimi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Halat, E. (2006). Sex-related Differences in the Acquisition of the Van Hiele Levels and Motivation In Learning
Geometry. Asia Pacific Education Review, 7 (2), 173-183.
Halat, E. ve Şahin, O. (2008). Van Hiele Levels of Pre- and In- Service Turkish Elementary School Teachers and
Gender Related Differences in Geometry. The Mathematics Educator, 11(1/2), 143-158.
Henderson, P.B., Marion, B. Fritz, S.J., Riedesel, C., Hamer, J., Scharf, C., vd. (2004). Materials Development in
Support of Mathematical Thinking. 11 Kasım 2011 tarihinde http://www.cs.geneseo.edu/~baldwin/
math-thinking/iticse2002-paper.pdf adresinden alınmıştır.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaş, S. (2010). Sekizinci Sınıflarda Çalışma Yaprakları ile Öğretimin Cebirsel Düşünme ve Problem Çözme
Becerisine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Van Hiele Düzeylerine Göre Yapılan Geometri
Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları ve Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki
Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
44 Pamukkale University Journal of Education, Number 34 (July 2013/II)
Kieran, C. (1989). A Perspective on Algebraic Thinking. In G Vernand, J., Rogalski ve M.Artigue (Eds).
Proceedings of the 13th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, 2,
163–171. Paris, France: International Group For The Psychology of Mathematics Education.
Kieran, C. (2004). Algebraic Thinking in the Early Grades: What is it? The Mathematics Educator, 8(1), 139-151.
Knight, K.C. (2006). An Investigation into the Change in the Van Hiele Levels of Understanding Geometry of
Preservice Elementary and Secondary Mathematics Teachers. Unpublished Master Thesis. The
University of Maine, Orono, ABD.
Köknel, I. (2007). Akıl ile Düşünce Gücü. İstanbul: Altın Kitapları Yay.
Lannin, J.K. (2005). Generalization and Justification: The Challenge of Introducing Algebraic Reasoning
Through Patterning Activities. Mathematical Thinking and Learning, 7(3), 231–258.
McRae-Childs, K. (1995). An Investigation of The Role of Patterns In Developing Algebraic Thinking. Ph. D.
Dissertation, Texas A & M University, USA.
Meng, C.C. (2009). Enhancing Students’ Geometric Thinking through Phase-Based Instruction Using
Geometer’s Sketchpad: A Case Study. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 24, 89-107.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Matematik Dersi 1–5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü.
Najdi, S. ve El Sheikh, R. (2009, Mayıs). The Effects of Multiple Intelligence Theory in Raising the Van Hıele Levels
of Thinking Of Alquds Open University Learners. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics.
Reston, VA:
Newark, J.C. Lew, H.C., Morris, A., Moyer, J.C., Ng, S.F., ve Schmittau, J. (2005). The Development of Students’
Algebraic Thinking in Earlier Grades: A Cross-Cultural Comparative Perspective. Zentralblatt Für
Didaktik Der Mathematik, 37(1), 5-15.
Nichols, B.W. (1986). The Effect of Different Sequences of Geometry and Algebra on Mathematics Education.
Unpublished Doctoral Dissertation, University of Missouri, Kansas City.
Oflaz, C. (2010). Geometrik Düşünme seviyeleri ve Zekâ Alanları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara.
Olkun, S. ve Toluk, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Maya Akademi
Yayın Dağıtım.
Olkun, S., Toluk, Z. ve Durmuş, S. (2002, Eylül). Matematik ve Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Geometrik Düşünme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş
sözlü bildiri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Oral, B. ve İlhan, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve
Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 201-219.
Öner Sünkür, M., İlhan, M. ve Kılıç, M.A. (2012). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri ile
Zekâ Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Faculties Dergisi, 14(2),
183-200.
Özden, Y. (2010). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: PegemA yayıncılık.
Palabıyık, U. ve Akkuş İspir, O. (2011). Örüntü Temelli Cebir Öğretiminin Öğrencilerin Cebirsel Düşünme
Becerileri ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
30, 111-123.
Patsiomitou, S. (2008). The Development of Students Geometrical Thinking through Transformational
Processes and Interaction Techniques in a Dynamic Geometry Environment. Issues in Informing
Science and Information Technology, 5, 353-393.
Poehl, T.T. (1997). Using The Van Hiele Model of Thinking: Assessing Geometry Knowledge of High Ability And
Gifted High School Students in Algebra II, Trigonometry, and AP Calculus. Unpublished Doctoral
Dissertation, University of New Orleans, New Orleans.
Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
Senk, S.L. (1989). Van Hiele Levels and Achievement in Writing Geometry Proofs. Journal for Research in
Mathematics Education, 20(3), 309-321.
Şahin, O. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
B. Oral, M. İlhan, İ. Kinay
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II) 45
Toluk, Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002, Eylül). Problem Merkezli ve Görsel Modellerle Destekli Geometri
Öğretiminin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Gelişmesine Etkisi. V.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
Tural, H. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun ve Etkinliklerle Öğretimin Erişi ve Tutuma Etkisi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Tutak, T. ve Birgin, O. (2008, Mayıs). Dinamik Geometri Yazılımı İle Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Van Hiele
Geometri Anlama Düzeylerine Etkisi. 8. Uluslar arası Eğitim Teknolojisi Konferansı’nda sunulmuş
sözlü bildiri. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi.
Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234-
243.
Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. University of Chicago.
ERIC Document Reproduction Service.
Yenilmez, T. ve Teke, M. (2008). Yenilenen Matematik Programının Öğrencilerin Cebirsel Düşünme
Düzeylerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (5), 229-246.
Yıldız, C., Altundağ, R., Köğce, D. ve Aydın, M. (2009, Mayıs). 1-5. Sınıf Matematik Öğretim Programlarının
Geometri Anlama Düzeyleri Açısından İncelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde
sunulmuş sözlü bildiri. On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Yıldız, C., Aydın, M. ve Köğce, D. (2009). Comparing the Old and New 6th-8th Grade Mathematics Curricula in
Terms of Van Hiele Understanding Levels for Geometry. Procedia - Social and Behavioral Sciences,
1(1), 731-736.
Yılmaz, S., Turgut, M. ve Alyeşil Kabakçı, D. (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünme
Düzeylerinin İncelenmesi: Erdek ve Buca Örneği. Üniversite ve Toplum, 8 (1).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com