Buradasınız

2004 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programı ve Tarih Bilinci

2004 7th Grade Social Studies Curriculum and Historical Consciousness

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE589

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Social studies; which takes people and their life as a subject to itself helps to people to recognise theirself and others and also intends to give sufficient information to balance individual needs and social ecpectations. In Social studies history carries a special importance for individual and society in the name of socialization of individual. Because human; must learn values of his/her own social culture, must build his/her own consciousness, in a phrase for socialization of individual and knowing the society history is the only way for it. "Having historical consciousness is equal with knowing what is the being human" which helps to understand yesterday, fulfill today with experiences and being prepared for tomorrow, this is also only way being conscious and being active member of society. This investigation intends to show importance of historical consciousness with blending it with the subjects within social sciences and their teaching among the Social studies of 7th grade. Results we got from the investigation of subjects of 7th grade Social studies curriculum shows that is has great efficiency through historical consciousness with its current status.
Abstract (Original Language): 
İnsanları ve yaşamlarını konu alan Sosyal Bilgiler, bireyin kendisini ve diğerlerini daha iyi tanıma ve kişilerin gereksinimleri ile toplumun beklentileri arasındaki dengeyi sağlamada insanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırma açısından yardımcı olur. Sosyal Bilgilerin, bireyin sosyalleşmesinde yararlandığı ve kendi açısından da vazgeçilmezi olan tarih ise birey ve toplum açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü insan; içinde doğduğu toplumun kültürel değerlerini öğrenebilmesi, kendine has beceriler edinebilmesi ve kendi bilincine ulaşmış bir birey haline gelebilmesi, kısacası toplumsallaşabilmesi, ancak toplumu tanımasıyla gerçekleşir ki bu da ancak tarih ile mümkündür. “Tarihin bilincine varmak, insan olmanın ne demek olduğunu anlamakla eş değer” olarak ifade edildiği gibi; yine bireyin dünü anlayıp, bilgi ve deneyimlerin katkısıyla bugünü yaşaması ve yarına güvenle hazırlanması, bunun yanı sıra toplumun etkin ve faydalı bir mensubu haline gelmesi, bu bilince varmakla mümkündür. Bu araştırma 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan konuların tarih bilinci oluşturmada etkililiğini, öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuç ise 7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan konuların, mevcut haliyle tarih bilinci oluşturmada önemli ölçüde etkili olduğudur.
FULL TEXT (PDF): 
147-156

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi, İstanbul, Alfa Yayınları.
Bıçak, A. (1996). Tarih Bilinci, İstanbul, Sayı:20/46-58, Felsefe Dünyası.
Biçer, B. (2008). Tarihe Giriş, İstanbul, Dem Yayınları.
Davutoğlu, A. (2011). Stratejik Derinlik, İstanbul, Küre Yayınları.
Doğanay, A. (2008). Çağdaş Sosyal Bilgiler Anlayışı Işığında Yeni Sosyal Bilgiler Programının
Değerlendirilmesi, Cilt:17-2/ 77-96, Adana, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi.
Fazlıoğlu, İ. (2009). Türkiye’de Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Küre Yayınları.
Işık, H. (2008). Tarih Öğretiminde Doküman Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Düşünme
Becerilerine ve Başarılarına Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Gazi Üniversitesi
Yayınları.
Köseoğlu, N. (2005). Türk Olmak Ya da Olmamak, İstanbul, Ötüken Yayınları.
Köstüklü, N. (1998). Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Konya, Kuzucular Ofset.
Memiş, E. (1998). Türk Kültür Tarihi, Konya, Çizgi Kitabevi Yayınları.
Niyazi, M. (2009). Türk Tarih Felsefesi, İstanbul, Ötüken Yayınları.
Özlem, D. Ateşoğlu, G. (2006). Tarih Felsefesi Seçme Metinler, Ankara, Doğu Batı Yayınları.
Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara, Pegem Akademi Yayınları.
Öztürk, M. (2010). Tarih Felsefesi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayıncılık.
Polat, F. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin
Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Sorunlar-Afyon İli Örneği, (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları.
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağdan 1918’e, Ankara, İmge Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com