Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PROSPECTIVE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF INFORMATION LITERACY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to explore prospective teachers’ perceptions of information literacy. Study group of this qualitative research consists of 30 prospective teachers enrolled at the Department of Elementary Education in Cumhuriyet University. Maximum variation sampling technique was used to choose the study group and totally 30 prospective teachers were interviewed. Data of the study were collected through an interview form comprised of six open-ended questions. Content analysis was utilized to analyze the data. Prospective teachers emphasized that they would gain the skills of making research, problem solving, creative and critical thinking.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma deseninde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğrenim gören 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırmanın verileri altı açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ile araştırma-inceleme yapma, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kazanacaklarını düşündükleri belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
71-87

REFERENCES

References: 

ADIGÜZEL, Abdullah (2005). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen
Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okuryazarlığı, Milli Eğitim, 167,
KARADENİZ
(Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 18
85
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3...,
adresinden 15.02.2013 tarihinde edinilmiştir.
ADIGÜZEL, Abdullah (2011). Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 15-28.
AKKOYUNLU, Buket ve KURBANOĞLU, Serap (2003). Öğretmen Adaylarının
Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Özyeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
ALDEMİR, Ahmet (2004). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri
Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ALDEMİR, Ahmet. (2003). Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi
Okuryazarlığı.ÜNAK’03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve
Teknolojileri Sempozyumu, (25-26 Eylül), Ankara.
ARGON, Türkan, ÖZTÜRK, Çiğdem ve KILIÇASLAN, Hülya (2008). Sınıf
Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur-Yazarlığı Becerileri Üzerine Bir Durum
Çalışması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 13-22.
BAŞARAN, Mustafa (2005). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının
Değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 163-177.
CHANG, Y. Yun-ke, ZHANG, Xue, MOKHTAR, Intan Azura, FOO, Schubert,
MAJİD, Shaheen, LUYT, Brendan ve THENG, Yin-leng (2012). Assessing Students’
Information Literacy Skills in Two Secondary Schools in Singapore. Journal of Information
Literacy, 6(2), 18-34. http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/PRA-V6-I2-
2012-2 adresinden 19.02.2013 tarihinde edinilmiştir
DEMİRALAY, Raziye ve KARADENİZ, Şirin (2008). İlköğretimde Yaşam Boyu
Öğrenme İçin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesi, Cypriot Journal of
Educational Sciences, (3) 2, 89-119.
FERGUSON, Brian (2003). Information Literacy-A Primer forTeachers, Librarians
and other Informed People, A Frebook, http://bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf adresinden
09.09.2012 tarihinde edinilmiştir.
GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri ve ÖNER, Ümmühan (2011). Öğretmen Adaylarının
Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri, e-Journal of New World Sciences
Academy, 6(1), 119-138.
GÜL, Gözde (2007). Okuryazarlık Sürecinde Aile Katılımının Rolü. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 17-30.
HENNESSEY, Sandra. (2009). Information Literacy-Finding Information,
http://www.collegeupgradingon.ca/current/infoliteracy/informationliterac... adresinden
09.09.2012 tarihinde edinilmiştir.
HOFFMANN, Debra Anne ve LaBONTE, Kristen (2012). Meeting Information
Literacy Outcomes: Partnering with Faculty to Create Effective Information Literacy
Assessment. Journal of Information Literacy, 6(2), 70-85.
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/LLC-V6-I2-2012-1 adresinden
19.02.2013 tarihinde edinilmiştir.
KARADENİZ
(Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 18
86
İZCİ, Eyüp ve KOÇ, Sevda (2012). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenmeye
İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 5 (9), 101-114.
JONES, Rosie, PETERS, Karen ve SHIELDS, Emily (2007). Transform Your
Training: Practical Approaches to Interactive Information Literacy Teaching. Journal of
Information Literacy, 1(1), 35-42.
KAHYAOĞLU, Mustafa (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur-
Yazarlığı Becerileri İle İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(3).
http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=13334, adresinden 12.02.2012 tarihinde
edinilmiştir.
KAYA, Sinan ve DURMUŞ, Alpaslan (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgi
Okuryazarlığı Ve Araştırma Yaparken İnterneti Kullanma Düzeyleri, 2nd International
Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS),778-786.
KILIÇ-ÇAKMAK, Ebru (2010). Learning Strategies and Motivational Factors
Predicting Information Literacy Self-efficacy of e-Learners, Australasian Journal of
Educational Technology, 26(2), 192-208
KIZILASLAN, Duygu (2007). Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversite Kütüphaneleri: Bilgi
Okuryazarlığı Planı Hazırlama Unsurları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KINIKIN, Janae ve HENCH, Keith (2012). Poster Presentations as an Assessment
Tool in a Third/College Level ınformationLliteracy Course: An Effective Method of
Measuring Student Understanding of Library Research Skills. Journal of Information
Literacy, 6(2), 86-96. http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/LLC-V6-I2-
2012-2 adresinden 19.02.2012 tarihinde edinilmiştir.
KURBANOĞLU, S. Serap ve AKKOYUNLU, Buket (2002a). Bilgi Okuryazarlığı: Bir
İlköğretim Okulunda Yürütülen Uygulama Çalışması. Türk Kütüphaneciliği 16(1), 20-40.
KURBANOĞLU, S. Serap. (2010). Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz. Türk
Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747.
KURBANOĞLU, Serap ve AKKOYUNLU, Buket. (2002b). Öğretmen Adaylarına
Uygulanan Bilgi Okuryazarlığı Programının Etkililiği Ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri İle
Bilgisayar Özyeterlik Algısı Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22, 98-105.
POLAT, Coşkun (2004). Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler. 40. Kütüphane Haftası
Kutlama Programı, (30 Mart-4Nisan), Konya.
POLAT, Coşkun (2005). Üniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı
Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
SEFEROĞLU, Sadi ve AKBIYIK, Cenk (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin
Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma, Eğitim Araştırmaları-
Eurasian Journal of Educational Research,19, s. 89-101.
KARADENİZ
(Black Sea-Черное Море) Yıl 5 Sayı 18
87
SMALL, Ruth. V., ZAKARIA, Nasriah. ve El-FIGUIGUI, Houria (2004).
Motivational Aspects of Information Literacy Skills Instruction in Community College
Libraries. College & Research Libraries, 65(2), 96-121.
SNAVELY, Loanne ve COOPER, Natasha (1997). The Information Literacy Debate.
The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 9-13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com