Buradasınız

BRUNO TAUT VE TÜRKİYEDEKİ ANITLARIN KORUNMASI PROGRAMI’NDA ÜÇ ÇALIŞMA (1937-38): ANKARA, EDİRNE VE BURSA

BRUNO TAUT AND THE PROGRAM FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS IN TURKEY (1937-38)/ THREE CASE STUDIES: ANKARA, EDİRNE AND BURSA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.4305

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In 1933 the Ministry of Education set up a program for the protection of Turkish monuments that marks the beginning in the country of restoration works characterized by a scientific and systematic approach (1). Right at the beginning of the operative phase of the program, the German architect Bruno Taut was officially asked by the Ministry to give his professional opinion in three different episodes: the restoration of Mahmut Paşa Bedesteni in Ankara, the monitoring phase to evaluate the condition of several monuments in Edirne, the restoration of Yeşil Türbe in Bursa. The paper offers a critical reading of these episodes on the base of important documentary sources, in the attempt of re-constructing both their chronological sequence and historical background. The most valuable document this paper refers to is the İstanbul Journal, the diary in which Taut recorded the main episodes of his professional agenda in Turkey. Together with this primary source other evidences come from secondary sources included in various Turkish publications, especially the report published in 1935 by the Committee for the Protection of Monuments (Anıtları Koruma Komisyonu). In the case of the restoration of Yeşil Türbe in Bursa then the author had the chance to refer to a Taut’s unpublished text: Bericht über die Renovierung der Yeşil Türbe, the report Taut drew up in analyzing the monument. This is a clear evidence of the official character of this assignment and moreover it represents a source of a paramount importance not only to investigate the relationship between Taut and restoration principles but especially to re-formulate his professional status inside the operative structure of the Ministry of Education. These episodes offer a new angle from which is possible to evaluate the effort of the Ministry in setting the restoration program as a national project aimed at grounding the identity of the new state on its historical heritage. The editing of the monuments as national icons, prime strategy implied in Ministry’s policy, characterizes indeed the work agenda of the selected case studies and clears up the decision to make use of foreign experts’ opinion. By this point of view this side of Taut’s professional activity in Turkey, until now quite ignored, turns to be essential in order to evaluate his role in the re-elaboration of monuments for the benefit of state ideology and his contribution on the topic right at the beginning of the construction of a restoration culture in Turkey.
Abstract (Original Language): 
1933 yılında Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından, ülkede bilimsel ve sistematik bir biçimde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının başlangıcına işaret eden, Türk anıtlarının korunması için bir program oluşturuldu. Programın yürürlüğe konma aşamasında Alman mimar Bruno Taut üç farklı konuda profesyonel görüşünü sunmak üzere Bakanlık tarafından resmi olarak davet edildi: Ankara’daki Mahmut Paşa Bedesteni restorasyonu, Edirne’deki bazı anıtların durumunun değerlendirilme sürecinin incelenmesi, Bursa’daki Yeşil Türbe’nin restorasyonu. Bu çalışma, yukarıda sözedilen üç konunun kronolojik olarak gelişme süreçlerini ve içeriklerinin tarihi arka planını yeniden düzenlemek için girişimde bulunmanın yanı sıra, önemli belgesel kaynakları temel alan değerlendirmeye yönelik yorumlarını sunmaktadır. Taut’un Türkiye’deki profesyonel gündeminin önemli başlıklarını kaydettiği İstanbul Günlüğü (İstanbul Journal) çalışmanın referans kabul ettiği en önemli belgedir. Bu birincil kaynakla beraber, diğer kanıtlar özellikle Anıtları Koruma Komisyonu’nun 1935 yılında yayınladığı raporu da içeren çeşitli Türkçe yayınlardan oluşan ikincil kaynaklardan gelmektedir. Bursa’daki Yeşil Türbe restorasyonu konusunda, Taut’un anıtı analiz ettiği yayınlanmamış çalışması olan “Bericht Uber Die Renovierung Der Yeşil Türbe”ye referans gösterme fırsatı bulunmuştur. Bu belge Taut’a verilen görevin resmi boyutunu yansıtmanın ötesinde, Taut ile restorasyon prensipleri arasındaki ilişkiyi ve özellikle onun Bakanlıktaki profesyonel statüsünün yeniden düzenlenmesinin incelenmesi açısından çok önemli bir kaynağı temsil etmektedir. Taut’un Ankara, Edirne ve Bursa’daki söz konusu çalışmaları; Bakanlığın, tarihi miras üzerinde yeni devletin kimliğini inşa etmek amacıyla bir ulusal proje olarak, restorasyon programını kurma çabalarını değerlendirmeyi mümkün kılan yeni bakış açıları önermektedir. Bakanlığın konuyu ele alışında en önemli strateji olarak görülen, anıtları “milli” semboller olarak düzenleme düşüncesi, aslında bu makale kapsamında seçilen üç konunun çalışma gündemini karakterize etmekte ve aynı zamanda Bakanlığın yabancı uzman görüşünden faydalanma nedenini açıklığa kavuşturmaktadır. Bugüne kadar pek üzerinde durulmayan, Taut’un Türkiye’deki profesyonel etkinliklerine bu açıdan bakılması, onun devlet ideolojisi yararına anıtların yeniden analiz edilmesindeki rolü ve Türkiye’de restorasyon kültürünün kurulması sırasında katkılarını değerlendirmek için önem göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ALSAÇ, Ü. (1992) Türkiye’de Restorasyon, İletişim Yayınları, İstanbul.
Akademie der Künste Baukunst Archive (Berlin, AKB) İstanbul Journal,
Bruno Taut Samlung 01-273, 10.11.1936-13.12.1938, 1-143.
ANITLARI KORUMA KOMİSYONU (1935) Anıtları Koruma Komisyonunun
1933-1935 Yıllarındaki Çalışmaları, İstanbul Devlet Basımevi, İstanbul.
ARSEVEN, C. E. (1909) Constantinople, De Byzans a’ Stamboul, Paris.
ARSEVEN, C. E. (1939) L’Art Turc depuis son origine jusqu’a nos jours, Devlet
Basimevi, İstanbul; Original edition: (1928) Türk Sanatı, İstanbul.
AUSSTELLUNG DER AKADEMIE DER KÜNSTE (1980) Bruno Taut 1880-
1938, Berlin.
BAYBURTLUOĞLU, I. (1991) Müze Belgelerine Göre Kuruluşundan
Günümüze Kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Dergisi (n:
2) 96-119.
BAYDAR, G. (1993) Between Civilization and Culture: Appropriation of
Traditional Dwelling Forms in Early Republican Turkey, Journal of
Architectural Education (47:2) 66-7.
BOZDOĞAN, S. (1997) Against Style: Bruno Taut’s Pedagogical Program
in Turkey, 1936-1938, The Education of the Architect, ed. by M. Pollak,
MIT Press, Cambridge, 163-92.
BOZDOĞAN, S. (2001) Modernism and Nation Building: Turkish Architectural
Culture in the Early Republic, University of Washington Press, Seattle.
BRANDI, C. (1977) Teoria del Restauro, Einaudi, Torino.
CENGİZKAN, A. (2002) Bruno Taut: Duygu ve Gönül / Türkiye’ye Gönül
Veren Duygulu Dünya Yurttaşı, Modernin Saati, Boyut Yayıncılık ve
Mimarlar Derneği, 1927, Ankara; 29-35.
CONRADS, U., SPERLICH, H. (1962) The Architecture of Fantasy, Praeger,
New York.
ESKİ ESERLERİ SEVENLER KURUMU (1939) Edirne ve Yöresi Eski
Eserleri Sevenler Kurumunun 1939 Umumi Kongre Raporu, Resimli Ay
Matbaası, İstanbul.
ESKİ ESERLERİ SEVENLER KURUMU (1941), Edirne ve Yöresi Eski Eserleri
Sevenler Kurumunun 1939-1940 Çalışma Raporu, Resimli Ay Matbaası,
İstanbul.
ERGUT, E. (2008) Celal Esat Arseven’s History of Architecture between the
Past and the Present, XVII Congress of Aesthetics. Aesthetics Bridging
Cultures, Congress Book 1 (Panels, Plenaries, Artists‘ Presentations),
ed. J. Erzen, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara; 165-71.
ERZEN, J. N. ed. (2008) XVII Congress of Aesthetics. Aesthetics Bridging
Cultures, Congress Book 1 (Panels, Plenaries, Artists‘ Presentations),
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara.
FISCHER, T. (1902) Über das Restaurieren, Der Kunstwart, (n:16) 298-302.
GABRIEL, A. (1938) La Restauration des Monuments Historiques Turcs,
Vakıflar Dergisi (n:1) 11-9.
GASCO, G. (2007) Bruno Taut and the Turkish Ministry of Culture:
Professional Trajectories in Republican Turkey, 1936-1938,
unpublished Ph.D. Dissertation, Polytechnic University of
Catalunya, Barcelona.
GASCO, G. (2008) Bruno Taut’s Transversal Approach to Modernity: Ideas
and Principles on Restoration from Bericht über die Renovierung der
Yeşil Türbe in Bursa, XVII Congress of Aesthetics. Aesthetics Bridging
Cultures, Congress Book 1 (Panels, Plenaries, Artists‘ Presentations),
ed. J. Erzen, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara; 197-204.
GÜTERBOCK, H. G., ÖZGÜÇ N. (1946) Ankara Bedesteni’nde Bulunan Eti
Müzesi Büyük Salonunun Kılavuzu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
HENDERSON, J., RABY, J. (1989) The Technology of Fifteenth Century
Turkish tiles: an Interim Statement on the Origins of the İznik
Industry, World Archaeology (21:1) 115-32.
INAN, A. (1943) Türk Tarih Kurumu’nun 1937’den 1943’e kadar Arkeoloji
Çalişmaları Hakkında, Belleten (VIII:29) 39-51.
Iwanami Shoten Publisher’s Archive (Tokyo, ISA) Bruno Taut, Bericht über
die Renovierung der Yeşil Türbe in Bursa, 1938, Iw 45.
KOŞAY, H. Z. (1979) Ankara Arkeoloji Müzesi’nin ilk Kuruluş Safhası ile
ilgili Anılar, Belleten (43: 170) 309-14.
KUBAN, D. (2007) Osmanlı Mimarisi, YEM, İstanbul.
KURAL, M. R. (1944) Çelebi Mehemed’in Yeşil Türbesi ve 1941-1943
Restorasyonu, Güzel Sanatlar Dergisi (n: 5) 50-102.
LASANSKY, M. (2004) Urban Editing, Historical Preservation and Political
Rethoric: the Fascist Redesign of S. Giminiano, The Journal of the
Society of Architectural Historians (63: 3), 320-53.
MAASBERG, U. (2002) Le vie dell’arte passano per la natura. L’attività
artistica di Bruno Taut, Bruno Taut 1880-1938, eds. M. Speidel, W.
Nerdinger, Electa, Milano; 208-230. Original edition: (2001) Bruno
Taut 1880-1938, Berlin.
MADRAN, E. (2002) Tanzimat‘tan Cumhuriet‘e Kültür Varlıklarının
Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-1950, ODTÜ
Mimarlık Fakültesi, Ankara.
NERDINGER, W. (1988) Theodor Fischer: Architekt und Stadtebauer, Berlin.
ÖDEKAN, A. (2004) Yazıları ve Rölöveleriyle Sedat Çetintaş, İTÜ Yayınevi,
İstanbul.
PARVILLÉE, L. (1864) Architecture et décoration Turques au XVe siècle, Morel
et C. Libraires Éditeurs, Paris.
SPEIDEL, M. (1992) Colour and Light: On Bruno Taut’s Oeuvre as a
Painter, Daidalus (n: 45), 127-9.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com