Buradasınız

ANKARA METROPOLİTEN ALANI’NDA İMALAT SANAYİNİN YER DEĞİŞTİRME SÜRECİ VE ÖZELLİKLERİ

RELOCATION PROCESS AND ITS CHARACTERISTICS IN MANUFACTURING INDUSTRY FIRMS IN ANKARA METROPOLITAN AREA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.4305

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Parallel to the implementation of neo-liberal policies in the 1980s, increasing competition among firms and industrial restructuring on the one hand, urban regeneration and renewal projects of the central and local authorities affecting relocation processes of the firms as external factors on the other hand lead to the reshaping of today’s industrial geography. This research, with the increasing interest in last decade, focuses on relocating behaviours of manufacturing industry. Working on such a frame aims at showing what types of factors interconnected with behaviours of industrial location mobility and what is the role of planning in this locational behaviour. With this purpose, information on the relocated firms in the Metropolitan Area of Ankara which are the members of Ankara Chamber of Industry through 1988 and 2007 and Capacity Report Results retrieved from the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) are used and firm representatives are interviewed to explain the characteristics of the firms and their relocation processes along with the reasons for relocation. The research findings show that relocated firms did not experience an extensive decentralization and that they moved to proximal locations within the metropolitan area but not moved to farther locations. It is observed that the firms mostly moved from the city center to the periphery of the city center and the city fringe only with the industry development plans prepared by government institutions and that the number of relocated firms have acceleratingly increased. In summary, the results show that firms have largely relocated not with their own inner dynamics but with plan enforcements. In this process, the individual firm relocations are different from organized relocations in terms of spatial and sectoral distribution, and scale of the firms.
Abstract (Original Language): 
1980’lerde neo liberal politikaların uygulanmasına koşut olarak bir yandan firmalar arası rekabetin artması ve sanayinin yeniden yapılanması, diğer yandan da merkezi ve yerel otoritenin kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, firmaların yer değiştirme süreçlerini etkileyen dışsal dinamikler olarak günümüzde sanayi coğrafyasının yeniden şekillenmesine yol açmaktadır (1). Bu çalışma son dönemde firma yer değiştirme sürecine ilişkin artan ilgiye paralel olarak, Ankara imalat sanayinin yer değiştirme davranışları üzerine odaklanmaktadır. Özellikle mekansal yer değiştirmeye ilişkin davranışın hangi faktörlerle etkileşim içinde şekillendiğini ve bu süreçte planlamanın rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak Ankara Metropoliten Alanı içinde 1988-2007 döneminde Ankara Sanayi Odası üye firma verilerinden, TOBB kapasite raporu sonuçlarından ve firmalar ile yapılan görüşmelerden yararlanılarak, yer değiştirme sürecinin ve yer değiştiren firmaların özellikleri ile yer değiştirme nedenleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın en temel bulgusu olarak, Ankara Metropoliten Alanında yer değiştiren firmaların kapsamlı bir desantralizasyon süreci yaşamadıkları, metropoliten alan içinde kısa mesafeli hareket ettikleri görülmüştür. Bu süreçte, kamu öncülüğünde gerçekleştirilen sanayi planları aracılığıyla firmaların kentin merkezinden, kent merkezi çevresine ve kent çeperine doğru hareket eden yer değiştirme eğiliminin ağırlık kazandığı ve son dönemde firma yer değiştirmelerinin hızlandığı saptanmıştır. Ankara özelinde elde edilen bulgularla sanayinin mekansal hareketliliğine yönelik saptamalar, yer değiştirmenin ağırlıkla firmaların kendi içsel dinamikleriyle değil, planlamanın etkisiyle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte bireysel yer seçimlerinin yönlendirdiği gelişmelerin planlı olarak gerçekleşen organize oluşumlardan mekansal ve sektörel dağılım ile firma ölçeği açılarından, farklılaştığı görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (2006) 2023 Başkent Ankara Nazım
İmar Plan Açıklama Raporu, Ankara; 257-87.
ANKARA SANAYİ ODASI (2007) Ankara İmalat Sanayi Firma Adres Rehberi,
Ankara.
ANKARA SANAYİ ODASI (1996) Ankara İmalat Sanayi Firma Adres Rehberi,
Ankara.
ANKARA SANAYİ ODASI (1988) Ankara İmalat Sanayi Firma Adres Rehberi,
Ankara.
BADEMLİ, R. (1987) Sanayinin Yerseçim Süreçleri, Ankara 1985’den 2015’e,
İ., Tekeli vd., der., Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara; 49-54.
BIANCHI, L., MARIOTTI I. (2003) Mezzogiorno and SEEC: Do
They Compete in Attraction of Italian Relocating SMEs?, RSA
International Conference, Reinventing Regions in The Global
Economy.
BOSTAN, M.(2008) Ankara Metropoliten Alanında İmalat Sanayi Firmalarının
Yer Değiştirme Süreci ve Özellikleri:Ampirik Bir Çalışma, Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge
Planlama Anabilim Dalı, Ankara.
BROUWER, A. E., MARIOTTI, I., OMMEREN, J. N. (2004) The Firm
Relocation Decision: an Empirical Investigation, Regional Science ( 38)
335-47.
CHESHIRE, P., GORDON, I. eds. (1995) Territorial Competition in an
Integrating Europe, Aldershot, Avebury.
ÇETİNKAYA, F. (1989) Industrial Production Dynamics as The Driving Force
in The Metropolitan Devolopment, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ, Ankara.
DIJK, J.V., PELLENBARG, P.H., (2000a) Firm Relocation Decisions in The
Netherlands: An Ordered Logit Approach, Papers Reional Science (79)
191-219.
DIJK, J.V., PELLENBARG, P.H. (2000b) Spatial Perspectives on Firm
Demography, Papers Regional Science (79) 107-10.
ERDOĞANARAS, F., ERSOY, M. (2005) 1985 sonrası İstanbul Basım ve
Yayın Sektöründe Mekansal Yeniden Yapılanma, İstanbul Teknik
Üniversitesi Dergisi, (4) 15-25.
ERDOĞANARAS, F., TAMER GÖRER, N. (2008) Ankara ve İzmir
Metropoliten Alanlarında Sanayinin Yer Değiştirme Süreçlerinde
Yaşanan Dönüşüm, BAP 06/2003-65, Yayınlanmamış Rapor.
ERDOĞANARAS, F., ECERAL ÖZELÇİ T., EROL D. (2005) İmalat
Sanayiindeki Mevcut Durum, Ankara, Karaman, Kayseri, Konya,
Nevşehir, Sıvas Kapsamında Karşılaştırmalı Sektör Analizi,
Sorunların ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti Araştırması, Türk Girişim
ve İş Dünyası Ostim Başkanlar Konseyi Toplantısı, Ankara.
GÖRER, N. (1990) Industrial Mobility in Ankara Inner Metropoliten Area Test
of Incubation Hypothesis for Different Industrial Sectors, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ,
Ankara.
HALL,T., HUBBARD,P. (1998) The Entrepreneurial City and The New
Urban Politics, The Entrepreneurial City, John Wiley and Sons, West
Sussex, England; 1-26.
LIPIETZ, A. (1986) New Tendencies in International Division of Labor:
Regimes of Accumulation and Nodes of Regulation, A.J. Scott,
M. Storper, eds., Production, Work and Territory, Allen Unwin,
London;16-35.
MARIOTTI, I. (2005) Firm Relocation and Regional Policy a Focus on Italy,
The Netherlands And The United Kingdom, Netherlands Geographical
Studies, Groningen ()14-58.
PECK, J. (1996) Work-Place: The Social Regulation of Labor Markets, The
Guildford Press, New York.
PELLENBARG, P. H. (2005) Firm Migration in the Netherlands, Paper for
45th ERSA Congress, Amsterdam.
PELLENBARG, P.H., KEMPER, N.J. (1997) Industrial Mobility in The
Netherlands, SOM Research Report, Groningen.
PELLENBARG, P.H.; VAN WISSEN, L.J.G., DIJK, J. V. (2002a) Firm
Relocation: State of the Art and Research Prospects, University of
Groningen, Groningen.
PELLENBARG, P.H., VAN WISSEN, L.J.G.; DIJK, J.V. (2002b) Firm
Migration, Industrial Location Economics, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham.
SCOTT, A.J. (1988) Metropolis From The Division of Labor to Urban Form,
University of California Press, Berkeley.
SMITH, A.P. (2000) Ethnicity, University Press, Oxford.
STORPER, M., SCOTT, A.J.(1989) Production, Work and Territory:
Contemporary Realities and Theoretical Tasks, A.J. Scott,
M.Storper(eds.) Production, Work and Territory, Allen Unwin, London;
3-15.
TEKELİ, İ., ALTABAN, O., GÜVENÇ, M., TÜREL, A., GÜNAY, B.,
BADEMLİ, R. (1987) Ankara 1985’ten 2015’e, Ankara Büyükşehir
Belediyesi Yayını, Ankara.
TEKELİ, İ., ŞENYAPILI, T., GÜVENÇ, M. (1991) Ankara’da Sanayi
Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci, Milli Prodükdüvite Merkezi
Yayını, Ankara.
TICKELL, A., PECK, J.A. (1992) Accumulation, Regulation and the
Geographies of Post-Fordism:Missing Link in Regulationist
Research, Progress in Human Geography, 16 (2) 190-218.
TUİK (2004) İl Göstergeleri 1980-2003, Ankara.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (2007) Ankara İmalat Sanayi
Firma Kapasite Raporu Kütükleri, Ankara.
ÜNVERDİ, L. (2006) Endüstriyel Yer Değiştirme Üzerine Ampirik Bir
Araştırma: İzmir Örneği 1950-2000, Planlama, (3) 67-77.
ÜNVERDİ, L. (2004) Küçük ve Orta Ölçekli Üretimin Mekansal Yer
Değiştirme Stratejileri: İzmir Örneği Üzerine Ampirik bir Alıştırma,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
WISSEN, V.L. (2005) Geographical Scale and the Role of Firm Migration in
Spatial Economic Dynamics, Paper for 45th European Congress of
the Regional Science Association, Amsterdam.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com