Buradasınız

ÖĞRETİM ELEMANLARI VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI” DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

TEACHER TRAINERS AND PRE SERVİCE TEACHERS VIEWS OF SERVİCE LEARNİNG COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, öğretim elemanları ve sınıf öğretmeni adaylarının Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada öğretim elemanlarının örneklemini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Topluma Hizmet Uygulamaları dersine danışmanlık yapan 10 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci aşamasındaki öğrenci ölçeğinin örneklemini ise 2010-2011 eğitim öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 269 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarına “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının THU’ya yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının THU dersinin yürütülmesi sırasında birtakım sorunlar yaşandığını, THU dersinin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri açısından önemli olduğunu vurguladıkları görülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarına uygulanan ölçek verilerinin analizi sonucunda ise, öğretmen adayları THU dersinin yürütülmesi sırasında birtakım sorunlarla karşılaştıklarını buna karşın THU’yu olumlu algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
21
54

REFERENCES

References: 

ADA S. ve ÜNAL S. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
Akyıldız S. ve Ayvacı, H.Ş.(2009). “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Bireye ve Topluma Kazandırdıkları ve Toplumun Beklentileri”, Milli Eğitim, 184, s.102-117.
ANDERSON C.S. & WITMER J.T (1994). How to Establish A High School Service Learning Program. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
ASTIN A.W., VOGELGESANG L.J., IKEDA E.K. & YEE J.A. (2000). How Service Learning Affects Students. Los Angeles: University of California Los Angeles, Higher Education Research Institute.
AYDOĞAN M. (2007). Köy Enstitüleri: Amaçlar, İlkeler ve Uygulamalar, Ankara: Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları.
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Arş.Gör.Serdar ARCAGÖK, Doç.Dr.Çavuş ŞAHİN
BANERJEE M., & HAUSAFUS, C. O. (2007). Faculty Use of Service-Learning: Perceptions, Motivations, and Impediments for the Human Sciences. Michigan Journal of Community Service Learning, 14(1), 32-45.
BERMAN S. (2006). Service Learning: A guide to planning, Implementing, and Assessing Student Project. California: Corwin Press.
BEYDOĞAN H.Ö. (1998). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme, (2. Baskı), Erzurum: A.Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları
BILLIG S.H.(2000). “Research on K-12 School-Based Service–Learning The Evidence Builds”81(9), Phi Delta Kappan, 658-664.
COŞKUN H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Ankara: Anı Yayıncılık
CRESS M. C. (2005). What is Service Learning, Learning Through Serving: A Student Guidebook for Service -Learning Accros the Disciplines, Virginia: Styluss Publishing.
ÇOBAN B., KAŞKAYA A., ÖZTÜRK A. (2010). “Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Tutumlarının Diğer Bölümler İle Karşılaştırılması (Erzincan Üniversitesi Örneği)”, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
ÇUHADAR A. (2008). “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Aracılığı ile Yurttaş-Öğretmen Yaratmak”, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale.
DEWEY J.(1930). Democracy and Education, Newyork: Mc Millian Company.
ERDEM A. R., KIRAN H., SUSAR K.F. (2011). “Köy Enstitüleri Mezunlarının Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma”, E-Journal of New World Sciences Academy, 6, 1, 476-489.
FLECKY K. (2011). Foundations of Service Learning, Service Learning in Occupational Therapy Education Philosophy anad Practice, Sudbury: Joness and Bartlett Publishers.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(2), 21-54
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI” DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
GALLANT K., SMALE B., ARIA S. (2010). “Civic Engagement Through Mandatory Community Service: Implications of Serious Leisure”, Journal of Leisure Research, 42, 2, 181-201.
GÖKÇORA İ.H. (2007). “Kulluktan Özgür Bireye: Üretken Eğitim ve Aydınlanma Yolunda Köy Enstitüleri”, Üniversite ve Toplum Dergisi, 7 (1), 1-7.
GRAYY M.J., ONDAATJE E.H., ZAKARAS L. (1999). Combining Service and Learning in Higher Education. Rand Education. ISBN: 0-8330-2757-3.
GÜROL A. ve ÖZERCAN M.G. (2010). “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Uygulanmasına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi”, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
HORZUM M.B. ve YILMAZ K.(2005). “Küreselleşme, Bilgi Teknolojileri ve Üniversite”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6,10,103-121.
JOHNSON K.G. (2009). “Bridging Academic Writting With Service-Learning: Measuring Student Perceptions And Learning Outcomes of An Academic Writing Course, The Faculty of the School of Educatıon Science, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Virginia.
KARASAR N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (19. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
KENARY J. (2009). Service Learning Experience and Undergraduate Leadership Behaviors: An Action Research Case Study, , University of Hartford Faculty of the College of Education. Yayınlanmamış Doktora Tezi, West Hartford.
KESTEN A., ELMA C., KIROĞLU K., DİCLE A.N., UZUN E.M. ve PALAVAN Ö. (2011). “Kurum Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Topluma Hizmet Uygulamaları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,10, 35, 45-63.
MANKO T.P.(2010). An Exploration of Teachers’ Perceptions of the Value of Employing Service-Learning In the Classroom, , University of Phonenıx Doctor of Education, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Arizona.
MCCLAM T., DIAMBRA J.F., BURTON B., FUSS A., FUDGE D.L. (2008). “An Analysis of a Service-Learning Projects: Students’ Expectations,
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Concerns, and Reflections”, Journal of Experiential Education, 30,3, 236-249.
MILES, M.B. & HUBERMAN A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd Edition), London: SAGE Publications Ltd.
MORGAN W., MATTHEW S. (2001). “Building Citizenship: How Student Voice in Service-Learning Develops Civic Values”, Social Science Quarterly 32, 1, 154-169.
MUSOLF G.R. (2001). “John Dewey’s Social Psychology and Neo Pragmatism Theoretical Foundations of Human Agency and Social Reconstruction”, The Social Science Journal, 38, 277-295.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2009)., Eğitim Fakültelerinde Topluma Hizmet Yönergesi,Topluma Hizmet Uygulamaları Ulusal Çalıştayı, Mersin: Suphi Öner Öğretmenevi.
NUMANOĞLU G. (1999). “Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler I, Bilgi Topluma ve Eğitime Yansımalar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-2,32, 332-350.
NATIONAL SERVICE-LEARNING CLEARING HOUSE (2011). What is Service Learning, http://www.servicelearning.org/what-is-service-learning, E.T. 02.02.2011.
ÖĞÜLMÜŞ S. (2006). Eğitim Bilimler Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, 2000, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
PEARSON S. S.(2002). Finding Common Graund: Service Learning and Education Reform: A survey of 28 leading school reform models. American Youth Policy Forum, Washington: Publications Department.
PRITCHARD F.F., WHITEHEAD G.I. (2004). Serve and Learn: Implementing and Evaluating Service-Learning in Middle and High School, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
REINDERS H., JAMES Y. (2006). “School-Based Required Community Service and Civic Development in Adolescents”, Applied Development Science, 10, 1, 2-12.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(2), 21-54
Arş.Gör.Serdar ARCAGÖK, Doç.Dr.Çavuş ŞAHİN
SIMONS L., CLEARLY B. (2006). “The Influence of Service Learning On Students’Personal and Social Development”, College Teaching, 54, 4, 307-318.
ŞENTÜRK Ü. (2008). “Enformasyon Toplumunda Eğitimin Yeri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 487-506.
TANRISEVEN I. ve YANPAR Y.T. (2011). “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, 6, 1, 415-428.
TEZCAN M. (1997). Eğitim Sosyolojisi (11. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
THOMSEN K. (2006). Turning Service Into Service Learning, Service Learning in Grade K-8: Experiential Learning That Builds Character and Motivation. California: Corwin Press.
VINCENT A. (2010). An Examination of Factors That Affect The Institutionalization of Service- Learning At American Institutionof Service-Learning At American Institutions of Higher Education, University of South Dakota Doctor of Education. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dakota.
YEŞİLYAPRAK B. (2006). Eğitim Bilimler Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, 2000, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
WATERMAN A.S. (1997). Service Learning: Applications from the Research, Mahvah: Nj Lawrence Erlbaum Associates.
Zimmerman C. D.(2010). Project Based Learning for Life Skill Building in 12th Grade Social Studies Classrooms: A Case Study, School of Education and Counseling Psychology, Dominican University of California, Yayınlanmamış Doktora Tezi, California.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com