Buradasınız

"SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ALANINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK İNANCI" ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPING AN SELF-EFFICACY SCALE OF GEOGRAPHY FOR PRE-SERVICE TEACHERS OF SOCIAL SCIENCES: IT'S VALIDITY AND RELIABILITY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to develop a scale to measure the level of self-efficacy for geography of pre-service teachers of social sciences. This study, a scale of 19 items has been developed for 184 university students. Split half Coefficient is . 79. A factor analyse has been used in check the variety of the scale and three sub dimensions have been deleted. There is a significant correlation between the sub dimensions
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının coğrafya alanında sahip oldukları yeterlik düzeylerini ölçebilecek bir araç geliştirilmesi amaçlanmıştır. 184 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada 19 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Testi yarılama yöntemiyle yapılan güvenirlik çalışmasında r=.79 olarak bulunmuştur. Geçerlik çalışmasında/aktör analizi yapılmış 3 alt boyut görülmüştür. Alt boyutlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 
63-69

REFERENCES

References: 

Ashton,P.T.(1984)
Teache
r efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education, Journal of Teacher Education. 35(5),28-32
Atıcı,M.(2000) İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Yetkinlik Beklentisi Rolünün
İngiltere ve Türkiye'de seçilen Bir Araştırma Grubu Üzerinde İncelenmesi. www.yok.gov.tr/egtfak/meral.htm
Büyüköztürk, Ş. (1997) Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi.Eğitim Yönetimi Dergisi, 3,453-464,1-3
Büyüköztürk,Ş.(2005) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı,(5.Baskı)Pegem Yayıncılık, Ankara
MEB.(2005) Öğretmenlik Mesleği Genel
Yeterlikleri Taslağı
http ://www.oyegm. meb. gov.tr/....
Bandura,A.
(1977
) Self_Efficacy :TowardA Unifyling Theory of Behavioral Change, Psychogical Rewiew, 84(2),191-215
Bandura,A.(1993)Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning, Educational Psychologist, 28(2),117-148
Bandura,A.(1994)Self-efficacy,in
V. S.Ramachaudran(Ed) .Encyclopediaof Human
Behavior, (4), 71-81.
Newyork:Acedemic Press Enochs L.G.,Riggs, I.M.(1990)Further Development of an Elementary Scence Teaching Efficacy Belief Instrument: A Preservice Elementary Scale,
Gibson,S.,Dembo,M.H.(1984)Teacher Efficacy: A construct validation, Jurnal of Educational Psychology,76,669-582
Henson
Robi
n K.(2002) From adolescent angst to adulthood:Substantive Implications and Measurement Dilemmas in the Development of Teacher Efficacy Researc, Educational Psychologist,37(3),137-150
Lewitt,K.E. (2001) An Analysis of Elementary Teachers' Belief Regarding The Teaching and Learning of Science, Science Education, 86(1), 1-22
Pajares,F.(1996) Self-efficacy beliefs in acedemic settings, Rewiew of Educational Resarch,66,543-578
Saklofske,D.H.,Michayluk,C.O.Randhawa,B .S.( 1988)Teacher efficacy and teaching behaviours. Psychological Reports,63,407-414
Schmitz,G.S.(2000)Zur Stuructur und Dynamik der Selbswirkssamkeitserwartung von Lehrern. Ein protektiver Faktor gegen Belastung und Burnout? Diggitale Dissertation.FU Berlin, http://darwin.inf.fuberlin.de/2000/29/
Tschannen-Moran,M.Woolfolk Hoy,A.(2001) Teacher efficacy: Capturing an elusive construct, Teaching and teacher Education, 17,783-805
Özkan,Ö.,Tekkaya,C.Çakıroğlu,J.(2002) Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları, V.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, OTTÜ, Ankara http://oyegm.meb.gov.tr/yet/index.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com