Buradasınız

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA ÜZERİNE ETKİLERİ: ALANYA BÖLGESİNDE BIR ARAŞTIRMA

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL CONFLICT IN ACCOMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN ALANYA REGION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tourism is an industry that services production is concentrated. In this industry accomodation establishments employees' attitudes and behaviors are important for the tourism sector. Therefore, the organizational culture in which employees' attitudes and behaviors are developed to be monitored and measures should be taken to prevent possible conflicts. This study aims to explore the effects of the organizational culture of the accommodation establishments on the conflict. Questionnaire was used as a method of data collection. To determine the effects of organizational culture on organizational conflict, consisting of seven dimensions "Organizational Culture Inventory" (Çelik, 2007) and the three dimensions of the "Organizational Conflict Scale" (rahim, 1983) were used. The scale was applied on 7 five-stars accomodation establishments which are open during the winter season, working at national and international area. As a result, on all of the conflicts within the group and between groups were determined to have a significant impact of organizational culture.
Abstract (Original Language): 
Turizm, sektör itibari ile hizmet üretiminin yoğun olduğu bir endüstridir. Bu endüstride, müşterilerle doğrudan ve sürekli iletişim halinde olan konaklama işletmeleri çalışanlarının sergileyeceği tutum ve davranışlar, turizm sektörü açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, çalışanların içinde bulunduğu örgüt kültürüne yönelik geliştirdiği tutum ve davranışlar izlenmeli ve olası çatışmaları önlemeye yönelik tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çalışma da konaklama işletmelerine ait örgüt kültürünün çatışma üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Örgüt kültürünün örgütsel çatışma üzerindeki etkilerini belirlemek için Çelik'in (2007) yedi boyuttan oluşan "Örgüt Kültürü Ölçeği" ve Rahim'in (1983) üç boyuttan oluşan "Örgütsel Çatışma Ölçeği" kullanılmıştır. Hazırlanan ölçek, Alanya destinasyonunda kış sezonunda hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren 7 adet beş yıldızlı konaklama işletmesinde toplam 226 çalışana uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, kişisel, grup içi ve gruplar arası çatışmaların tümünde örgüt kültürünün önemli derecede etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
167
183

REFERENCES

References: 

AUGUSTYN, M. ve S.K. HO
(1998)
, "Service Quality and Tourism", Journal of Travel Research, 37 (1), 71-75.
AKTAŞ, H. ve KILINÇ, T. (2007), "TUROB Üyesi Beş Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Yaklaşımları ile Bireyler Arası Çatışma Yönetim Tarzları İlişkisi", İ.Ü. İşletme İktisadı Enst. Dergisi,
18,(18), 76-87.
ALTMAN, L.A. ve BROTHERS, L.R.
(1995)
, "Career Longevity of Hospitality Graduates, FIU Hospitality Review, 13(2),77-83.
ASUNAKUTLU,
T
. ve SAFRAN, B. (2004), "Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma (Marmaris Turizm Sektörü Örneği)", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 26-49.
BUICK, I. ve THOMAS, M. (2001), "Why do Middele managers In Hotels burn-out?" International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 13(6), 304-309.
ÇELİK, B. (2007). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
DEMİRCAN, Ç. N., YILDIZ, S. (2009), "Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken mi?", Electronic Journal of Social Sciences, 8 (28), 68-90.
DAVIS, K. (1988), İşletmede İnsan Davranışı-Örgütsel Davranış, İstanbul: Küre Yayınları.
DİNÇER, Ö. (1998), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Timaş Matbaası.
DUNCAN, W J. (1989), Organizational Culture: Getting A Fix On An Elusive
Concept, Academy of Management Executive, 3 (3), 229-236.
180
Serpil KOCAMAN-Seyfettin KOCAMAN-Neşe ÇAKIR
DÜŞÜKCAN, M. (2003), "Örgütsel Çatışma Ve Çatışma Yönetimi Sürecinde
Örgütsel İletişimin Etkinliği: Kuramsal ve Uygulamalı Bir Çalışma", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
EARNEST, G.W. ve MCCASLİN, N.L. (2000), "Extension Administrators Approach to Conflict Management: A Study of Relationship Between Conflict Management Styles and Personality Type", Journay Of Agricultural Education, 35(3), 18-22.
ERDOĞAN, İ. (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: Dönence Basın Yayın.
EREN, E. (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
ERKMEN, T. ve ORDUN, G. (2001), "Örgüt Kültürü Tipleri ile Yönetim
Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 67-87. ERTÜRK, M. (1998), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayım.
HINKIN, T.R. ve TRACEY, J.B. (2000). "The cost of turnover" The Cornell
HRA Quarterly, June: 14-21. HORWARD, W. O. (1997), Managing Corporate Culture, Innovation and
Entrepreneurship, USA: Library Of Congress Cataloging-in Publication Data, s.3.
IVERSON, R.D. ve DEERY, M.
(1997)
, "Turnover culture in the hospitality industry'', Human Resource Management Journal, 7 (4), 71-82.
KAUSHAL, R. ve KWANTES, C. (2006), "The Role Of Culture And
Personality İn Choice Of Conflict Management Strategy", International Journal Of Intercultural Relations, 30, 579-603
KING, B., MCKERCHER, B. ve WARYSZAK, R., (2003), "A comparative
study of hospitality and tourism graduates in Australia and Hong Kong", The International Journal of Tourism Research, 5-6 Nov/Dec.,409-420.
KILINÇ, T. (1985), "Örgütlerde Çatışma: Mahiyeti ve Nedenleri", İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 14 (1), 103-124. KOÇEL, T. (2001), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım.
KUŞLUVAN, S. ve KUŞLUVAN, Z. (2004), "Turizm İşletmelerinde İşgören
Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri", SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 1 (1), 28-36.
KUŞLUVAN,
S.
, KUŞLUVAN, Z. (2000), "Perceptions and attitudes of
undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey", Tourism Management, 21, 251-269 LOUIS, M. R. (1985), "An Investigator's Guide to Work Place Culture", Organizational Culture, California: Sage Publication.
181
Konaklama
işletmelerinde Örgüt Kültürünün Örgütsel Çatışma Üzerine Etkileri:
Alanya Bölgesinde Bir Araştırma
NEWSTORM, J. W. ve DAVİS, K. (1993). Organizational Behavior: Human Behavior at Work, New York: Mc Graw-Hill Inc.
OGBONNA, E. ve HARRİS, L. C. (2000), "Organizational culture and
performance: empirical evidence from UK companies". International Journal of Human Resource Management, 11(4), 766-788. ÖZKALP, E. ve KIREL, Ç. (2001). Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim ve Sağlık Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı, Eskişehir.
RAHIM, A. (1983), " A Measure Of Styles Of Handling İnterpersonal
Conflict", Academy Of Managment Journal, 26 (2), 368-374. RAHIM, A (1985), "A Strategy for Managing Conflict in Complex
Organizations", Human Relations, 38, 81-89. ROBBINS, S.
P
. (2001), Organizational Behavior, New Jersey: Prentice Hall
Inc.
ROBBINS, S. P. (1974), Managing Organizational Conflict, New Jersey: Prentice Hall Inc,
ROLLINSON, D. ve BROADFİELD, A. (2002), Organizational Behavior and
Analysis, Prentice Hall: New York.
SANDOLE, D. ve KELMAN, H. (1993). Conflict Resolution Theory and
Practice Integration and Application, New York: Manchester University Press.
SCHEIN, E.H. (1985), Coming to New Awareness of Organizational Culture,
Sloan Management Review, 25 (2), s.3-16. SIMS, R. R. (2002), Managing Organizational Behavior, Quorum Books. SIU, V., TSANG, N. ve WONG, S. (1997). "What Motivates Hong Kong's
Hotel Employees?", The Cornell H.R.A., Quartely, October: 44-49.
STONER J. A. F. (1978), Management, Prentice Hall Inc, New Jersey. SÜTLÜ, T. (2007), "Örgütsel Çatışma ve İşgören Üzerine Etkileri", Marmara
Üniversitesi S.B.E, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. ŞENER, B. (2001), Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon,
Ankara: Gazi Kitabevi. ŞİŞMAN, M. (2007), Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegem A Yayıncılık. TEKARSLAN, E. HÜNER, Ş., KILINÇ, T. Ve BAYSAL, C. (2000),
Davranışın Sosyal Psikolojisi, İstanbul: Dönence Basım. TOPALOĞLU, Cafer. (2010). Örgütiçi Çatışmaların Yönetim Süreci: Otel
İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar
Dergisi. Cilt: 14, Yıl: 10, Sayı: 20. s. 97-114. TUĞLU, A. (1996), "Örgütsel Çatışma ve Yönetimi", Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. USAL, A. ve KUŞLUVAN, Z. (1997), Davranış Bilimleri, Barış Y., İzmir. VURAL, Z. B. (2005). Kurum Kültürü, İstanbul: İletişim Yayınları.
182
Serpil KOCAMAN-Seyfettin KOCAMAN-Neşe ÇAKIR
ZOPIATIS, A. ve CONSTANTİ, P. (2007), "Human Resource Challenges
Confronting The Cyprus Hospitality Industry", EuroMed Journal of Business, 2 (2), 135-153.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com