Buradasınız

ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ

PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS AND GENERAL HEALTH PATTERNS OF ADOLESCENTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In the present study, 544 adolescents, 251 of whom are girls and 293 of whom are boys, who attend the high school of sciences and public high schools, were evaluated in terms of psychological symptoms and general health patterns. It was also investigated whether psychological symptoms and general health patterns vary according to variations of sex, sociometric status and school type. The data from the research were obtained through the administration of the scales Brief Symptom Inventory and Sociometry. In order to determine the prevalence of psychological symptoms among adolescents, points that the students got from the subscales of Brief Symptom Inventory were considered. The research concluded that psychological symptoms occur more commonly among adolescent girls. It was found out that students of high school of sciences are more at ease in terms of psychological symptoms when compared to those observed at public high school students who admitted having more psychological problems. It was observed that general health patterns of students of high school of sciences are better than those of public school students. However, it was found that psychological symptoms and general health patterns of adolescents did not vary significantly according to the variation of sociometric status.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada fen lisesi ve genel liseye devam eden 251’ i kız, 293’ ü erkek olmak üzere 544 ergen, psikolojik belirtiler ve genel sağlık örüntüleri açısından değerlendirilmiştir. Psikolojik belirti ve genel sağlık örüntüsünün cinsiyet, sosyometrik statü ve okul türü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Araştırma verileri, Kısa Semptom Envanteri ve Sosyometri ölçekleri uygulanarak toplanmıştır. Ergenlerde psikolojik belirtilerin yaygınlığını belirlemek için Kısa Semptom Envanteri’nin alt ölçeklerinden aldıkları puanlara bakılmıştır. Araştırma sonucunda, psikolojik belirtilerin kız ergenler arasında daha yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Fen lisesi öğrencilerinin genel lise öğrencilerine göre psikolojik belirtiler açısından daha iyi durumda oldukları ve genel lise öğrencilerinin daha çok psikolojik problem ifade ettikleri saptanmıştır. Fen lisesi öğrencilerinin genel sağlık örüntülerinin genel lise öğrencilerinin genel sağlık örüntülerinden daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak ergenlerin, psikolojik belirti ve genel sağlık örüntülerinin sosyometrik statü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği gözlenmiştir.
119
136

REFERENCES

References: 

Aarq, L. E., Haugland, S., Hetland, J.,Torsheim, T., Samdal, O. ve Wold, B. (2001). Psychological and somatic complaints among adolescents. Tidsskr Nor Laegeforen, 121(25), 2923- 2927.
Asher, S. R. ve Wheeler, V. A. (1985). Children’s loneliness: A comparison of rejected and neglected peer status. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53(4), 500-505.
Baldwin, D. R., Harris, S. M. ve Chambliss, L. N. (1997). Stress and illness in adolescence: Issues of race and gender. Adolescence, 32(128), 839- 853.
Bilal, F. (2005). Ergenlerde çevresel risk etmenleri ve psikopatoloji. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Calais, S. L., Andrade, L. M. B. ve Lipp, M. E. N. (2003). Gender and schooling differences in stress symptoms in young adults. Psicologia, 16(2), 257- 263.
Cassidy, J. D. ve Asher, S. R. (1992). Loneliness and peer relations in young children. Child Development, 63(2), 350- 365.
Cicchetti, D. ve Rogosch, F. A. (2002). A developmental psychopathology perspective on adolescence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(1), 6- 20.
Clark, C., Haines, M. M., Head, J., Klineberg, E., Arephin, M., Viner, R. ,Taylor, S. J., C. Booy, R., Bhui, K. ve Stansfeld, S. A. (2007). Psychological symptoms and physical health and health behaviours in adolescents: A prospective 2- year study in East London. Addiction, 102(1), 126- 135.
Coelho, R., Martins, A. ve Barros, H. (2002). Clinical profiles relating gender and depressive symptoms among adolescents ascertained by the Beck Depression Inventory II. European Psychiatry, 17(4), 222- 226.
Cummings, E., M., Ballard, M., El- Sheikh, M. ve Lake, M. (1991). Resolution and Children’ s responses to interadult anger. Developmental Psychology, 27(3), 462- 470.
Çekici, F. (2003). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıflarda görülen duygusal ve davranışsal sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi (Adana ili merkez örneği.. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Çetinkaya, H. (2004). Beden imgesi, beden organlarından memnuniyet, benlik saygısı,
132
yaşam doyumu ve sosyal karşılaştırma düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılaşması. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dereboy, İ. F. (1993). Kimlik bocalaması: Anlamak, tanımak, ele almak. Malatya: Özmert Ofset.
Dopheide, J. A. (2006). Recognizing and treating depression in children and adolescents. American Journal of Health- System Pharmacy, 63(3), 233- 243.
Dumont, M. ve Provost, M., A. ( 1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support, coping strategies, self- esteem, and social activities on experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28(3), 343- 363.
Erikson, E. H. (1968). Identity youth and crisis. New York: W.W.Norton.
Erol, A., Toprak, G. ve Yazıcı, F. (2002). Üniversite öğrencisi kadınlarda yeme bozukluğu ve genel psikolojik belirtileri yordayan etkenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 3(1), 48- 57.
Eskin, M. (2000). Ergen ruh sağlığı sorunları ve intihar davranışıyla ilişkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(4), 228- 234.
Eskin, M. (2001). Ergenlikte yalnızlık, baş etme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 4(1), 5- 11.
Eskin, M., Ertekin, K., Harlak, H. ve Dereboy Ç. (baskıda). Lise öğrencisi ergenlerde depresyonun yaygınlığı ve ilişkili olduğu etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi.
Essau, C. A., Conradt, J. ve Petermann F. (2000). Frequency, comorbidity, and psychosocial impairment of anxiety disorders in German adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 14(3), 263- 279.
Felner, R.,D., Brand, S., DuBois, D., Adan, A., Mulhall, P. ve Evans, E. (1995). Socioeconomic disadvantage, proximal environmental experiences, and socio- emotional and academic adjustment in early adolescence: Investigation of a mediated effects model. Child Development, 66(3), 774- 792.
Fronen, S. ve Nurmi, J. E. (2001). Sociometric status of young adults: Behavioural correlates and cognitive- motivational antecedents and consequences. International Journal of Behavioral Development, 25(3), 203- 213.
Furnham, A., Badmin, N. ve Sneade, I. (2002). Body image dissatisfaction: Gender differences in eating attitudes, self- esteem and reasons for exercise. The Journal of Psychology, 136(6), 581- 596.
133
Greenspan, S. I. & Breslau- Lewis, N. (1999). Bebeklerde ve çocuklarda sağlıklı ruhsal gelişim. (Çev. İsmail Ersevim) İstanbul: Özgür Yayınları.
Gültekin- Hatunoğlu, H. K. A. (2003). Farklı ahlaki gelişim düzeylerinde bulunan üniversite öğrencilerinin kendilerinin ve toplumun ahlak düzeyini değerlendirmeleri ve psikolojik belirti düzeylerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Hankin, B. L., Mermelstein, L. ve Roesch, L. (2007). Sex differences in adolescent depression: Stress exposure and reactivity models. Child Developmental, 78(1), 279- 295.
Jacobson, K. ve Rowe, D. (1999). Genetic and environmental influences on the relationships between family connectedness, shool connectedness and adolescent depressed mood: Sex differences. Developmental Psychology, 35(4), 926- 939.
Jessor, R., Turbin, M., Costa, F. M., Dong, Q., Zhang, H. ve Wang, C. (2003). Adolescent problem behavior in China and United States: A cross- national study of psychosocial protective factors. Journal of Research on Adolescence, 13(3), 329- 342.
Kahraman, S. ( 1995). Cinsiyetleri, yalnızlık, başarı ve sınıf düzeyleri farklı yatılı olan ve olmayan meslek lisesi öğrencilerinin stresle başaçıkma stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Karaduman, B. D. (1997). Ankara fen lisesi öğrencilerinin kendini kabul düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Kerimova, M. (2000). Lise öğrencilerinde görülen psikolojik belirtilerin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Keskin, P. (1995). Lise öğrencilerinde görülen ruhsal belirtiler ve öğretmenlerin ruhsal sorunları seçebilmeleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Kim, Y. H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2- year study. International Journal of Nursing Studies, 40(2), 115- 124.
Kirkcaldy, B., Siefen, G. ve Furnham, A. (2003). Gender, anxiety- depressivity and self- image among adolescents. European Psychiatry, 18(2), 50- 58 .
134
Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
Köknel, Ö. (2005). Depresyon ruhsal çöküntü. İstanbul: Altın Kitaplar.
Kulaksızoğlu, A. (2004). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Letcher, P. (2005). Anxiety afflicts adolescent girls more than boys. The University of Melbourne, UniNews, 14(21),14- 28.
Masi, G., Favilla, L., Millepiedi, S., Mucci, M., Rundell, J. R. ve Engel, C. C. (2000). Somatic symptoms in children and adolescents referred for emotional and behavioral disorders. Psychiatry, 63(2), 140- 159.
Masten, A., S., Miliotis, D., Graham- Bermann, S., A., Ramirez, M. ve Neemann, J. (1993). Children in homeless families: Risks to mental health and development. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61 (2), 335- 343.
McCauley- Ohannessian, C., Lerner, R. M., Lerner, J. V. Ve von Eye, A. (1999). Does self- competence predict gender differences in adolescent depression and anxiety? Journal of Adolescence, 22(3), 397- 411.
McLoyd, V. (1990). The impact of economic hardship on black families and children: Psychological distress, parenting, and socioemotional development. Child Development, 61 (2), 311- 346.
Ollendick, T. H., Weist, M. D., Borden, M. C. Ve Greene, R. W. (1992). Socimetric status and academic, behavioral and psychological adjustment: A five- year longitudinal study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(1), 80- 87.
Oral, A. (1994). Sources of stress and coping strategies during adolescence. The Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2005). Ortaöğretim kurumlarına göre 2005 öğrenci seçme sınavı sonuçları. Ankara: ÖSYM Yayınları.
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2007). Ortaöğretim kurumlarına göre 2006 öğrenci seçme sınavı sonuçları. Ankara: ÖSYM Yayınları.
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) (2008). Ortaöğretim kurumlarına göre 2007 öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi sonuçları. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Özbay, D. (2003). Lise öğrencilerinin psikopatolojik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel
135
uyum düzeyleri arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O. ve Oğuzhanoğlu, N. K. (2002). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(3), 155- 161.
Palapattu, A. G., Kingery, J. N. ve Ginsburg, G. S. (2006). Gender role orientation and anxiety symptoms among african american adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(3), 441- 449.
Polce- Lynch, M., Myers, B. J., Kliewer, W. ve Kilmartin, C. (2001). Adolescent self- esteem and gender: exploring relations to sexual harrassment, body ımage, media ınfluence and emotional expression. Journal of Youth and Adolescence, 30(2), 225- 244.
Puskar, K. R., Sereika, S. M. ve Haller, L. L (2003). Anxiety, somatic complaints and depressive symptoms in rural adolescents. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 16(3), 102- 111.
Riuttala, E. M. L. (2006). Nuorten henkilökohtaisten tavoitteiden profiilit ja subjektiivinen hyvinvointi. Helsingin Yliopisto Psykologian Pro Gradu (Thesis).
Sayıl, I., ve Devrimci- Özgüven, H. (2002). Suicide and suicide attempts in ankara in 1998: Results of the WHO/EURO multicentre study of suicidal behaviour. Crisis, 23(1), 11- 16.
Liseli olmak zor zenaat (1). (2004, Mayıs 9). Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2008, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=115854
Seiffge- Krenke, I. ve Klessinger, N. (2000). Long- term effects of avoidant coping on adolescents’ depressive symptoms. Journal of Youth and Adolescence, 29(6), 617- 630.
Sheidow, A., J., Gorman- Smith, D., Tolan, P., H. ve Henry, D., B.(2001). Family and community characteristics:Risk factors for violence exposure in ınner- city youth. Journal of Community Psychology, 29 (3), 345- 360.
Siyez, D. M. (2007). Lise öğrencilerinde problem davranışların görülme sıklığı: izmir örneklemi. Türk PDR Dergisi, 3(28), 15- 31.
Soylu, Ö. (2002). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ailelerinden sosyal destek algılayıp algılamama durumlarına göre psikolojik belirtiler yönünden incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış
136
Yüksek Lisans Tezi.
Steinberg, L. (2002). Adolescence. New York: McGraw Hill Companies Inc.
Sweeting, H. N., West, P. B. ve Der, G. J. (2007). Explanations for female excess psychosomatic symptoms in adolescence: evidence from a school- based cohort in the west of scotland. BMC Public Health, 7, 298.
Takakura, M. ve Sakihara, S. (2000). Gender differences in the association between psychosocial factors and depressive symptoms in japanese junior high school students. Journal of Epidemiology, 10(6), 383- 391.
Tarhan, N. (1996). The relationships of sociometric status, sex, academic achievement, school type and grade level with loneliness leels of secondery school students. The Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Tolan, P., H., Gorman- Smith, D., Henry, D., Chung, K. ve Hunt, M. (2002). The relation of patterns of coping of ınner- city youth to psychopathology symptoms. Journal of research on Adolescence, 12 (4), 423- 449.
Turner, G. (1999). Peer support and young people’s health. Journal of Adolescence, 22(4), 567- 572.
Undheim, A. M. ve Sund, A. M. (2005). School factors and the emergence of depressive symptoms among young norwegian adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 14(8), 446- 453.
Williams, R. ve Hunt, K. (1997). Psychological distress among British South Asians: The contribution of stressful situations and subcultural differences in the West of Scotland Twenty- 07 study. Psychology Medicine, 27(5), 1173- 1181.
Yaşar, K. (1999).Lise öğrencilerinin kendini değerlendirme düzeylerinin ve yalnızlık sorunlarının karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Yörükoğlu, A. (2004 ). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar. İstanbul: Özgür Yayınları.
Zettergren, P., Bergman, L. R. ve Wangby, M. (2006). Girls’ stable peer status and their adulthood adjustment: A longitudinal study from age 10 to age 43. International Journal of Behavioral Development, 30(4), 315- 325.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com