Buradasınız

EĞİTİM KURUMLARINDA KALİTE OLGUSU VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ

QUALITY PHENOMENON IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND QUALITY ASSURANCE SYSTEMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Quality is associated with the concepts that are effectiveness, productivity, performance, efficiency and accreditation. Thus, quality issue is based on the development of different models to access to best school. But, as a system, the function of concept for education of good quality differs. This differentiation is due to different characteristics of education than organizations that produce goods. In this perspective, school of good quality is examined in terms of quality concept.
Abstract (Original Language): 
Kalite, etkililik, verimlilik, performans, yeterlilik ve yeterliliğe duyulan güven (=akreditasyon) kavramlarıyla iç içedir. Böylece nitelik sorunu daha kaliteli/iyi okula ulaşmada çeşitli modellerinin gelişimine temel oluşturur. Fakat sistem olarak kaliteli/iyi eğitim için sözü geçen kavramların işlevleri farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma okulun/eğitimin mal üreten örgütlerden farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Bu çerçevede aşağıdaki çalışmada iyi okul, kalite olgusu bakımından incelenmektedir.
143
160

REFERENCES

References: 

ATALAY, F.,
"Okul
Seçme Sınavı". Cumhuriyet, 23 Mayıs 2002, s.9.
BALCI, A., Etkili Okul ve Okul Geliştirme, Pegem, Ankara 2001.
BALTACI, R., Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarını Öğretmen Eğitimindeki Akreditasyon Konusundaki Algıları, (MÜ EBE YL Tezi ), İstanbul 2002.
BAŞARAN, İ.E., Eğitim Yönetimi. Nitelikli Okul, (Feryal Matbaası), Ankara 2000.
De HAAN, G./ HARENBERG, D., "Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Leben im 21. Jahrhundert gestalten können". H.DÖBERT/C.ERNS (Ed.), Neue Schulkultur. (Basiswissen Paedagogik Bd. 1), Schneider, Hohengehren 2001, s.20-43.
DİNLER, F., "Özel Okul Seçimine Dikkat". Vakit, 29 Ağustos 2002, s. 4.
EDER, F./THONHAUSER,T.,
"Qualitaetsentwicklung
und
Qualitaetssicherug in Schulen Österreichs". H. DÖBERT/C. ERNS (Ed.), Schule und Qualitaet, Schneider, Hohengehren 2001, s.126 - 158.
ESİN,A., ISO 9001 : 2000 Işığında Hizmette Toplam Kalite ,Metu Pres, Ankara 2002.
European Commission, European Report on the Quality of School Education, Italy 2001.
HALİS,M., Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite
Güvence Sistemleri. ISO 9002 Kalite Belgesi Çalışmaları, Beta, İstanbul 2000.
HESAPÇIOĞLU, M., "Etkin Okul Araştırmaları". Özel Kültür Okulları Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi (Ed.), Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu: Eğitimde Nitelik Geliştirme: 13-14 Nisan 1991, İstanbul 1991, s. 238-242.
HESAPÇIOĞLU, M./BAKİOĞLU, A./BALTACI, R., "Öğretmen Eğitiminde Sorumluluk
ve Akreditasyon". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2000/1, (İstanbul), s.143-160.
KARSLI, M.D., Yönetsel Etkililik, (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, No: 6),
Bolu 1998.
KÖKSOY, M., Yüksek Öğretimde Kalite ve Türk Yüksek Öğretimi İçin Öneriler, (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları), İstanbul 1998.
OĞUZ, N., "Eğitimde Verimlilik ve Okul Verimliliği". Kalkınmada Verimlilik Anahtarı (Ankara), Şubat 2001, 146, s.16-17.
PEKER,Ö., "Eğitimde Kalite ve Akreditasyon" .Amme İdaresi Dergisi,1996
/29/4(Ankara),s.19-39.
159
ŞALE,I ., Adım Adım Toplam Kalite Uygulamaları,Seçkin Yayınları,Ankara 2001. ŞİŞMAN, M., Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Etkili Okullar, Pegem, Ankara 2002. TC İstanbul Valiliği Millî Eğitim Müdürlüğü, Kalite El Kitabı, İstanbul 2003.
TEKİN, E./KIRCAALİ-İFTAR,G., Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri, Nobel, Ankara 2001.
160

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com