Buradasınız

BİR ORTA ÖĞRETİM FORMATI OLARAK SOSYAL LİSE

SOCIAL SCIENCES LYCEE as a FORMAT of HIGH SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to bring a new proposal in addition to present secondary school systems of the National Education in Türkiye. This proposal aims to measure the ability as correct and its time.. The starting point of this study is the absence of a secondary school model as a sub-structure for the university education in the social sciences fields. The reasons of this study are to write the frame of this kind of secondary school format. And also, it is made a stress for the strategical importance of social sciences education in today's society.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan lise formatlarına ek olarak yeni bir öneri getirmektir. Bu öneri; yeteneğin doğru ve zamanında tespit ve yönlendirilmesini esas alan bir çerçevede yapılmaktadır. Hareket noktası; orta öğretim kurumlarında üniversitelerdeki sosyal bilimler eğitimine alt yapı teşkil eden bir lise formatının bulunmamasıdır. Bu doğrultuda bu tür bir lise formatının gerekçeleri ve ana çerçevesi çizilmektedir. Bununla birlikte, sosyal bilimler eğitiminin günümüzde kazandığı stratejik öneme vurgu yapılmaktadır.
53
62

REFERENCES

References: 

Adem, M. (1981). Eğitim Planlaması, Kavramlar Yöntemler Teknikler. (2. Baskı) Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
Akşin, S., Katoğlu, M., Ortaylı, İ., Tunçay, M. (1979). 'Bir Edebiyat Lisesi Kurulması İçin Öneri', Milliyet Sanat, Eylül , 68-69.
Bilgiseven, A.K, (1987). Eğitim Sosyolojisi, İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
Enç, M. (1979). Üstün Beyin Gücü, Gelişim ve Evreleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları
Ekşi, H., Otrar, M. (2001) 'Lise Türleri ile Kişilik Özellikleri Arasında İlişki Üzerine Bir Araştırma', Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1) 109-129
Erdoğan, İ. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim: Çağdaş Eğitim Sistemleri. (4.Baskı) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Hacettepe Üniversitesi (1971), Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi, Ankara: H.Ü. Yayınları.
Hesapçıoğlu, M. (2001). Türkiye'de Makro Düzeyde İnsan Kaynakları Planlaması, Ankara: Anı yayıncılık.
Türk, E. (1999). Türk Eğitim Sistemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tuna, K. (1993). Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com