Buradasınız

ÖĞRENEN ORGANİZASYON OLARAK OKUL

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Toplumsal ve eğitsel değişimin hızına bağlı olarak, okulların "öğrenen organizasyon" olma gerekliliği giderek önem kazanmaktadır, öğrenen bir organizasyon olarak okulun personeli, mesleki gelişimlerini tamamlanması gereken bir görev değil yaşam boyu öğrenen birinin süregelen işi olarak görmelidir. Böyle bir kurumda ana hedef öğrencilerin öğrenmesine odaklanmaktır. Bireysel ve toplu öğrenmeyi sağlayacak öğrenen bir okul yaratmada lidere özellikle, doğru kültür ve iklimin yaratılmasında önemli bir rol düşmektedir. Böyle bir adanmışlık olmadan öğrenen bir okul yaratmak olanaksızdır. Öğrenmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği uzun yıllar merak konusu olmuş ve öğrenme ile ilgili çalışmalar Psikoloji ve Eğitim Biliminde oldukça önemli bir yer tutmuştur. Yüzyılın başından beri sürdürülmekte olan öğrenme çalışmalarında uzun yıllar bugünkü Bilişsel Psikolojinin öncüsü sayılan ve öğrenmeyi algı ilkeleri ile açıklamaya çalışan Geştaltçılar dışında davranışçı akımın etkisinde kalınmıştır. Davranışçılık akımının egemenliği 1960'ların sonuna kadar sürmüş ve eğitim alanında önemli etkiler yaratmıştır. Davranışçılar uyaranların ortaya çıkardığı tepkileri gözleyerek öğrenme ve hatırlamayla ilgili temel yasaları keşfetmeye çalışmışlardır. Gözlenmeyene ilgi duymamışlar ve uyaran- tepki bağını oluşturan süreçleri incelememişlerdir. Dolayısıyla davranışçılık akımı algılama, benlik, dikkat, problem çözme vb. karmaşık bilişsel süreçleri açıklamada yetersiz kalmış ve 1970' lerden itibaren etkisini yitirmeye başlamıştır. Aynı zamanda davranışçılıktan bilişselciliğe geçiş dönemi başlamıştır. Araştırmacılar anlamlı öğrenme(Ausubel, 1970) ve problem çözme(Gagne, 1975) gibi karmaşık öğrenme biçimlerini incelemeye başlamışlardır. Sonunda bilişsel devrim gerçekleşmiş ve algı, öğrenme, düşünme, akıl yürütme gibi süreçlerin "nasıl"ı araştırılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar öğrenme kavramına yeni boyutlar katan karmaşık bilgilerin üretilmesini sağlamıştır(Açıkgöz, 1996:7). Öğrenme olgusu çok çeşitli biçimlerde tanımlanmakta ve bu alanda farklı bakış açılan getirmektedir. Öğrenme, yaşantı sonucu davranışta meydana gelen oldukça devamlı bir deliklik olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda önemli üç temel öğe vardır; birincisi, "öğrenme davranışta bir değişiklik"tir, bu değişiklik iyiye doğru olabileceği gibi kötüye doğruda olabilir, (kincisi, "tekrar ya da yaşantı sonucu meydana gelebilen bir değişiklik" tir. Buna göre öğrenmeyi doğuştan gelen türe özgü davranıştan ayırmak gerekir. Üçüncüsü "öğrenmenin olabilmesi için değişikliğin oldukça devamlı olması; hayl i uzun bir süre devam etmesi gerekir"(Morgan,1989: 77). Öğrenme, örgütlerin durmadan gelişen teknoloji ile tam rekabete açık pazar koşulları karşısında yarışmayı, üretkenliği, yaratıcılığı elde etmesi ve geliştirmesi için gerekli olan bilinçli bir çabadır(Balasubramanian 1995:3). Belirsizlik arttıkça, öğrenmeye duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Öğrenme, karmaşık ve daha etkili tepki göstermeyi sağlar. Öğrenme, örgüt içindeki bilgi paylaşımı, iletişimi, anlamayı ve karar almayı arttırır, işle yaratıcılık arasında bir köprü işlevi görür.
97
111

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, KÜ.,(1996) Etkili Öğrenme ve öğretme Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
DuFour, R. P.,(1997)
"
The School as a Learning Organization: Recommendations For School Improvement" NASSP Bulletin V. 81 no.558
Fullan, M.,(
1997
) Chance Forces Probing The Depths of Educational Reform
The
Falmer Press
Gürsel M.,(1998) "Öğrenen örgütler" Türkiye'de Eğitim Yönetimi (Ed.) Taymaz, H., ; Hesapçıoğlu, M., Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınlan, İstanbul.
KalDer öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu (1997) öğrenen Organizasyonlar KalDer Yayınlan no: 16, İstanbul.
Kaplama, V., Varoğlu, A.K.,(1997) " öğrenim Kurumlarında Bir Toplam Kalite Yönetimi Aracı Olarak öğrenmeyi öğrenme Modeli ve Öğrenen Organizasyonlara Geçiş Sorunları" Türk Psikoloji Dergisi V.12 no.39
Keefe, J. W., Howard, E.R.,(1997) "The School as a Learning Organization" NASSP Bulletin V. 81 no. 589
Lumby, J.,(1997) "The Learning Organisation" Managing People in Education (Ed.) Bush, T., and Middlewood, D., Paul Chapman Publishing Ltd.
Morgan, C.T.,(1989)
Psikolojiy
e Giriş Ders Kitabı, Çev:Hüsnü Arıç ve Diğerleri, Me- teksan, Ankara .
özden, Y., (1998) Eğitimde Dönüşüm, Yeni Değer ve Oluşumlar önder Matbaacılık, Ankara.
özgen, H.,Türk,M.,(1996) "öğrenen Organizasyon Sistemi ve öğrenen Organizasyon Modeli", Amme İdaresi Dergisi V.29 no.2
S«nge, P.,(1997) "Daha iyi Bir Dünya Yaratmak" Executive Eıcellence, no. 6
Senge, P.M..Ü997) Beşinci Disiplin Çev. İldeniz A/Doğukan.A. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com