Buradasınız

BASENLERİN GRAVİMETRİK MODELLEMESİ VE DEPREM HASARLARI İLE İLİŞKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük-İzmit ve çevresindeki hasarlı yapıların bölgesel dağılımı dikkatle incelendiğinde, bina kalitesi etmeninin yanı sıra, bazı bölgelerde binaların daha yoğun hasar gördüğü, bazı bölgelerde ise aynı tipteki ve kalitedeki binaların hiç etkilenmediği görülmektedir. Bu özelliğin zemin rijitliğinden başka alüvyon ile örtülü taban topografyasının geometrisi ile de yakından ilgili olduğu bu çalışmada gösterilmeye çalışılmıştır. 17 Ağustos 1999 depreminde çalışma alanı içindeki yoğun hasarlı binaların dağılımı, güney yönü açık yarım havza¬lar veya alüvyon örtülü vadilerin duvarlarına yakın bölgededir. Bu yön deprem dalgalarının geliş yönüdür. Bu da havza içindeki deprem dalgalarının odaklanma etkisini açıkça gösterir. Bu olayı açıklamak için izmit kent yerleşim alanı içinde 4 km2 alan içindeki 785 gravite verisi ters çözüm teknikleri ile modellenerek alüvyon ile örtülü taban topografyası şekillendirilmeye çalışılmıştır. Depremde yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı yapıların yerleri bu hesapla¬nan derinlik haritasına işaretlenerek havzalar ile hasar dağılımı ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki sonraki olası depremlerde hasarın yoğunlaşacağı bölgeler için iyi bir ön bilgi olacaktır. Çalışma alanı içinde güneye doğru taban kaya derin¬leşme göstermektedir. Taban topografyasının gömülü vadi-sırt sıralanmaları ile belirgin şekillendiği bazı yerlerde gömülü basenin kenarları dike yakın eğim kazanmıştır. Özellikle gömülü vadi biçimli taban topografyasının üzerinde yer alan alüvyonal kesimlerde, çok katlı binalardaki hasar yoğunluğunun artması da dikkat çekicidir. Alüvyon ile örtülü taban topografyasının havza kenarlarındaki dike yakın eğim yüzeylerinin örtülü bir fay düzlemi olarak ele alınması mümkündür. Kuzeydeki yüzey topoğrafyasındaki vadi-sırt şeklindeki ardışık oluşumun, alüvyon ile örtülü güney kesimde batıya ötelenmiş bir konumda süreklilik göstermesi oblik faylanma olasılığını da dikkate almayı ge¬rektirmektedir.
171-183

REFERENCES

References: 

Alvarez, R., 1990. Structure of the basin of Mexico City and its relatıon to destruction in the earthquake of 1985. Geotechnical and Environmental Geophysics, 3, 263-279
Baranov, W., 1975. Potantial fields and their trans¬formations in applied geophysics. Gebrüder Borntraeger Berlin,122p.
Bracewell, R.N. 1986. The Fourier transform and its applications. McGraw Hill Book Comp. Revi¬sed Second Edition, 474p.
Butler,D.K.,1995. Generalized gravity gradient analysis for 2-D inversion. Geophysics, 60, 4. 1018¬1028.
Demirbaş, Ş.: Şenel.H.: Özmenek,G. ve Endeş, H., 2003. İzmit Büyükşehir Belediyesi adına jeofi¬zik zemin etüdü gravite raporu. MTA Rap. no. 2003-34, (yayımlanmamış) Ankara.
Heiland,C.A., 1943. Arapid method for measuring the profile components of horizontal and vertical gravity gradients. Geophysics, v. 8, p. 119.
Heiland,C.A..1968. Geoohysical exploration. Hafner Publishing Co.New York, 956p, (Second Edi¬tion)
Jung,K., 1961. Schwerkraftverfahren in der angevvand-ten Geophysik. Geest and Portig K.-G.
BASENLERİN GRAVİMETRİK MODELLEMESİ VE DEPREM HASARLARI İLE İLİŞKİSİ
183
Keçeli,A., 2000. Zemin-Deprem. Jeofizik Bülten, 37.
Marguardt, D.W.,1963. An algorithm for least-squares
estimation of non-linear parameters. Journal Society Industrial Applied Mathamathics, 11, 2,431-441.
Motosaka, M. ve Nagana, M., 1997. Analysis of amplification characterized of ground motions in the heavily damagedbelt zone during the 1995 Hyogo-Ken Nanbu (Kobe) earthquake. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 26, 377-393.
Murthy, I.V.R., ve Krishnamacharyulu, S.K.G., 1990. Automatic inversion of gravity anomalies of faults, Computers and Geosciences, 16/4, 539-548.
Nabighian, l.N.,1972. The analytic signal of two dimen¬sional magnetic bodies with polygonal cross section, its properties and use for automated anomaly interpretation. Geophysics, 37, 507¬512.
Noguchi, T. ve Nishida, R., 2002. Determination of subsurface structure of Tottori Plain using microtremors and gravity anomaly. Journal of Natural Disaster Science, 24, 1, 1-13
Paul, M.K., Datta, S. ve Banerjee, B., 1966. Direct interpretation of two-dimensional structural
faults from gravity data. Geophysics, 31/5,
940-948.
Pick, M.; Picha, J. ve Vyskocil, V., 1973. Theory of the Earth's gravity field. Elsevier Scientific Publ.Co. 538p. Rao, B.S.R., ve Murthy, I.V.R., 1978. Gravity and magnetic methods of prospecting. Arnold Heinemann, 392p. Stanley, J.M., 1977. Simplified gravity interpretation by gradients-the geological contact. Geophysics,
42, 6, 1230-1235.
, ve Green, R., 1976. Gravity gradients and
the interpretation of the truncated plate. Geophysics, 41, 1270-1276. Sundararajan, N., Mohan, N.L., ve Seshagiri Rao, S.V. 1983. Gravity interpretation of two dimensional fault structures used in Hilbert transforms. Journal of Geophysics, 53, 34¬41.
Şenel, H., 2003. Alüvyon altı basenlerin gravimetrik modellemesi ve deprem hasarları ile ilişkisi. 20-24 Ekim 2003, Türkiye 15. Jeofizik Kurul¬tayı Bildiri özetleri kitabı, DESEM-İzmir, 148. , 2003. Avcılar deprem hasarlarının odaklan¬ma etkisinin gravimetrik modelle açıklaması. 20-24 Ekim 2003, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı Bildiri özetleri kitabı, DESEM-İzmir, 148

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com