Buradasınız

Fenomenoloji: Edmund Husserl, Max Scheler

Phenomenology: Edmund Husserl, Max Scheler

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Many writers of the history of philosophy think that the 20th century philosophy can not be understood without Edmund Husserl; because, Husserl, with his understanding of philosophy, served a very crucial function at the turn of the century. In his period, philosophy was mainly acknowledged to be constituted of the criticism of previous philosophical systems in philosophical studies and information in the field of psychology was to be patched to philosophy as information and methods in other fields of science. There remained no field of subject and method peculiar to philosophy. In such a period, Husserl tried to show that philosophy had its own space and method and set a target for philosophy which would lose its importance more and more due to the roles envisaged against other fields of science. Husserl contributed to formation of a group known as Göttingen School of Phenomenology. In the mean time, he influenced the establishment of a group of phenomenology- with a group having included Adolf Reinach and Max Scheler- in Munich. Max Scheler, considering a human being as such as a moral and biological being, tried to establish a philosophical discipline that would analyze phenomena such as language, science, production of instruments, ethos, conscience, art, naming, feeling of right, establishment of a state, production of concepts and historicality and present how these phenomena have come out of the fundamental structure of a human being.
Abstract (Original Language): 
Birçok felsefe tarihi yazarı Husserl olmaksızın 20. Yüzyıl felsefesinin anlaşılamayacağını düşünmektedir. Çünkü Husserl, hemen yüzyılın başında felsefe anlayışıyla gerçekten de önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Dönemi içinde felsefe çalışmalarında ağırlıklı olarak, geçmiş felsefe sistemlerinin eleştirisini yapmak, felsefe yapmanın bütünü olarak kabul edilmekteydi ve psikoloji alanındaki bilgiler diğer bilim alanlarındaki bilgi ve yöntemler gibi felsefeye yamanmaya çalışılıyordu, felsefenin kendi konu alanı ve yöntemi kalmamıştı. İşte böyle bir dönemde Husserl, felsefenin kendine özgü bir alanı ve yöntemi olduğunu göstermeye çalışmış ve öngörülen rollerden dolayı diğer bilim dalları karşısında giderek önemsizlik duygusuyla kıvranan felsefeye bir hedef göstermiştir. Husserl, Göttingen Fenomenoloji Okulu adıyla tanınan bir grubun kurulmasına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda Münih'te de aralarında Adolf Reinach ve Max Scheler'in de bulunduğu bir grupla da bir fenomenoloji grubu kurulmasına etkisi olmuştur. İnsanı kişi boyutunda ahlaki ve biyolojik bir varlık olarak böyle gören Scheler, insana ait dil, ilim, alet yapımı, ethos, vicdan, sanat, adlandırma, hak duygusu, devlet kurma, kavram üretme, tarihlilik gibi fenomenleri inceleyecek, bu fenomenlerin insan varlığının temel yapısından nasıl ortaya çıktığını gösterebilecek bir felsefe disiplini oluşturmaya çalışmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
103-120

REFERENCES

References: 

BOCHENSKI, I.M. Çağdaş Avrupa Felsefesi. Çev: Serdar Rifat Kırkoğlu İstanbul, Yazko
Yayıncılık 1983.
COMTE Augusto. Pozitif Felsefe Kursları. Çev: Erkan Ataçay İstanbul, Sosyal Yayınları
2001.
HARTMANN Nicolai. Almanya’da Yeni Ontoloji. Çev: Uluğ Nutku, “Felsefe Arkivi”
Cilt 1. Sayı 2-3.
HARTMANN Nicolai. New Ways of Ontology. Translated by: Reinhard C. Kuhn,
Connecticut, Greenwood Pres, 1975.
HIZIR Nusret. Felsefe Yazıları. Kırmızı yayınları, İstanbul 2007.
HUSSERL Edmund. Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe. Çev: Tomris Mengüşoğlu İstanbul,
Y.K.Y. 1995.
HUSSERL Edmund. Kesin Bilim Olarak Felsefe. Çev: Abdullah Kaygı, Ankara, Türkiye
Felsefe Kurumu 1997.
HUSSERL Edmund. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders. Çev: Harun Tepe Ankara, Bilim ve
Sanat Yayınları 1997.
MENGÜŞOĞLU Takiyettin. Nicolai Hartmann ve Fenomenoloji. İstanbul, İstanbul
Matbaası, 1969.
SCHELER Max. İnsanın Kosmostaki Yeri. Çev: Tomris Mengüşoğlu İstanbul, İstanbul
Matbaası. 1968.
SCHELER Max. On Feeling, Knowing, and Valuing: Selected Writings (Heritage of
Sociology), Harold J. Bershady (Editor) 1968.
THILLY Frank. Çağdaş Felsefe. Çev: İbrahim Şener İstanbul, İzdüşüm Yayınları 2002.
UYGUR Nermi. Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Problemi, İstanbul, İst. Ünv.
Yayınevi 1958.
WEST David. Kıta Avrupasına Giriş. Çev: Ahmet Cevizci İstanbul, Paradigma 1998.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com