Buradasınız

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOMUT KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

THE SIXTH GRADE STUDENTS’ VIEWS TOWARD TANGIBLE HERITAGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study explores sixth grade students’ views toward tangible heritage. The research was conducted by using focus group interviews. The findings of the study showed that the participants expressed the necessity to protect tangible heritage that tangible heritage was a source of knowledge about the past, and that it was necessary to pass it on to future generations. Because of these findings, it can be conclude that participants displayed a positive view toward tangible heritage.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı altıncı sınıf öğrencilerinin somut kültürel mirasa yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar, somut kültürel mirasın korunması gerektiğini, somut kültürel mirasın geçmiş hakkında bilgi kaynağı olduğunu, kültürü yansıttığını ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bulgular ışığında öğrencilerin somut kültürel mirasa yönelik olumlu görüşe sahip oldukları söylenebilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ahmad, Y. (2006). The scope and defination of heritage: From tangible to intangible. International
Journal of Heritage Studies, 12 (3), 292-300.
Ahunbay, Z. (2007). Tarihi çevre koruma ve restorasyon. (4.Basım). İstanbul: Yapı Yayın No:28.
Ashworth, G.J., Graham, B. and Tunbridge, J.E. (2007). Pluralising pasts: Heritage, identity and
place in multicultural societies. London: Pluto Press.
Aslan, Z., and Ardemagni, M. (2006). Introducing young people to the protection of heritage sites
and historic cites. < http://www.iccrom.org/>, (2010, Nisan 25).
Australia ICOMOS. (2000).The Burra Charter: Australia ICOMOS Charter for places of cultural
significance 1999. < http://australia.icomos.org/>, (2010, Mayıs 5).
Bektaş, C. (1992). Koruma Onarım. İstanbul: YEM Yayınları.
Çelik, D. ve Yazgan, M. E. (2007). Kentsel peyzaj tasarımı kapsamında tarihi çevre korumaya yönelik
yasa ve yönetmeliklerin irdelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman
Fakültesi Dergisi, 9 (11), 1-10.
Ekinci, O. (2003). Kültürel ve doğal mirasın korunması. G.Tarı (Editör), Kültürel Açıdan Avrupa
Birliğine Yaklaşım Sempozyumu, 22–24 Kasım 2001 (ss. 233–242). İstanbul: Ofset Filmcilik
Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Erder, C. (1999). Tarihi çevre kaygısı. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Güner, S. (2009). Savaşlar ve kültürel miras: Kültürel miras; savaşların silahlı çatışmaların masum
kurbanları olmaya devam ediyor. 2. Uluslar arası strateji ve güvenlik çalışmaları sempozyumu,
16 Nisan 2009. İstanbul: Beykent Üniversitesi.
Harvey, D.C. (2001). Heritage Past and Heritage Present: Temporality, meaning and the scope of
heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4), 319-338.
Hereduc. (2005). Heritage in the classroom: A practical manuel for teachers. http://www.hereduc.
net/hereduc/ >, (2010 Mart 20).
Howard, P. (2003). Heritage: Management, interpretation, identity. New York: Continuum.
Karpuz, H. (1990). Eski eser ve anıtların korunmasında halkın eğitimi. Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 34 (1.2), 405-408.
Kiper, P. (2004). Küreselleşme sürecinde tarihsel kültürel değerlerin korunması: Türkiye, Bodrum
örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Logan, W. (2007). Closing Pandora’s Box: Human rights conundrums in cultural heritage protection.
In H. Silverman and D. F. Ruggles (Eds.), Cultural heritage and human rights (pp.33-52).
New York: Springer.
Lowenthal, D. (1985). Past is a foreign country. New York: Cambridge University Press.
Lowenthal, D. (2005). Natural and cultural heritage. International Journal of Heritage Studies, 11
(1), 81–92.
Madran, E. ve Özgönül, N. (2005). Kültürel ve doğal değerlerin korunması. Ankara: TMMOB
Mimarlar Odası.
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri... 419
May 2013 Vol:21 No:2 Kastamonu Education Journal
McKercher, B. And du Cros, H. (2002). Cultural turism: The partnership betwen tourism and
cultural heritage management. New York: The Haworth Hospitality Press.
Morgan, D.L. (1988). Focus groups as qualitative research. Newbury Park, CA: SAGE Publiciations.
Oğuz, Ö. (2007). UNSECO, Kültür ve Türkiye. Milli Folklor, 73, 5-11.
Özdoğan, M. (2001). Türk arkeolojisinin sorunları ve kalkınma politikaları. İstanbul: Arkeoloji
ve Sanat Yayınları.
Pearson, M., and Sullivan, S. (1995). Loking after heritage places: The basic of heritage planning
for managers, landowners and administrators. Melbourne: Melbourne University Press.
Sey, Y. (2003). Sürdürülebilir kalkınma / “tarihi kültürel mirasın korunması”. Çevre ve sürdürülebilir
kalkınma tematik paneli, vizyon 2023: bilim ve teknoloji stratejileri teknoloji öngörü
projesi. < http://www.tubitak.gov.tr>, (2010, Nisan 10).
Tekeli, İ. (1989). Kentsel korumada değişik yaklaşımlar üzerine düşünceler. Tarihi Kentlerde Planlama/
Düzenleme Sorunları: Türkiye 11. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu (ss.27-32). Ankara:
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Matbaası.
Tilden, H.(1957). Interpreting our heritage. Chapel Hill: The University of North California Press.
UNESCO. (1972). The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage: Adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 november
1972. , (2010, Mart 16).
UNESCO. (1982). Mexico City declaration on cultural policies: World conference on cultural
policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982, http://unesdoc.unesco.org>, (2010, Mart 23).
Yılmaz, G. ve Üçer, Z.A.G. (2004). Türkiye’de kentsel koruma sürecinde kurumsal yapı ve sivil
toplum kuruluşları üzerine bir değerlendirme. Ege Mimarlık, 3 (51), 43-47.
Yılmaz, Ö.Ö. (2005). Türkiye’de kültürel mirasın yönetimi ve sorunları. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com