Buradasınız

FARKLI TÜRDEKİ LİSELERİN MATEMATİK SINAVLARINDA SORULAN SORULARIN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARİNG MATHEMATİCS QUESTİONS’ LEVELS İN DİFFERENT TYPE OF HİGH SCHOOLS ACCORDİNG TO BLOOM TAXSONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to investigate the relationship between the cognitive level of the mathematics examination questions asked by in different type of high-school mathematics teachers in terms of Bloom Taxonomy. In this purpose, document analysis method was used. 2300 mathematics examination questions which were asked to lycee 1-3 students in the school term of 2003-2004 and 2004-2005 by mathematics teachers who were employed in different types of secondary school were collected. All questions were examined and classified into the levels by a committee (consisting of three specialists) regarding the Bloom Taxonomy. Results showed that there were great differences in terms of Bloom’s Taxonomy levels the mathematics questions which teachers employed in different high schools.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, farklı tür liselerde çalışan matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlarda kullandıkları soruların bilişsel seviyelerinin Bloom Taksonomisi açısından ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç kapsamında çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Trabzon ilindeki farklı tür ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin Lise 1–3 sınıf öğrencilerine 2003–2004 ve 2004–2005 yılları arasında yazılı sınavlarında sordukları toplam 2300 soru toplanmıştır. Bu sorular 3 kişilik bir komisyon tarafından Bloom Taksonomisine göre hazırlanan ölçütler dikkate alınarak incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçları, bütün sınıf düzeyleri için okul türüne göre matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlarda kullandıkları soruların bilişsel seviyelerinin Bloom Taksonomisine göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir.
557-574

REFERENCES

References: 

Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretimi, Ankara: Gazi Yayınları.1.
Akpınar E. (2003). Ortaöğretim coğrafya dersleri yazılı sınav sorularının bilişsel düzey2. leri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 5 Sayı: 1 13-21.
Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf fizik-kimya sınav sorularının ve 3. öğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine göre analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:1 91-100.
Şişman, A. (2001). Türk eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirme, Adapazarı: Değişim 4. Yayınları.
Kaya, E., Bal, D.A. ve Sezek, F. (2002). Biyoloji eğitimini değerlendirmede kullanılan 5. soru tipleri hakkında lise ve meslek lisesi öğrencilerinin görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi.Cilt: 4 Sayı:1 55-62.
Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, Cilt: 67 Sayı: 2567 6. Aralık 2004.
Filiz, S.B. (2004). Öğretmenler için soru sorma sanatı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.7.
Colletta, A.T. & Chiappetta, E.L. (1989). Science ıntroduction in the middle and secon8. dary schools. 2nd ed. Ohio- USA: Merrill Publishing Company.
Lipscomb, J.W. (2001). Is Bloom’s taxonomy better than ıntuitive judgement for classif9. ying test questions?. Education Vol: 106 No:1 p:102-108.
Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. and Çepni, S. (2003) Analiyses of 10. Turkish high-school chemistry-examination questions according to Bloom’s taxonomy, Chemistry Education: Research And Practice Vol. 4, No. 1, pp. 25-30.
Çepni, S., Azar, A. (1998). Lise fizik sınavlarında sorulan soruların analizi. III. Ulusal 11. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon..
Rawadieh, S.M. (1998). 12. An analysis of the cognitive levels of questions in jordan secondary social studies textbooks according to bloom’s taxonomy, Unpublished Doctora Dissertation, Ohio University, College of Education, Greece.
Brualdi, A.C. (1998). Classroom questions, Practical Assessment Research & Evaluati13. on, 6 (6), Eric Document reproduction no: ED 422407.
Mutlu, M., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi sınav sorularının Bloom takso14. nomisine göre değerlendirilmesi. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 4 Sayı: 2 87-95.
Baysen, E.(2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları sorular ile öğrencilerin bu sorulara 15. verdikleri cevapların düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:1 21-28.
Çepni, S., Ayvacı, H. ve Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan 16. fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyu574
Davut KÖĞCE, Adnan BAKİ ...
Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi
mu Bildiriler Kitabı, İstanbul.
Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. and Çepni, S. (2003) Analiyses of 17. turkish high-school chemistry-examination questions according to bloom’s taxonomy, chemistry education: Research And Practice. Vol. 4, No. 1, pp. 25-30.
Güler, G., Özek, N. ve Yaprak, G. (2004). 1999-2001 ÖSS fizik sorularının bilişsel ge18. lişim seviyelerinin incelenmesi, dershane ve liselerde sorulan soruların bilişsel gelişim seviyeleri ile karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 8 Sayı:2 63-66.
Sağır, D. (2003). Ortaöğretim lise 1. sınıf coğrafya dersi müfredat programında yer alan 19. yer yüzünün biçimlenmesi (dış kuvvetler) ünitesinde öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmede bloom taksonomisini kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma (Eskişehir İli Örneği). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Çepni, S., Keleş, E. ve Ayvacı, H.Ş. (1999). ÖSS’de sorulan fizik soruları ile liselerde 20. sorulan fizik sınav sorularının karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Kemhacıoğlu, T. (2001). ÖSS sorularının lise fizik 1 müfredatı ile ilişkisi. Trabzon: 21. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Çepni, S., Özsevgenç, T. ve Gökdere, M. (2003). bilişsel gelişim ve formal operasyon 22. dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 157 30-39.
Çepni, S. (2003) Fen alanları öğretim elemanlarının sınav sorularının bilişsel düzeyleri23. nin analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt: 3 Sayı: 1 65-84.
Tekin, S., Ayas, A. (2002). Ortaöğretim kimya dersi alan öğrencilerin hazırladıkları kim24. ya sorularının değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara.
Koray, Ö.C. ve Yaman, S. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin 25. bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 10 Sayı: 2 317-324.
Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav 26. sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, GÜ, Gazi eğitim fakültesi dergisi, Cilt: 26 Sayı: 3 87-96.
Azar, A. (2005). Analysis of turkish high-school physics-examination questions and uni27. versity entarence exams questions according to Bloom’s taxonomy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Cilt:2 Sayı: 2 144-150.
Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com