Buradasınız

ÖĞRETMENLERİN SINIFTA SORDUKLARI SORULAR İLE ÖĞRENCİLERİN BU SORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARIN DÜZEYLERİ

THE LEVELS OF TEACHER QUESTIONS AND STUDENT ANSWERS

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this study one lesson each of 12 primary school teachers’ were analysed. Lessons have been recorded by a sound recorder and the records have been investigated to find the levels of the questions asked by the teachers and the answers given by the students to each question using the Bloom Taxonomy. It is found in this study that teachers mostly prefer asking Knowledge level questions. On the other hand it is found in this study that the answers to these questions are mostly in the same level of the question itself. For the answers which are not in the same level with the questions : it is preferable to have an answer upper in the taxonomy than the question level ; while the reasons of the answers below the question levels should be found and the students should be encouraged to give same or higher level answers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada 12 ilköğretim öğretmeninin birer saatlik dersleri incelenmiştir. Dersler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve kayıtlar incelenmek suretiyle öğretmenlerin dersleri sırasında sordukları soruların ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri Bloom Taksonomisi kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin Bilgi düzeyi sorular sormayı tercih ettikleri bulunmuştur. Diğer taraftan bu çalışmada verilen cevapların genelde sorulan soruların düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Verilen cevabın sorulan sorunun düzeyinde olmaması durumlarında : cevap düzeyinin soru düzeyinden daha yüksek düzeyde olması tercih edilen bir durum iken ; cevap düzeyi soru düzeyinden daha düşük olduğu durumlarda ise bunun nedeni araştırılmalı ve öğrenciler, cevabın soru düzeyinde veya daha üst düzeyde olması için cesaretlendirilmelidirler.
21-28

REFERENCES

References: 

1. Baysen,E. “ Fen Eğitiminde Yeni Gelişmeler ve (1960-1985 Dönemi) Türkiye’ deki Uygulamaları” Gazi Üniversitesi Eğt. Bil. Doktora Tezi, Ankara 2003.
2. Carin. Arthur A., “ Teaching Science Through Discovery”, Seventh Edition. Maxwell Macmillan Canada Toronto. Macmillan Publishing Company, U.S.A. (1993).
3. Bloom, Benjamin S. (Ed.), Engelhart, Max D., Furst Edward, J. et al., “Taxonomy of Educational Objectives-The Classification of Educational Goals”, David McKay Company, Inc.,New York, (1965).
4. Sönmez, Veysel. “ Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı ”, 7.Basım, Anı Yayıncılık, Ankara, (1994).
5. Kaptan, F. “ Fen Bilgisi Öğretimi”, Anı Yayıncılık, Ankara, (1998).
6. Baysen, E. , Soylu H. ve Baysen F. “Soru sorma ve dinleme süresi” , Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, (11, 1), p.53 (2003).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com