Buradasınız

Bölgesel Ekonomik Güç Merkezi Olma Yolunda Türkiye’nin Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Görünümü: Yenidünya Düzeninde Yeni Cazibe Merkezi (Mi?)

THE COMPERATIVE VIEW OF THE TURKISH FOREIGN TRADE ON TOWARDS BECOMING THE CENTRE OF REGIONAL ECONOMIC POWER: NEW CENTRE OF ATTRACTION IN THE NEW WORLD ORDER (or not?)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
After two major economic crises during November 2000 and February 2001 periods in Turkish economy has experienced great changes and transformations. Strengthening the financial system significant steps to deepen the financial structure, it becomes an important country for the energy corridor and political and bureaucratic steps to increase of international trade has emerged the positive effects for the Turkey’s position in the world economy. This situation created opportunities to be have a say for Turkey among the countries of G-20 as the 16th largest economy on the world. Turkey has claimed to be more effective political and economic power in its region, in addition to this situation Turkey aims to take an active role out of the passive structure. Turkish foreign trade data have been presented with EU-27, Russian Federation and USA and after than these data has compared with foreign trade between Turkey and Middle East countries, Central Asia Turkish Republics and Balkan countries in this study. Starting from these data our study will questioned to structure of foreign trade of Turkey and whether there is a focus of economic and political power or not in its region.
Abstract (Original Language): 
2000 Kasım ve 2001 Şubat dönemlerinde atlatmış olduğu iki büyük ekonomik kriz sonrasında, Türkiye ekonomisinde büyük değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Mali yapının güçlendirilmesi, finansal derinliğin sağlanmasına yönelik önemli adımların atılması, enerji koridorunda etkin ülke haline gelmesi ve uluslararası ticaretin artırılmasına yönelik politik ve bürokratik önemli aşamaların kaydedilmesi, Türkiye’nin dünyadaki konumunu olumlu yönde etkilemiş, G-20 ülkeleri arasında ve dünyanın 16. Büyük ekonomisi olarak söz sahibi olmasına imkan hazırlamıştır. Bu gelişmelere ek olarak, bulunduğu coğrafyada daha etkili siyasi ve ekonomik güç olmayı hedefleyen Türkiye, bu anlamda edilgen yapısından sıyrılarak etken konuma geçme çabası içerisine girmiştir.Çalışmada, Türkiye’nin ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu AB 27 ülkeleri, Rusya Federasyonu ve ABD ile karşılaştırmalı olarak Orta Asya-Kafkasya, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile olan ticaretin görünümü ortaya konularak istatistiki veriler çerçevesinde dış ticaret yönelimleri ve bulunduğu coğrafyada bir cazibe merkezi ve güç odağı yolunda ilerleyip ilerlemediği konusu dış ticaret açısından değerlendirilecektir.
67-90

REFERENCES

References: 

Ertekin, M., (2005). “Sektörler İtibariyle Üretim-Dış Ticaret İlişkisi ve
Rekabet Koşulları,” Dış Ticaret Müsteşarlığı Araştırma Raporu,
Ankara.
DTM, (2011), Ülkemizin Dış Ticaretinin Yapısal Değişimi,
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ead/konjokturızlemedb/ulkya
p.doc, (04.03.2011).
Grossman, G. ve E. Helpman (1990). “Trade, Knowledge Spillovers,
and Growth,” European Economic Review 35, 2-3: 517-526.
Krugman, P. ve A.J. Venables (1995a). “Globalization and the
Inequality of Nations,” Quarterly Journal of Economics 110, 4: 857-
880.
IMF, (2011), World Economic Outlook April 2010, World Economic
and Financial Surveys.
Irandoust, M. ve A. Hatemi-J (2001). “Productivity Performance and
Export Performance: A
Time-Series Perspective,” Eastern Economic Journal 27, 2: 149-164.
Seyidoglu, H., (2007), Uluslararası İktisat, Teori-Politika ve
Uygulama, Guzem Can Yayınları.
Tezel, Y.S., (2004), “Kararsız ve Topal Bir Dönüşüm Sürecinde
Dünya Konjonktürü,2004: Ekonomi ve Siyaset,” Türkiye Günlüğü,
Güz, S.78, s.1-58.
TÜİK, (2011), Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret Verileri,
http://www.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul (20.03.2011).
UN, (2005), Population Division of the Department of Economic and
Social Affairs of the UN Secretariat, World Population Prospects: The
2006 Revision and World Urbanization Prospect: The 2005 Revision.
http://esa.un.org/unpp.
World Bank, (2011), Countries and Region Statistics,
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/0,,pag
ePK:180619~theSitePK:136917,00.html.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com