Buradasınız

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

USING OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES: A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAT STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1958

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Technology is being developed to make human life easier by using existing tools and equipments. The rapid changes in information and communication technologies in recent years have been affecting all our lives. Technological developments have a positive influence on all aspects of life. The progress in the field of technology highly affect and change our daily life. The bussiness life is also highly affected by the progress in the field of science and technology and they try to use the latest and the most advanced technology products in the extend possible in their work areas. Communication technologies change office environments and the nature of the work done in office in our country as well as all over the world. The technologies used in offices have a direct influence on the productivity of office workers, business volume and quality. Offices need machines to produce information and informed, educated people who can use, make maintenance and fix those machines when needed. On the otherhand, technology highly affects both office and office management and naturally bussiness management. If there is no technology, we can not mention about the office management. Every bussiness must have an office. The bussiness will have problem about management if they dont have solid basic. Because the offices are the places where information and document are produced. Management needs the information produced in the offices to take decision. Therefore, office workers’ information level of communication technology is an important issue worth investigating. The purpose of this study is to develop the recommendations through determining Department of Office Management and Secretarial students’ information levels of communication technologies.
Abstract (Original Language): 
Teknoloji, insanlığın mevcut araç ve gereçleri kullanarak hayatı kolaylaştırmaları için geliştirilmektedir. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, tüm hayatımızı etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin, yaşamın her boyutunda olumlu etkileri bulunmaktadır. Teknoloji alanında yapılan gelişmeler günlük yaşantımızı da çok önemli ölçüde etkileyip değiştirmektedir. İçinde yaşadığımız iş dünyası da bilim ve teknolojideki gelişmelerden son derece etkilenmekte ve imkânlar ölçüsünde çalışma ortamlarında en yeni ve en gelişmiş teknoloji ürünlerini kullanmaktadır. İletişim teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ofis ortamlarını ve ofiste yapılan işlerin niteliğini değiştirmektedir. Bürolarda kullanılan teknolojiler, büro çalışanlarının verimliliklerine, iş hacmine ve kalitesine direkt etki yapmaktadır. Büroların bilgi üretebilmeleri için makinelere ve bu makineleri kullanabilen, gerektiğinde arızaları giderebilen, bakımlarını yapabilen bilgili, eğitimli insanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer yandan teknoloji bürolar ile birlikte büro yönetimini ve doğal olarak ta işletme yönetimini son derece etkilemektedir. Teknoloji olmazsa büro yönetimi de olmaz. Her işletmenin mutlaka bir bürosu olmalıdır. Büroları sağlıklı bir temele oturtulmamış işletmeler yönetim açıcından sıkıntı yaşar. Çünkü bilgi ve belgenin üretildiği yer bürolardır. Yönetim ise karar almak için bürolarda üretilen bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla büro çalışanlarının, iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri araştırmaya değer önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, ileride bir büro çalışanı olacak olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi düzeylerini tespit ederek öneriler geliştirmektir.

REFERENCES

References: 

ACAR, S. ve GÜRSOY, H. (2008). " Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2008, Sayı:2.
AGERVOLD, M. (1987). “New Technology in the Office: Attitudes and Consequences”, Work and Stress, 1(2), ss.143-153.
ATABEK, Ü. (2001). İletişim ve Teknoloji (1.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
AYTÜRK, N. (2007).Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
BARAZ, G. (2005). "Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programının Değerlendirilmesi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
BAŞPINAR, Ö. ve BAYRAMLI, N. (2006). Büro Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
BAŞPINAR, Ö. ve BAYRAMLI, N. (2006), Yönetici Sekreterliği, Nobel Yayın Dağıtım, Eskişehir.
BÜLBÜL, H. İ. ve GÜRBÜZ R. (2009). Bürolarda Teknoloji Kullanımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
DUMAN, H, ÇÖĞÜRCÜ, İ, ÇAKMAK V. ve ATAY M. (2011). "Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Mesleki Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Örneği" ASOS index, Cilt:2, Sayı:4.
KARABAĞ, A. (2000), 2000’li Yıllarda Sekreterlik (3.Baskı), İstanbul: Akba Yayıncılık.
TOPALOĞLU, M. ve KOÇ H. (2002). Büro Yönetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara.
TORTOP, N., İSBİR, E. G., AYKAÇ, B., YAYMAN, H. ve ÖZER, M. A. (2007). Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
TURAN, A. H.ve ÇETİNKAYA, Ö. (2010). "Bürolarda teknoloji kabul ve kullanımı: geliştirilmiş teknoloji Kabul modeli ile bir model önerisi ve sekreterler üzerinde Ampirik bir değerlendirme" Akademik Bakış Dergisi, Sayı 19.
TUTAR, H., ALTINÖZ, M., AYDOS, H., ALTINÖZ, T. Ö. (2003). Bürolarda Teknoloji Kullanımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
ULUKAN, C. ve BARAZ, B. (2009). Büro Teknolojileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1968, Eskişehir.
ÜNLÜ, Ü. (1996). "Büro Otomasyonunun Yönetim Üzerindeki Etkisi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
İletişim Teknolojileri Kullanımı: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma 75
ÖZDEN, H. (2007). "Bilişim teknolojilerinin Büro Faaliyetleri Üzerine Etkisi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
VURAL, B. (2002). Yönetici Asistanlığı, Hayat Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com