Buradasınız

SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF STATE ANXIETY AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF ATHLETES ATTENDING INTER-UNIVERSITIES BASKETBALL COMPETITION HELD IN SAMSUN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS986

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Anxiety is one of the factors affecting success or failure. Individuals may encounter state or trait anxiety. Defining anxiety level and using it in a positive way will bring success. In this study, it is aimed to examine the athletes' state anxiety and trait anxiety levels in inter-university 1st League basketball competitions. The study group consists of students who play basketball in Karadeniz Technical University, Cumhuriyet University, Gaziosmanpaşa University, Giresun University, May 19 University and Atatürk University basketball teams during the 2010-2011 academic year. The study is a descriptive study of data analysis and was carried out on the computer statistical package SPSS for windows 17:00. In the study, the study group consists of 43 female and 57 male athlete students from Blacksea Technical University, Cumhuriyet University, Gaziosmanpaşa University, Giresun University, 19 May University and Atatürk University. Turkish adaptation of “State and Trait Anxiety Inventory” has been written by Le Compte and Öner (1976). Öner (1977) has conducted the validity and reliability studies of the scales. As a result, athletes' gender was significant in terms of levels of state anxiety. This difference results from the fact that women athletes score higher scores than male athletes. Athletes' state anxiety levels according to years of licensed player were significant. This difference happens because of that licensed athletes of 8-11 years score higher than 0-3 years, and over 12 years of being licensed score more than 0-3 years of licensed athletes.
Abstract (Original Language): 
Kaygı, sporda başarı yada başarısızlığı etkileyen unsurlardan biridir. Kişiler durumluk kaygı yada sürekli kaygı ile karşı karşıya kalabilirler. Kaygı düzeyinin belirlenmesi ve olumlu yönde kullanılması başarıyı getirecektir. Bu çalışmada, üniversitelerarası 1. Lig basketbol müsabakalarına katılan sporcuların durumluk kaygı ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma da, çalışma grubu olarak 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin basketbol takımlarında oynayan sporcu öğrencilerden meydana gelmiştir. Betimsel bir çalışma olan araştırmanın veri analizleri SPSS for windows 17.00 istatistik paket programıyla bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Araştırma da, çalışma grubu olarak 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin basketbol takımlarında oynayan 43 kadın, 57 erkek sporcu öğrencilerden meydana gelmiştir. Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri'nin (DSKE) Türkçeye adaptasyonu, Le Compte ve öner (1976) tarafından yapılmıştır. Öner (1977) ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmıştır. Sonuç olarak; sporcuların cinsiyetleri açısından durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu fark, bayan sporcuların puanlarının erkek sporcuların puanlarından yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Sporcuların lisanslı oyunculuk senelerine göre durumluk kaygı düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu fark, 8-11 senelik lisanslı sporcuların puanlarının 0-3 senelik lisanslı sporcuların puanlarından fazla olmasından, 12 ve üzeri senelik lisanslı sporcuların puanlarının 0-3 senelik lisanslı sporcuların puanlarından fazla olmasından meydana gelmiştir.
243-248

REFERENCES

References: 

AKARÇEŞME, C., (2004).Voleybolda Müsabaka Öncesi Durumluk Kaygı İle Performans Ölçütleri Arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ERKAL, M. (1992). Sosyolojik Açıdan Spor, Kutsul Marbaası, İstanbul.
GÜMÜŞ, M. (2002). Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. GÜNDÜZ, N. (1985) Orta Dereceli Okullarda Değişik Spor Yaşı ve Deneyimleri Olan Sporcu Öğrencilerin Sportif Başarıları ile Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. KONTER, E. (1996). Sporda Stres ve Performans, Saray Tıp Kitapevleri, İzmir. ÖNER, N. (1994). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. Boğaziçi Yayınları, İstanbul. ÖZGÜVEN, İ.Ethem (1998). Psikolojik Testler, Pdrem Yayınları, Sistem Ofset, Ankara. ÖZTÜRK, A (2008). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Programı Öğrencilerinin Durumluk Kaygı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Denizli. ŞAHİN, A. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Kaygı Düzeyleri ile Özel Yetenek Sınav Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Malatya. VAROL, Ş. (1990) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin kaygılarını Etkileyen Etmenler, Yayımla.nmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun. WILLIAM, ZM (2002). The Physche Centered Zone Of Peak Performance; Dept Phychology Applied to Golf, Pasifika Graduate İnstitute, California

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com