Buradasınız

MİLLÎ KÜTÜPHANE’DE KAYITLI 4689/5 NUMARALI ŞİİR MECMUASI’NIN ÇEVRİYAZISI

TRANSCRIPTON OF POEM MECMUA REGISTERED WITH THE NUMBER OF 4689/5 IN NATIONAL LIBRARY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1282
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Poem mecmuas reflecting the change and development of classical Turkish Turkish poetry throughout centuries are among the important sources to be examined in terms of works about history of literature. To reveal trustable texts in the works about especially divan publication, poem mecmuas of the related age as well as divans and collection of biographies should be exploited. Poem mecmuas not only provide easiness to researches in the comparison of divan transcripts as they contaion the poems of some poets whose some of their poems dont take place in their divans, but also they make some poems not taking place in divans to be revealed. Besides, thanks to this some of other poets who are discovered in the poem mecmuas although they aren’t mentioned in the references are introduced to literature world. Reflecting the taste of art and literature of the ages they were written, poem mecmuas can be considered as poem anthology thanks to diversity of works in them. Therefore, as works about poem mecmuas increase new knowledge and documents will be revealed and evaluations can be made with a wider point of view as literary materials increase. It is a deficiency that private transcripts of poem mecmuas in the works about classical Turkish literature are few in number. With this purpose, the transcription text of poem mecmua registered with the name of “Mecmû’a-i Eş’âr” and in the number of 06 Mil Yz. A 4689/5 in Manuscripts Collection of Natinal Library is issued. The place of poems in the mecmua is indicated in published divans, unpublished thesis or sources we managed to reach and differences between poems and texts in these sources are indicated by comparing them word by word. It is detected that some müseddes which are expressed to belong to important names of classical Turkish poetry, Şeyhülislâm Yahyâ, Hayâlî ve Cevrî, don’t take place in the published divans of poets.
Abstract (Original Language): 
Klasik Türk şiirinin yüz yıllar içindeki değişimini ve gelişimini yansıtan şiir mecmuaları, edebiyat tarihine yönelik çalışmalarda incelenmesi gereken önemli kaynaklardandır. Özellikle divan neşrine yönelik çalışmalarda güvenilir metinlerin ortaya çıkması için divan ve tezkirelerle birlikte dönemin şiir mecmualarından da yararlanılması gerekir. Şiir mecmuaları, bazı şiirleri divanlarında bulunmayan şahsiyetlerin şiirlerini ihtiva ettiği için divan nüshalarının karşılaştırılmasında araştırmacılara çeşitli kolaylıklar sunarken divanlarda yer almayan şiirlerin de gün yüzüne çıkmasına imkân sağlar. Ayrıca kaynaklarda kendisinden söz edilmediği halde şiir mecmualarında karşımıza çıkan şairler bu vesileyle edebiyat dünyasına tanıtılmış olur. Yazıldıkları dönemin sanat ve edebiyat zevkini yansıtan şiir mecmuaları, içerdikleri edebi ürün çeşitliliğiyle şiir antolojisi özelliği taşırlar. Bu nedenle şiir mecmualarına yönelik çalışmalar arttıkça edebiyat tarihini aydınlatacak yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkacak, eldeki edebî malzemeler arttığı için değerlendirmeler daha geniş bir bakış açısıyla yapılabilecektir. Klasik Türk edebiyatına yönelik çalışmalarda şiir mecmualarının müstakil neşirlerinin sayıca az olması bir eksikliktir. Bu amaçla çalışmada, Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda 06 Mil Yz. A 4689/5 numarada “Mecmû’a-i Eş’âr” adıyla kayıtlı bulunan, yazarı ve yazılış tarihi belli olmayan şiir mecmuasının çevriyazı metni neşredilmiştir. Mecmua’daki şiirlerin yayımlanmış divanlardaki, basılmamış tezlerdeki ve ulaşabildiğimiz kaynaklardaki yeri gösterilmiş, şiirler bu kaynaklardaki metinlerle kelime kelime karşılaştırılarak farklılıklar ortaya konmuştur. Mecmua’da Klasik Türk şiirinin önemli isimlerinden Şeyhülislâm Yahyâ, Hayâlî ve Cevrî’ye ait olduğu ifade edilen bazı müseddeslerin şairlerin yayımlanan divanlarında bulunmadığı tespit edilmiştir.
937-973

REFERENCES

References: 

AKKUŞ, Metin (1993). Nef‟î Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınevi.
AYAN, Hüseyin (1981). Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği,Eserleri ve Divanı‟nın Tenkidli Metni, Erzurum: Atatürk Ünv. Basımevi.
Azmizâde Haletî Divanı, (Haz. Bayram Ali Kaya), Metin Bankası54.
AYDEMİR, Yaşar (2007). “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies Dergisi, S. 5, Tunca Kortantamer Özel Sayısı 1, s. 122-137.
BAYRAKTUTAN, Lütfi (1985). Şeyhülsilâm Yahyâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divânı‟nın Karşılaştırılmış Metni, Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum: Metin Bankası.
ÇETİN, İsmail (1993). Derzi-zâde Ulvî (Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanı‟nın Tenkidli Metni) Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ.
ERTEM, Rekin (1995).Şeyhülsilâm Yahyâ Divânı, Ankara.
HOCA, Fadıl (2002). Veysî Divanı Tahlili, İstanbul Ünv. Sosyol Bilimler Enstitüsü ( Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Metin Bankası.
54Metin Bankası ibaresi bulunan divanlar, aşağıda belirtilen adresten temin edilerek taranmıştır. Metin Bankası (ET: 17/03/2013), http://groupsyahoocom/group/metinbankasi/
Millî Kütüphane’de Kayıtlı 4689/5 Numaralı Şiir Mecmuası’nın Çevriyazısı 973
KARAKÖSE, Saadet (1994). Nevîzâde Atâyî Divanı Kısmî Tahlil-Metin İnönü Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Malatya: Metin Bankası.
KAVRUK, Hasan (2001).Şeyhülsilâm Yahyâ Divânı, Ankara: MEB Yayınları.
KÜÇÜK, Sabahattin (1994). Bâkî Divanı Tenkitli Basım, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
KÜLEKÇİ Numan (1985). Gani-zâde Nâdirî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Divanı ve Şeh-nâmesi‟nin Tenkidli Metni, Atatürk Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum: Metin Bankası.
TANYILDIZ, Ahmet (2012). “Şiir Mecmualarının Neşri Hakkında”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 21.
TARLAN, Ali Nihad (1992). Hayâlî Bey Divanı, Ankara: Akçağ Yayınevi.
TUNÇ, Semra (2005). Topkapı Sarayı Müzesi Revan 1985 Numaralı Şiir Mecmuası, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 18, s. 11-87.
ÜNVER, İsmail (1993). “Çevriyazıda Yazı Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, C. XI, S. 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com