Buradasınız

MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPRASSION OF PRESERVICE ELEMENTARY AND MATHEMATICS TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS965
Abstract (2. Language): 
In this study, pedagogical content knowledge levels of preservice mathematics and elementary teachers is aimed to be compared in order to determine the effects of teachers’ changing role on the mathematics teaching activities in the renewed education system. In accordance with the aim of the study, the comparative study design which is one of the non-experimental methods is used to compare the pedagogical content knowledge levels of preservice elemantary and mathematics teachers taking place in the sample. The participants of the study consists of 95 preservice mathematics and 87 preservice elementary teachers studying at the university located in the eastern part of Turkey in 2012-2013 academic year. The participants taking place in the study are selected with the purposeful sampling method which is one of the non-probability sample methods. As a data collection tool, the ‘’Mathematics Pedagogical Content Knowledge Testing’ consisting of 8 open-ended questions is used in order to determine the pedagogical content knowledge levels of preservice mathematics and elementary teachers in this study. The data acquired from the ‚MPCKT” are analyzed with the quantitative data analysis techniques. In order to compare the pedagogical content knowledge of preservice teachers, the independent-t test is used as one of the parametric hypothesis tests. Significance value is taken as . In the result of the study; it is seen that the mathematics pedagogical content knowledge levels of preservice mathematics teachers are higher than the preservice elemantary teachers’ pedagogical content knowledge levels. Besides, it is seen that the pedagogical content knowledge of preservice mathematics and elemantary teachers’ is in medium level. In addition to them, teacher candidates are more successful on the questions measuring the pedagogical content knowledge related to natural numbers than the questions measuring the pedagogical content knowledge related the fractions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; yenilenen eğitim sisteminde öğretmenlerinin değişen rollerinin matematik öğretim faaliyetlerine olan etkisini tespit etmek için, matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; örneklemde yer alan sınıf ve matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi düzeylerini karşılaştırmak için deneysel olamayan araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitede öğrenim gören 95 matematik öğretmeni adayı ve 87 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan katılımcılar seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik pedagojik alan bilgi düzeylerini ölçmek için sekiz açık-uçlu sorudan oluşan ‘’Matematik Pedagojik Alan Bilgi Testi’’ kullanılmıştır. MPABT’den elde edilen bulgular nicel veri analiz teknikleriyle analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerini karşılaştırmak için parametrik hipotez testlerinden bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Anlamlılık değeri olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda; matematik öğretmeni adaylarının matematik pedagojik alan bilgi düzeyleri sınıf öğretmeni adaylarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, öğretmen adayları genel olarak, doğal sayılarla ilgili pedagojik alan bilgisini ölçen sorularda kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgisini ölçen sorulara göre daha başarılı olmuşlardır.
693-713

REFERENCES

References: 

AKSU, M. , DEMİR, C. & SÜMER, Z. (1998, Ekim). Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumunda sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
AYTAR, A. (2011). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde insanın çevreye etkisi konusu ile ilgili pedagojik alan bilgilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. BAKİ, M. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bölme İşlemi ile İlgili Matematiksel Bilgileri ve Öğretimsel Açıklamaları. Eğitim ve Bilim, 38(167).
BAŞTÜRK, S& DÖNMEZ, G. (2011a). Examining pre-service teachers’ pedagogical content knowledge with regard to curriculum knowledge. International Online Journal of Educational Sciences,3(2), 743-775.
BAŞTÜRK, S & DÖNMEZ, G. (2011b). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin ölçme ve değerlendirme bilgisi bileşeni bağlamında incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 17-37.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ, ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö.E., KARADENİZ, Ş., & DEMİREL, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
DÖNMEZ, G. (2009). Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
EVEN, R.(1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: prospective secondary teachers and the function concept. Journal For Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116.
FRAENKEL, J.R.& WALLEN, N.E. (2007). How to Design and Evaluate Research in Education (4th Edition). London: McGraw Hill. FREDERIK, I., VAN DER VALK, T., LEITE, L., & THORÉN, I. (1999). Pre-service physics teachers and conceptual difficulties on temperature and heat. European Journal of Teacher Education, 22(1), 61-74.
GÖKBULUT, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
710
Ö. ŞAHİN – B. GÖKKURT – K. BAŞIBÜYÜK – E. ERDEM – T. NERGİZ – Y. SOYLU
GÖKKURT, B., ŞAHİN,Ö. VE SOYLU,Y. (2012). Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Alan Bilgileri İle Pedagojik Alan Bilgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8),997-1012.
HALİM, L. & MEERAH, S. (2002). Science trainee teachers’ pedagogical content knowledge and its influence on physics teaching. Research in Science ve Technological Education, 20(2).
IŞIKSAL, M.(2006). A study on pre-service elementary mathematics teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions, Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
KAYA, Z.(2010). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin (TPAB)araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
KWONG ,C.W., JOSEPH, Y.K.K., ERIC,C.CM. & KHOH,L.T.S.(2007). Development of mathematics pedagogical content knowledge in student teachers. The Mathematics Educator, 10(2), 27-54.
LEDERMAN, N.G. AND NEWSOME,J.G.(1992). Do subject matter knowledge , pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge constitute the ideal gaslaw of science teaching?. Journal of Science Teacher Education, 3(1), 16-20.
MCMILLAN, J. H. & SCHUMACHER, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson.
MISHRA, P. & KOEHLER, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
PATTON, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. California: Sage Publications, Inc.
PETERSON, P.L., FENNEMA, E., CARPENTER,T.P. & LOEF, M.(1989). Teachers' pedagogical content beliefs in mathematics. Cognition And Instruction, 6(1), 1-40.
SHULMAN, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 57 (1), 1-23.
ÖZDEN, Y. (2011). Öğrenme ve öğretme(10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
UÇAR, Z.T. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.2 No.2 (2011), 87-102.
UNAT, O. (2011). Fizik öğretmen adaylarının yıldızlardan yıldızsılara ünitesine ilişkin alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YEŞİLDERE, S., AKKOÇ, H. (2010).Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel Stratejiler
Matematik Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Karşılaştırılması 711
Bağlamında İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.
YILDIRIM, İ. (2008). Eğitim psikolojisi (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
YÜKSEL, G. (2008). Farklı içerik bilgi seviyelerindeki lise matematik öğretmen adaylarının ders planlarında gözlenen pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com