Buradasınız

CENGİZ AYTMATOV’UN YAZARLIK ÜSLUBUNUN “YILDIRIM SESLİ MANASÇI” HİKÂYESİNDE İNCELENMESİ

ANALYSING OF CENGİZ AYTMATOV’S WRITING STYLE IN THE STORY ‚YILDIRIM SESLİ MANASÇI‛

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1335
Abstract (2. Language): 
Cengiz Aytmatov, who is followed by a considerable number of audience throughout the rest of the world as well as the turkish world, in his many works, tells the struggle of the individual whose freedom and choices are intervened to break free from this oppression. This struggle sometimes ends up with a victory and sometimes with a defeat 'for us to take a lesson'. But what is the reason that drives Aytmatov to prefer such themes? His having been living under the psychological oppression as well: Soviet System! As Soviet ‚Union‛ perceives any kind of national sensitivity as a threat against its own totality, it labelled everyone who shows sensitivity to his own culture in a similar way to the ‘witch haunting’ in the middle ages. Moreover, It intended to pass this ‚curse‛ to the future generations as well. Aytmatov was nine when his father was executed by shooting because he adopted Kyrgyz language. Maybe the label ‘ son of the traitor’ sticked to him had no importance when compared to the grief of having been splitted up from his father in a young age. Because he knew that his father was not a traitor. Wheels of the system raises difficulties and intends to obstruct ‘the traitor’s children’, However, He and his brothers work fearlessly. After the Stalin Period in which the Soviet cruelty is mostly intense, they achive to get back the dignity of their father. Victor Hugo says; ‘Big grieves give birth to big authors’. His own culture he found in Şeker they went after his father’s cultivates Aytmatov as much as big grieves he came through. The reservoir in which this culture is accumulated over many years is the epic ‘Manas’. Aytmatov listens, lives and instantly tells the Manas like a ‘Manasçı’. He becomes a big author, becomes ‚lightning voiced‛. Our study analyzes the story ‚ Lightning Voiced Manasçı‛ in terms of structure and theme, on the other hand, it is an output of the attempt of identifying and understanding Cengiz Aytmatov.
Abstract (Original Language): 
Türk dünyasında olduğu kadar dünyada da hatırı sayılır bir okur kitlesinin takip ettiği Cengiz Aytmatov, birçok eserinde, özgürlüğüne ve seçimlerine müdahale edilen, baskı altında tutulan bireyin bu baskıdan kurtulmak için giriştiği mücadeleyi anlatır. Bu mücadele bazen yengiyle bazen –bize ders olsun diye– yenilgiyle sonuçlanır. Peki, Aytmatov’u bu tür temalar seçmeye iten sebep nedir? Kendisinin de psikolojik baskı altında yaşıyor olması: Sovyet sistemi! Sovyetler ‚Birliği‛, her türlü milli hassasiyeti kendi bütünlüğüne bir tehdit olarak algıladığı için, kendi kültürüne karşı hassasiyet gösteren herkesi, Ortaçağ’daki ‚cadı avı‛na benzer şekilde, ‚vatan haini‛ olarak damgalamış, üstüne üstlük bu ‚laneti‛ gelecek kuşaklara da aktarmak istemiştir. Aytmatov, babası Kırgız diline sahip çıktığı için kurşuna dizildiğinde 9 yaşındadır. Bu yaşta babasından ayrılmanın verdiği üzüntünün yanında, belki de kendisine yapıştırılan ‚vatan haininin çocuğu‛ yaftasının hiçbir önemi yoktur. Çünkü O biliyordur, babası vatan haini değildir. Sistemin çarkları, ‚vatan haininin çocuklarına‛ zorluklar çıkarır, engellemek ister; ama O ve kardeşleri yılmadan çalışırlar. Sovyet zulmünün en yoğun olduğu Stalin döneminden sonra babalarını itibarının iade edilmesini sağlarlar. Victor Hugo ‚Büyük acılar, büyük yazarlar doğurur.‛ der. Aytmatov’u, yaşadığı büyük acılar kadar babasının ölümünden sonra gittikleri Şeker’de bulduğu kendi öz kültürü de besler. Bu kültürün yıllar boyunca biriktiği havza ise Manas Destanı’dır. Aytmatov, Şeker’de Manas’ı dinler, Manas’ı yaşar ve bir Manasçı gibi Manas’ı anlatır durur eserlerinde. Büyük bir yazar olur, ‚yıldırım sesli‛ olur. Çalışmamız, ‚Yıldırım Sesli Manasçı‛ öyküsünü yapı ve tema bakımından tahlil ederken bir yandan da Cengiz Aytmatov’u tanıma ve anlamaya çalışma çabasının bir ürünüdür.
159-177

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, Şerif (1984), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yayınları, İstanbul.
ARSLAN, Fatih (1998), ‚Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/ Postromantik Yüzü‛, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (8–10 Aralık 1998), s. 45–50, Ankara.
ÇETİŞLİ,İsmail (2000), Metin Tahlillerine Giriş Roman-Hikâye, Tuğra Matbaası, Isparta.
DURMUŞ, Mitat. (2009), ‚Yıldırım Sesli Manasçı’da Anlatı Kahramanının ‘Mitik Sese’ Dönüşümü‛, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi, Ed. Ramazan Korkmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 209–221, Ankara.
ERBAY, N. Kübra (2002), Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Tabiat, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
IŞIKSALAN,Nilay(2007), ‚Postmodern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi: Kara Kitap / Orhan Pamuk‛, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Anadolu University Journal of Social Sciences),Cilt/Vol.:7, Sayı/No: 2, s. 419–466.
KARA, Füsun. (2007), ‚Rusya’nın Kırgızistan’daki Koloni Siyaseti (1852–1917)‛, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, S: 2, s.329–340, Elazığ.
KOLCU, Ali İhsan (1997), Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
KORKMAZ,Ramazan (2008), Cengiz Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yayınları, Ankara.
KORKMAZ,Ramazan (2009), ‚Suların Sırrını Ödünçleyen İnsan: Aytmatov‛, Cengiz Aytmatov, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi, Ed. Ramazan Korkmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 13–19, Ankara.
LÜNEL, Servet (2001), A. Çehov Hikâyeler I, Önsöz, MEB Yayınları, ABC Matbaası, Ankara.
Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun ‚Yıldırım Sesli Manasçı‛ Hikâyesinde İncelenmesi 177
NERİMANOĞLU, Kamil Veli (2011), ‚Sovyet ve Dünya Edebiyatı Bağlamında Cengiz Aytmatov Fenomeni‛, Turkish Studies– International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer, p. 69–73, TURKEY.
OYMAK, İskender (2010), ‚Anadolu’da Su Kültünün İzleri‛, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15: 1, s. 35–55.
TEKİN, Mehmet (2006), Roman Sanatı (Romanın Unsurları), Ötüken Yayınları, İstanbul.
UZUN, Gülsine(2007), ‚Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Yaratılış ve Türeyiş Sembolizmi‛, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Volume 2 / 2 Spring, p. 723–735.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com