Buradasınız

İLERİ YAVRUTÜRK DERGİSİNİN TEKNOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ILERI YAVRUTURK JOURNAL IN TERMS OF TECHNOLOGY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_984

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal the importance of Ileri Yavruturk journal published between the years of 1976-1977 in terms of technology and to determine its place within child education. In thirty-eight issued journal, science and technology thematic sections have taken place. The study population included the texts in whole issues of Ileri Yavruturk journal published between 1976 and 1977; and the study sample included the texts about technology in twenty nine issues of the journal that have been chosen with purposeful sampling model. This study is a descriptive research in screening model and the document analysis method has been used to collect data.In screening model, in order to pass a general judgment upon the population, there has been performed screening upon the sample that will be chosen from the population. It is known that document analysis method helps to reach suitable sources in accordance with the purpose, make necessary analysis and determine the information that will be benefited (Cepni, 2007). The research is important in terms of determining suitability of children journals’ dealing with developments in technology with pictures and texts. At the end of the study, it is seen that the equipments included in the journal facilitates the life of people, people’s being in search in order to facilitate both their lives and daily needs, their concentration on technologic developments and people’s ruling over the natural conditions through developedmodern products. Moreover, pictures of technology taking place in journals have been found highly important in terms of developing imagination and power of thinking of children. Suggestions related to the obtained results have been offered at the end of the research.
Abstract (Original Language): 
Bu araşmanın amacı, 1976-1977 yılları arasında yayımlanan İleri Yavrutürk dergisinin teknoloji açısından önemini ortaya koymak ve çocuk eğitimindeki yerini tespit etmektir. Otuz sekiz sayılık dergide bilim ve teknoloji konulu bölümler yer almaktadır. Araştırmanın evrenini 1976-1977 yıllarında yayımlanan İleri Yavrutürk dergisinin tüm sayılarındaki metinler oluşturmakta; örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, derginin yirmi dokuz sayısında yer alan teknoloji konulu metinler oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır ve verileri toplamak için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelinde, evren hakkında genel bir yargıya varmak için evrenden seçilecek örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır. Doküman incelemesi yönteminin çalışmanın amacına uygun olarak yararlanılacak kaynaklara ulaşma, gerekli incelemeler yapma ve yararlanılacak bilgileri belirlemede yardımcı olduğu bilinmektedir (Çepni, 2007). Araştırma, teknoloji alanındaki gelişmelerin o döneme ait çocuk dergilerinde ele alınışının resim ve metin bakımından çocuğa göreliğini tespit etmek açısından önemlidir. Çalışmanın sonucunda dergide insanların yaşamlarını kolaylaştıracak araç gereçlere yer verildiği, insanların gerek günlük ihtiyaçları için gerekse yaşamlarını daha kolay hale getirmek için sürekli bir arayış içerisinde oldukları, teknolojik gelişmelerin yoğunlaştığı ve geliştirilen modern araçlarla insanlığın doğa şartlarına hükmedebildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca dergilerde yer alan teknoloji konulu resimler çocuklarda düş, düşlem ve düşünme gücünü geliştirme açısından oldukça önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda saptanan sonuçlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
759-771

REFERENCES

References: 

ALPÖGE, G. (2011). Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı. Küçük, S. H. (ed). Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
CİRAVOĞLU, Ö. (2000). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Esin Yayınevi.
ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. 3.Baskı, Trabzon: Üçyol Matbaacılık.
ÇILGIN SINAR, A. (2007). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Morpa Yayınevi
DEDEOĞLU, H., ŞAHİN, A. E. , ERTEM, İ.S. (2011). Çocuk Dergileri Üzerine Bir İçerik Analizi: Bilim Çocuk ve National Geographic Kids. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi.
DEMİRYÜREK, G. (2012). TRT Çocuk Dergisi’nin Yapısal Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1017-1034.
DİLİDÜZGÜN, S. (1996). Çağdaş Çocuk Yazını. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
EVANS, P. (2006). Exploring Publication Design. Thomson Delmar Learning, USA.
GÖRMEZ, K. ve GÖKA, E. (1993). Çocuk ve Çevre. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
GÜREL, Z. (2007). Çocuk Edebiyatı. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1998-1999, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği.
İPŞİROĞLU, Z. (2006). Çocuk Yazını Eleştirisi, S. Sever (Haz.). II. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
KAVCAR, C. vd. (eds) (1998). Türkçe Öğretimi- Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayınevi.
KIBRIS, İ. (2006). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.
OĞUZKAN, A. F. (2001). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
OĞUZKAN, A. F. (2000). Bilgi Kazandırıcı Çocuk Kitapları Ne gibi Niteliklere Sahiptir. 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
SEVER, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
ŞİMŞEK, S. (2007). Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
ŞİMŞEK, H. (2002). Tanzimat ve Mutlakıyet Dönemi Çocuk Şiirlerinin Eğitim Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İleri Yavrutürk Dergisinin Teknoloji Açısından Değerlendirilmesi 771
TUNA, M. (2008). İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Popüler Kültürün Rolü (Isparta Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
YALÇIN, A., Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Akçağ Yayınları.
YAVUZ, K. (1994). Çocuk ve Din. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com