Buradasınız

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SORULARINA DAYALI FARKLI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

THE IMPACT OF DIFFERENT INSTRUCTIONAL APPLICATIONS BASED UPON TEACHER AND STUDENT QUESTIONS ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_503
Abstract (2. Language): 
To question asking is one of the basic actions of human. Use of questions is suggested in designing verbal elements as an instructional message to highlight crucial information. Therefore, it could be argued that questions constitute a critical strategy used in message design. On the other hand, asking questions forms one basic aspect of the mental image of society towards teaching profession. One of the most important factors behind this perception is the teachers benefit rather frequently from questions in educational process. The present study comparatively examines the impact of instruction based on student and teacher questions and of a combination of these two applications upon students’ academic achievement in Measure and Evaluation lesson. This is a quantitative study that employs the experimental pattern of pretest-posttest without control group design. The study sample consists of a total of 66 students from three classes. The study data were collected from experiment groups that was used different teaching application based on questions with a 30-item achievement test. It was developed by the researchers with an internal consistency coefficient of 0.78. The collected data were subjected to the analyses of descriptive statistics and one-way variance. The results of the study demonstrated that all three instructional applications used contributed to students’ academic achievement and that there was no difference among these applications in terms of their levels of contribution to students’ academic achievement. Therefore, when designing instruction for learningteaching environments, the task of posing questions should not be solely assigned to students. Teacher questions should be predominant particularly until students’ questioning skills are sufficiently improved. On the other hand, student questions should also be sporadically employed to contribute to students’ questioning skills.
Abstract (Original Language): 
Soru sormak, insanın temel eylemlerinden biridir. Önemli bilgilerin öğretimsel mesaj olarak düzenlenlenmesinde soruların kullanılması önerilmektedir. Bu nedenle, sorulardan yararlanmanın, mesaj tasarımında kritik bir strateji olduğu söylenebilir. Diğer taraftan öğretmenlik mesleğinin toplumsal imajındaki en belirgin özelliği soru sormaktır. Bu algının ardında, öğretmenlerin eğitim sürecinde sorulardan çok sık yararlanmaları yatmaktadır. Bu çalışmada, öğrenci ve öğretmen sorularına dayalı öğretim ile bu iki uygulamanın bütünleştirilmesini içeren karma uygulamanın, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin akademik başarılarına etkisi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışma öntest-sontest kontrol grupsuz desenin kullanıldığı deneysel ve nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 3 grupta toplam 66 öğrenci oluşturmaktadır. Grupların birinde öğrenci sorularına dayalı öğretim, diğerine öğretmen sorularına dayalı öğretim, sonuncusuna ise karma öğretim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri sorulara dayalı farklı öğretim uygulamalarının kullanıldığı gruplardan 30 maddelik başarı testi ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testinin iç tutarlılık katsayısı 0.78’dir. Toplanan veriler üzerinde-betimsel istatistik ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda; izlenen üç farklı öğretim uygulamasının da öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağladığı; bu uygulamalar arasında öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlama düzeyleri yönüyle bir farklılaşmanın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, öğrenme-öğretme ortamı düzenlenirken soru sorma işi yalnızca öğrencilere bırakılmamalı; özellikle öğrencilerin soru sorma becerileri yeterince gelişinceye kadar baskın olarak öğretmenler soru sormalıdırlar. Diğer taraftan, öğrenci öğrencilere de zaman zaman soru sorma imkanları sunularak onların soru sorma becerileri geliştirilmeye çalışılmalıdır.
1567-1585

REFERENCES

References: 

AÇIKGÖZ, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme. 6. baskı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
AKBULUT, T. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin soru sorma becerilerinin
bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ,
Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı
AARTHUR, C. G. & NATALIE, K. P. (1994). Question asking during tutoring .
American Educational Research Journal, Vol. 31, No. 1 (Spring), pp. 104-137
BERCİ, M.E. & GRIFFITH, B. (2005). What does it mean to question? Interchange, 36(4),
405-430
CHIN, C. (2004).Questioning students in ways that encourage thinking. Teaching
Science I, V.50, No 4.
CHOWEN, B.W. (2005). Teaching historical thinking: What happened in a secondary school
world history classroom? (Doctor of Philosophy Thesis), Austin: The University
of Texas. UMI Microform 3203515, ProQuest İnformation and Learning
Company.
EISENBERG, E. (2005). Looking for Zalman: Making historical scholarship visible to
undergraduates, The History Teacher, 38(3), 325-340.
ERDEN, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yay.
FİLİZ, S.B. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi
ve tekniklerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
GOOD, T.L. & BROPHY, J.E. (200). Looking in classroom. New York: Longman, 2000.
HARDING, J.C.(1999). Teachers’ conceptions of history education: A Phenomenographic
inquiry. Unpublished Doctor of Philosophy Thesis. The University of British
Columbia, UMI Microform 800-521-0600. The Universty of British Columbia.
Bell & Howell Information and Learning.
HOVER, S.V., HICKS, D. & IRWIN, W. (2007).Beginning teachers thinking
historically?”, International Journal of Social Education, 22 (1), 85-114.
KAUCHAK, D.P. & EGGEN P. D. (1998). Learning and teaching: Research based method.
Boston: A Viacom Company 160 Gould Street Needham Heights.
Öğrenci ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin
Akademik Başarısına Etkisi 1584
KELLER, J. & BURKMAN, E. (1993). Motivation principles: Fleming, M., Levis, W., H.
(Ed.) Instructional message desing. 2th ed. New Jersey: Educational Technology
Publications Englewood Cliffs.
KORAY, Ö., ALTUNÇEKİÇ, A. ve YAMAN, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen
adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre
değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1).
Avaliable http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/sayi17.html
(15.03.2009).
MACKAY, I. (1997). Soru sorma sanatı. (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak). Ankara:
İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd.Şti.
MAYER, R., E (1999). Designing instruction for constructivist learning, Reigeluth,C.,
M (ed). Instructional-design Theories And Models. New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, Publisher.
MILLER, G.R. (2007). Engaging diverse learners in historical thinking. Unpublished
Doctor of Philosophy Thesis. Boston: Lynch Graduate School of Education,
UMI Microform 3268509.
MORGAN, N. & SAXTON, J. (1994). Asking better questions: Models, techniques and
classroom activities for engaging students in teaching. Markham, Ontario:
Pembroke Publishers.
MUCHER, S. (2007). Building a culture of evidence through professional
development. The History Teacher., 40 (2), 265-273.
OĞUZKAN, F. (1989). Orta dereceli okullarda öğretim (Amaç, ilke, yöntem ve teknikler).
Ankara: Emel Matbaacılık.
ÖZDEN, Y.(1997). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Önder Matbaacılık.
ÖZERBAŞ, M., A. (2007). Yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik
başarılarına ve kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(4), 609-635
POSTMAN, N. (1979). Teaching as a conserving activity. New York: Delacorte Press.
RAGLAND, R.G. (2007). Changing secondary teachers’ views of teaching American
history. The History Teacher, 40(2), 220-246.
SENEMOĞLU, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: PegemA Yay.
THACKER, J. (2007). A Study of a theme-based curriculum for secondary American history
education. Unpublished Doctor of Education. Texas A. & M. University-
Kingsville, UMI Microform 3274048, ProQuest İnformation and Learning
Company.
THOMAS, L.G., RICKY L.S., KATHLEEN, H.H. & HUGH, E. (1987). Student
passivity: A study of question asking in K-12 classrooms. American Sociological
Association. 60(3), 181-199.
1585
Rüştü YEŞİL – Özgen KORKMAZ
TYNER, K. (1996). Video in the classroom: A tool for reform. Arts Education Policy
Review. 10632913, 96,1.
VOGLER, K., E. (2005). Improve your verbal questioning. The Clearing House. 79(2),
98-103.
YEŞİL, R. (2008). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretimde sorulardan
yararlanma yeterlikleri (Kırşehir Örneği), Milli Eğitim Dergisi. 180, 105-122.
YEŞİL, R. (2008b). Sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin sınıf içi öğretimde sorulardan
yararlanma yeterlikleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği), AEÜ Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 9 (3), 161-174.
YEŞİL, R. (2008c). Sosyal bilgi alanı olarak tarih eğitiminde soru sorma temelli
öğrenme, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 345-351, Çanakkale:
Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi (14-16 Mayıs 2008)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com