Buradasınız

KUBAD-ABAD SARAYI KAZILARINDA BULUNAN ZİYNET EŞYALARI

(JEWELLERY FOUND IN EXCAVATIONS OF KUBAD-ABAD PALACE)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_520
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Kubad-Abad is located on an alluvium plain on the south-western shores of Konya-Beyşehir Lake, at the foot of the Anamas Mountain. It surrounds the Bronze Age mound. It is a large city-palace that stretches from the lake shore – even from the islands in the lake – to the Anamas Mountain and holds tens of constructions. Kubad-Abad, built upon the request of the Mighty Ruler Alaeddin Keykubat the First in 1235, is one of the best preserved palaces of Medieval Anatolian Turkish Period. It possesses a large spectrum of finds, such as ceramic tiles, glass, gypsum items, coins, seals, metal items, which are striking specimens of the period. The least known among these are the metal finds. Ornaments and clothing items attracted a great deal of attention in publications associated with metal productions of Anatolian Seljuk Period upon which our knowledge is fairly limited. Ideal examples of jewelleries particularly made of golden and silver attained a place both in catalogues of museums and special collections. The ornaments and clothing items discussed here in are examples produced from mostly bronze or iron materials with the exception of a few items made productions of silver. The Kubad-Abad Palace social complex (külliye) from which the afore mentioned items were obtained is amongst the oldest but on-going excavations pertaining to the Medieval Turkish Period. The metal findings of Kubad-Abad Palace recognizable with world-embracing ceramics gain a repertory, among which ornaments and clothing items are in a limited number. In this paper, a total of 29 items acquired during the excavations of Kubad-Abad Palace in the period between 1981 and 2009 are introduced.
Abstract (Original Language): 
Konya-Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyısında, Anamas Dağı eteklerindeki alüvyon ovada, küçük bir kayalık tepe ile bronz çağı höyüğü çevresine yayılan Kubad-Abad, göl kıyısından –hatta göl üzerindeki adalardangüneyindeki Anamas Dağı eteklerine kadar uzanan geniş sahada, onlarca yapıyı bünyesinde barındıran büyük bir şehir-saray’dır. Anadolu Selçuklu Döneminin en kudretli hükümdarı I.Alâeddin Keykubat’ın 1235 yılı civarında yaptırdığı Kubad-Abad, Ortaçağ Anadolu Türk Döneminin günümüze en iyi durumda ulaşmış saraylarından biridir. Kubad-Abad kazılarında ele geçen seramik, cam alçı, sikke, mühür, metal gibi küçük buluntular, dönemin öne çıkan örnekleri olmalarının dışında, her bir buluntu türünde de çok geniş bir grup repertuarını sahiptir. Bunlar içinde en az bilinenlerden biri de metal buluntulardır. Süs ve ziynet eşyaları sınırlı bilgilere sahip olduğumuz Anadolu Selçuklu Dönemi metal eserleri arasında en fazla yayınlara geçmiş eser grubudur. Ziynet eşyalarının, özellikle altın ve gümüş olanları hem özel koleksiyonların hem de müzelerin kataloglarına seçkin örneklerle yer almışlardır. Bu çalışmaya konu edilen giyim ve süs eşyaları ise bir iki gümüş örneğin dışında çoğunlukla bronz veya demir malzemeden üretilmiştir. Bu çalışmaya konu edilen eserlerin ele geçtiği Konya Beyşehir’deki Kubad-Abad Saray Külliyesi, Ortaçağ-Türk Dönemine ait halen devam eden kazıların en eskilerindendir. Dünya çapında şöhrete sahip çinileriyle tanınan Kubad-Abad Sarayının metal buluntuları çok zengin bir repertuara sahiptir. Bunlar içinde süs ve giyim eşyaları ise sınırlı sayıdadır. Burada, Kubad-Abad Sarayı Kazılarının 1981–2009 yılları arasında sürdürülen çalışmalarında ele geçmiş toplam 29 adet süs ve giyim aksesuarı tanıtılacaktır.
1543-1566

REFERENCES

References: 

ALLAN, J.W., Nishapur:Metalwork of the Early Islamic Period, The Metropolitan
Museum of Art, New York, 1982.
ANTONARAS A.C., “Placing, Contexts in a Context: Minor Objects from Medieval
Andros”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological
Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen
Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.117-126
ARIK R. – ARIK O., Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri,
İstanbul 2007.
ARIK R., “Kubad-Âbâd 1990 Yılı Kazı Çalışmaları”, XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı,
(Bildiriler 27-31 Mayıs 1991 Çanakkale) C.II, Ankara 1992, s.457-471.
ARIK R., “Kubad-Abad 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, (Bildiriler
26-31 Mayıs 2003 Ankara) 2.Cilt, Ankara 2004, s.345-351.
ARIK R., “Kubad-Abad 2005 Yılı Çalışmaları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı,
(Bildiriler 29 Mayıs-2 Haziran 2006 Çanakkale) 2.Cilt, Ankara 2007, s.295-305.
ARIK R., “Kubad-Abad 2006, 2007 Kazı Çalışmaları Raporu”, 30. Kazı Sonuçları
Toplantısı, (Bildiriler 26–30 Mayıs 2008) 2.Cilt, Ankara 2009, s.471–483.
ARIK R., “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Selçuklu Çağında Anadolu’da Sanat (Ed.:
D.Kuban), İstanbul 2002.
ARIK R., Kubad-Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000.
BERTI F., “Grave Goods from the Necropolis in the Agora of Iasos”, (Eds.: B.B.Arslan-
A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15,
(Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul),
İstanbul 2012, pp.187-211.
1555 Alptekin YAVAŞ
DAVIDSON, G.R., The Minor Object, Corinth Results of Excavations, Vol. XII, New
Jersey 1952.
ERUZ F., Konuşan Maden, Tombak ve Gümüş Madeni Eserler Koleksiyonu, Yapı Kredi
Koleksiyonları 4, İstanbul 1993.
FERRAZZOLI A.F., “Byzantine Small Finds from Elaiussa Sebaste”, (Eds.: B.B.Arslan-
A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15,
(Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul),
İstanbul 2012, pp.289-307.
GAITZSCH W., Eısenfunde Aus Pergamon Geräte, Werkzeuge Und Waffen,
Pergamenısche Forschungen Band 14, Berlin-New York 2005.
İBN BİBİ, (El-Hüseyin B.Muhammed b.Ali El-Ca’feri Er-Rugadi), El Evamirü’l-Ala’iye
Fi’l-Umuri’l- Ala’iye (Selçuk-nâme), (Haz.M.Öztürk), C.II, Ankara 1996.
KONTOGIANNIS N.D. –ARVANTI S.I., “Placing, Contexts in a Context: Minor
Objects from Medieval Andros”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small
Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen
Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.249-261.
KUBAN K., “Anadolu'da Selçuklu Tarzı Yaşam: Evler, İnsanlar, Eşyalar”, Alâeddin’in
Lambası: Anadolu’da Selçuklu Çağı ve Alaêddin Keykubad, İstanbul 2001, s.78-
114.
McNICOLL, A., Taşkun Kale, Keban Rescue Excavations Eastern Anatolia, BAR, Ankara
1983.
MITCHELL, S., Aşvan Kale, Keban Rescue Excavations Eastern Anatolia, I.The Hellenistic,
Roman and Islamic Sites, BAR, Ankara 1980.
ÖDEKAN A.-AKYÜREK E., “Kalanlar” 12 ve 13.Yüzyıllarda Türkiye ve Bizans “The
Remnants 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey”, İstanbul 2007.
ÖZGÜÇ N., Samsat, Sümeysat, Samosata, Kumaha, Hahha, Hahhum, Bir Başkent ve Kalenin
Uzun Yaşamının 6000 Yıllık Döneminden Kesitler, Ankara 2009.
PÜLZ Andrea M., “Byzantinische Kleinfunde und Trachbestandteile aus Ephesos”,
(Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts,
Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts
İstanbul), İstanbul 2012, pp.213-222.
WALDBAUM, J.C., Metalwork From Sardis; The Finds Through 1974, London, 1983.
WESTPHALEN S., “Kleinfunde aus der Basilikagrabung am Kalekapı in Marmara
Ereğlisi (Herakleia Perinthos)”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small
Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları 1556
Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen
Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.127-135.
YILMAZ, H., VKV Sadberk Hanım Müzesi Bizans Dönemi Eserleri, İstanbul Ünv., Sosyal
Bilimler Enst., Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991.
http://www.guzelhobiler.com/koleksiyonculuk/antika-koleksiyonculuk/antik...
yuzuk/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com